10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 10, 2020 1
އަކްޝޭ ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ދޮންނަކުނޑިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "ހެޕީ، ހާޑީ އެންޑް ހީރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 09, 2020
ހީނާގެ "ހެކްޑް" އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ހެކްޑް" މި މަހު ރިލީޒްނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އަންނަ މަހަށް ފިލްމު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ގެ ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފި؟

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރަކީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނޫނެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރުމާގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް އައީ ވެސް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެއީ ބޮޑު ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި އުންމީދީ ފިލްމު "ކަލަންކް" އެވެ.

January 08, 2020 2
ކާން ނުލިބެނީތޯ އެހުމުން ވާނީ ކަޕޫރް ރައްދު ދީފީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ވޯ" ގެ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ވަރަށް ހިކިކޮކޮށް ފެންނާތީ، ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބެނީތޯ އަހައި...

January 08, 2020 4
ހުނަރު ވަޒަންކުރާނީ މީހާގެ ބަރުދަނަކުން ނޫޏް: ސޮނާކްޝީ

މީހަކު ފަލަކޮށް ހުރުމަކީ އެ މީހެއްގެ ހުނަރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ބަލައިގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްސީ ސިންހާ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުބަލަން: ކާޖޮލް

ފިލްމި ކުޅޭ ދެ ޖިންސްގެ މީހުންގެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފަރެއްގައި ހުއްޓަސް އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 07, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އާއި ސިދާތުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ 2014 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްބަރަހްމާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކީގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ސިދާތަށް ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ރިމެކެއް

ކާމިޔާބު ތެލެގޫ ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ދިލް ރާޖޫގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމެކަކަށް ސިދާތު މަލްއުތުރާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 06, 2020 1
ދިވްޔަންކާ މިހާރު ބޭނުމީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން

އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރޯލްތައް ކުޅެން މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އަމާޒަކީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަޖޭގެ "ބޫޖް" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީޚީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

January 05, 2020 1
އަނޫރާދާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ކިޔައިދީފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ އަނޫރާދާ ޕޯޑިވަލް އަކީ މަންމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެކަމާ އިންކާރު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ވެސް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ހޯދަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސާރާ އާއި އިބްރާހީމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އިބްރާހީމް އަލީ ޚާންް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

January 02, 2020
ޕަރިނީތީގެ ބަދަލުގައި "ބޫޖް" އަށް އިހާނާ

ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" އިން ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ވަކިވެފައި ވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެ ފިލްމަށް އިހާނާ ދިލަން ހަމަޖައްސައިފި...

January 02, 2020
ރޯހިތުގެ ފިލްމުގައި ކެޓްރީނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއް

އަންނަ މާޗް މަހު ރިލީޒް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކޮޕް ޑްރާމާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފެންނާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެވޯޑް ޝޯތަކަކީ ފޭކް، އިތުބާރެއް ނެތް: ރޯހިތު

ބޮލީވުޑްގެ އެވޯޑް ޝޯތަކަކީ ފޭކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ އެވޯޑް ޝޯ ތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

January 01, 2020 1
"ޝިމްލާ މިރުޗީ" ސިނަމާތަކުގައި ނާޅުވަން ނިންމައިފި

މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި އޮންނަތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ، ހެމާ މާލީނީގެ ފިލްމު "ޝިމްލާ މިރްޗީ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމި ކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވިޔަސް އެކަން...

January 01, 2020
"މަހާބާރަތު" ރިތިކަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރި ފިލްމު "މަހާބާރަތު" އަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ޝާހްރުކާއި ރާޖު ކުމާރުގެ ފިލްމު 2021 ގައި

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ ފިލްމަށް ޝާހްރުކް ޚާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ޒީރޯ" ގެ ބޮޑު ނާކާމިބީއާ ގުޅިގެން، ޝާހްރުކް ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

December 31, 2019
ލަވްގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: އަޖޭ

އަޖޭ ދޭވްގަން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކުރި ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

December 31, 2019
18 އަހަރު ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ ފަސް ދުވަހު

މިދިޔަ 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ އެންމެ ފަސް ދުވަހު ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް ބޭނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ކަމަށް ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 6
ޖޫހީ އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ދީޕިކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމުން އަނަންޔާ އުފަލުން

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވިޝް ލިސްޓްގައި ހެޔޮ ފާހަގައެއް ލާން ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

December 24, 2019 3
ބިގް ބޮސް 13: ސަލްމާން ޝޯ ދޫކޮށްލައިފާނެ

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަންގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކާ ހެދި މޫޑް ހަރާބުވާ ކަމަށާއި ޝޯގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެންނަ ކަންތައްތައް...

December 24, 2019
އާލިއާގެ ފިލްމުގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާގެ ފެނިލުންތަކެއް

އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" އަންނަ މަހު ނިންމާލަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ފެށި ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" ގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެ، ޓީއާރްޕީ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިލްސިލާ ނިންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ 12 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު "ޝިކާރާ: ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ އޮފް...

December 22, 2019
ވަރުންގެ ކައިވެނި އެޕްރީލްގައި؟

އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައިވެންޏަކަށްވެގެން ދާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަންގެ ކައިވެނި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ސީރިއަސްކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަނީ...