27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ކަލާޒްގެ "ނަމަކް އިސްކް ކާ" ޑިސެމްބަރު 7 ގައި

ކަލާޒް ޗެނެލުން އަލަށް ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ސިލްސިލާ "ނަމަކް އިސްކް ކާ" އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ސްޓާ ޕްލަސް އަށް މި ފަހަރު "އިމްލީ"

ސްޓާ ޕްލަސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ "އިމްލީ" ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ޝަހީރާއި ޝިލްޕާގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ އާއި ޝަހީރު ޝެއިހް އެކީގައި ފެންނަ ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން އެކްތާ ކަޕޫރް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުން ގެންނަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގައި ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލް ކުޅޭ ރޫޕަލް ޕަޓޭލްގެ ރޯލަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވބެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
ސިލްސިލާ "ގުބޫލް ހޭ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ދިހަ އެޕިސޯޑްގެ ވެބް ސީރީޒް ގެނެސްދޭނީ ޒީ5 އިން

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ސޮނީ އަށް "ސްޓޯރީ 9 މަންތުސް ކީ"

ސޮނީ ޓީވީން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްނުދޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ބޮޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަސް ފަހުން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓިން ފަށައި، މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 1
"ޝާދީ މުބާރަކް" އިން ރާޖްޝްރީ ވަކިވެއްޖެ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝާދީ މުބާރަކް" އިން އޭގެ ލީޑް ބަތަލާ ރާޖްޝްރީ ތާކްރޫވް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 2
ބަތަލާ އަނީތާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނީތާ ހަސަނަންދާނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިންކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2020
ފްރާންސްގެ "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" ހިންދީ ބަހުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފްރާންސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހިންދީ ބަހުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" މި މަހުގެ 19 ގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަލަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 09, 2020
އެޕަލް ޓީވީގެ "ޝަންތަރަމް" ގައި އަމީތާބް؟

އެޕަލް ޓީވީން ހަދަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝަންތަރަމް" ގެ ރޯލެއް އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ސީޒަން ދޭއްގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
އިންޑިއާގެ ސުޕަހީރޯ "ޝަކްތީމާން" ފްރެންޗައިޒަކަށް

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާގެ ގޮތުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން "ޝަކްތީމާން" ސިލްސިލާ އަށް ބިނާކޮށް ފީޗާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2020 1
ސިލްސިލާއެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭން ރޭކާ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފަށާ އާ ސިލްސިލާ "ގުމް ހެ ކިސީ ކޭ ޕިޔާރު މޭ" ޕްރޮމޯޓްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރޭކާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާ (އެފްޓީއައިއައި) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ބިޖޯއި ނަމްބިއާގެ އާ ފިލްމު "ތައިޝް" އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ޒީ5 އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
"ކަސޯޓީ" ނިންމާލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެރިކާ

ދައްކަން ފެށިތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ނިންމާލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް އޭގެ ބަތަލާ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ކުމްކުމްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ހަމާރީވާލީ ގުޑް ނިއުސް"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
"ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ނިންމާލަނީ

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" މި މި މަހު ނިންމައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭޖް ޖަޔަތޭ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އާމިރުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް "ބަޖާޖް" އުޅުނު!

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖާން ތެރެ ނާމް" އިން ލީޑިން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުލިބުމުން އާމްދަނީ ހޯދަން، އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ބޮޑީގާޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އުޅުނު ކަމަށް، ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަަޝްހޫރުވި ރޯނިތު ރޯއި ބުނެފި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ޓީވީ ބަތަލު އަލީ އަށް ބޯނީގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ގޯނީ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.