15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޕްރިމިއާކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިން ތުރުކީގައި ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕްރިމިއާ މި މަހުގެ 28 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ މި އަހަރު ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަހޭޝް ބަޓްގެ "ސަޅަކް 2" މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 08, 2020
ފަސް އަހަރު ފަހުން ބިޕާޝާގެ ފިލްމެއް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ބިރުވެރި ފިލްމު "އަލޯން" އަށް ފަހު ބޮލީވުޑުން ގެއްލިފައިވާ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ "ޑޭންޖަރަސް" ކިޔާ ވެބް ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 07, 2020
ރިތިކް ވެސް ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓަށް

އިންޑިއާގައި ވެބް ސީރީޒްތަކާއި ވެބް ފިލްމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މާކެޓެއް ހުޅުވި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ވެސް މިހާރު އެ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، އެކްޓަރު ރިތިކް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
"ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާނެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އާޝްރާމް" މި މަހު ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ލަކްނޫގައި ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަލުން ފިލްމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
އަފްތާބް ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ އާއި އަންހެނުން ނިން ދުސަންޖް ގުޅިގެން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، ޕްރޮޑިއުސަރަކަށްވާން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގެ ފިލްމު "ރާތު އަކޭލީ" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، މި މަހުގެ 31 ގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ލޫޓްކޭސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020
ޖާންވީގެ "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" އޮގަސްޓް 12 ގައި

ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

July 17, 2020
ޝާހިދަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހުށަހަޅައިފި

އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 16, 2020
ނެޓްފްލިކްސްގައި ޕްރިމިއާކުރާނެ ހިންދީ ފިލްމުތަކެއް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާ ފިލްމުތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އާއި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ...

11 ޖުލައި

July 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ގެ ރޯލެއް ޝާލިން އަށް

ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްރެން" އަށް ބިނާކޮށް، ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖް ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ވެބް ސީރީޒްގެ ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު ޝާލިން ބެނޮޓް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" ދެވަނަ ސީޒަނަކަށް

އަހަރުތަކެއް ފަހުން ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އައި ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 7
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރު ދީނީ މައްސަލަައަކަށްވެއްޖެ

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރުގެ މައްސަލާގައި ބަޓް އާއިލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެ ކުންފުންޏާ އެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.