30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާއްޖޭގައި މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ސަރުދާރު އެންޑް ގްރޭންޑްސް" އަންނަ ޖެނުއަރީ...

November 30, 2020
ކަރަންގެ ސީރީޒްގެ ނަން "ފެބިއުލަސް ލައިވްސް" އަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ނަން-ފިކްޝަން ސީރީޒް "ދަ ފެބިއުލަސް ލައިވްސް ބޮލީވުޑް ވައިވްސް" ގެ ނަމުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ރޯލަކަށް އަރުޝަދު ވަރްސީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2020 3
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް މަޖާ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ޗޯރީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރައިގެ "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ޒުވާން އެކްޓަރު އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލް ޕްރިމިއާއާ ކަރަން ދެކޮޅު

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަޝަނުން ހަދަން ފެށި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ހުށަހެޅުމުން ކަރަން އެކަން ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ދަތުގެ އާ ފިލްމު "ތޯރްބާޒް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
"ބޮލީވުޑް ވައިވްސް" އާ ހެދި މަދޫރް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މި މަހުގެ 27 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ވެބް ސީރީޒް "ފެބިއުލަސް ލައިވްސް އޮފް ބޮލީވުޑް ވައިވްސް" ގެ ނަމުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ވެބް ސީރީޒަށް ކަޕިލް 11 ކިލޯ ލުއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭނާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގައި ކުޅެން ޖެހޭ ކެރެކްޓާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 11 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ސައިފަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް

ދެ ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދިން ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، އޭގެ ބަތަލު ސައިފް އަލީ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
"މިރުޒާޕޫރު" ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް

އިންޑިއާގެ ވެބް ސީރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ "މިރުޒާޕޫރު" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
އަނޫރާގްގެ "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫގާރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރި...

November 15, 2020 3
ބޮލީވުޑްގެ އަނބިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންތަކެއްގެ އަނބިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އުފެއްދުމެއް ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ" ކަމަކުނުދިޔަ

އަކްޝޭ ކުމާރަކީ އޭނާގެ ކޮންމެ ފިލްމެއް ވެސް ބޮޑު ހިޓަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެކްޓަރެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ވަރަށް ފޫހި ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް ހާޝްވަރުދަން ރާނޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020
އެމެޒޯން ޕްރައިމާ އެކު އަޖޭ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު، އަޖޭ ދޭވްގަން ވަރަޑް ބޮޑު އަގަކަށް ފަސް ފިލްމެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ސުބާޝްގެ "މަހާރާނީ" އަކީ ހުމާ

ހުމާ ގްރޭޝީއާ އެކު "ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "މަހާރާނީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހުމާ ހަމަޖައްސައިފި...

November 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރްގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފެށުމާ އެކު، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާކައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދާސްވީ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ކޮރަޕްޓް ޗީފް މިނިސްޓަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް...

November 04, 2020
ޝަހީރާއި ޝިލްޕާގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ އާއި ޝަހީރު ޝެއިހް އެކީގައި ފެންނަ ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން އެކްތާ ކަޕޫރް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރަމޭޝް ތައުރާނީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޕަވަން ކިރްޕަލާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަށް ފިލްމުގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝް އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "އިސްތިރީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރް ކޯޝިކް ދެން ހަދާ އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމު "ބޭޅިޔާ" ގައި ވަރުން ދަވަނާ އެކު، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ކްރިތީ ސެނަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދަ ވައިޓް ޓައިގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ޑާލިންސް" ގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޝެފާލީ ޝާހް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.