24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ސުޝާންތުގެ އާ ފިލްމުގައި "އެޕޯލޯ 11 މިޝަން"ގެ ވާހަކަތައް

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަކީ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. "ކައި ޕޯ ޗޭ" އިން ހިންދ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފް ވުމަށްފަހު ސުޝާންތު ކުޅުނު ގިނަ...

February 24, 2017
ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނަށް ފާތިމާ ސަނާ ޝޭޚް؟

އާމިރު ޚާންގެ "ތަގް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ބަތަލާގެ ރޯލު "ދަންގަލް"ގެ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝޭޚަށް ދީފައިވާ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
"ނަޗް ބަލިޔޭ 8"ގައި ޖަޖަކަށް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ 8" ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ޝޯގެ ޖަޖުން މިހާރު ވަނީ ފައިނަލް ވެފަ އެވެ. މިފަހަރުގެ ސީޒަންގެ ޖަޖުންނަކީ ކޯރިއޮގްރާފާ ސަރޯޖް ޚާން އާއި ޓެރެންސް ލުއިސް އަދި ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ. މިއީ ރިއަލިޓީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖުކަން ސޮނާކްޝީ ކުރާ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2: އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބީއެއް ނުހުއްޓުނު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ވަނަ ހަފުތާ ކުރިޔަށް ދާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 95.44 ކްރޯޑު (9.5 ބިލިއަން ރުޕީސް) ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 100 ކްރޯޑު (10 ބިލިއަން) ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ އެވެ.

February 22, 2017 6
ކަންގަނާ: މަލާމާތްކުރި މީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލި

ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ ބޮލީވުޑްގެ ސިސްޓަމުން މުޅިން ބޭރުގެ ބަތަލާ އެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކަންގަނާ ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރިކަން އެހީ ހަގީގަތެކެވެ.

February 22, 2017
"އިއްތިފާގު" 48 އަހަރު ފަހުން އަލުން ކުޅެނީ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ޔާޝް ޗޯޕްރާ 1969 ގައި އުފެއްދި "އިއްތިފާގު" އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ރަންބީރާއި ސައިފް ބަދިގޭގައި

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އަކީ މިހާރު އެއް އާއިލާއެއްގެ ދެ މީހުންނެވެ. ސައިފްގެ އަންހެނުން ކަރީނާ އަކީ ރަންބީރާ ދެބެންގެދެދަރި މީހެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ސައިފާއި ރަންބީރުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބަދަހިވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2017 2
ނީލް-ރުކްމިނި ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ވަރަށް ނަލަ

ބޮލީވުޑް ދަންނަ މީހުންނަށް ނީލް ނިތިން މުކޭޝް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ޖޮނީ ގައްދާރް އަދި ނިއު ޔޯކް ފަދަ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ނީލް އަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ "ޕޯސްޓާ ބޯއި" އެކެވެ....

February 21, 2017 2
ރަންގޫން: ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް މުގުރާލަފާނެ ފިލްމެއް

ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ "ރަންގޫން" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. އެންމެންވެސް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"ގެ ބަތަލާ އަކީ ކާކު؟

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންއިން ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"ގެ ބަތަލަކީ ޓައިގާ ޝްރޮފްކަން މިހާރު ވަނީ ޔަގީން ވެފަ އެވެ. ޒުވާން އެކްޓަރު މިހާރު މި ފިލްމުގެ ރޯލަށް...

February 20, 2017 3
ސަލްމާނާއި އެމީ ޖެކްސަންގެ ހާއްސަ ގުޅުމެއް

އެމީ ޖެކްސަން އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދަނީ އެކި ފާޑުުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
އައިޝްވަރިޔާއާ ވާދަކުރަން ސުޝްމިތާ ޖެހިލުންވި

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ސުޝްމިތާ ސެން މިސް އިންޑިއާގެ ފަޚުރުވެރި ތާޖަށް ވާދަކުރީ 1994 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ މިސް ޔުނިވާސް އާއި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު އިންޑިއާއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު...

February 19, 2017 2
އާމިރު ޚާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިއުޒިކީ ދުނިޔެއަށް

އާމިރު ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖުނައިދު ބޭނުންވަނީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދާށެވެ. އެގޮތުން ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017
އެކްތާ ކަޕޫރާއި ސުޝާންތުގެ ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ތައާރަފްވީ ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސުޝާންތުގެ ކެރިއަރު ފެށުނީ އެކްތާ އުފައްދައި ޒީ-ޓީވީން ދެއްކި "ޕަވިތުރަ ރިޝްތާ" އިންނެވެ. އޭނާއަށް ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވީ އެ ސިލްސިލާއިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްވި "އެމް.އެސް...

February 17, 2017 1
އަކްޝޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ މައިދައިތަ

އަކްޝޭ ކުމާރު ދެކެނީ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި އޭނާގެ މައިދައިތަ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށެވެ.

February 17, 2017 1
އާމިރު ޚާން އަބަދުވެސް ތަފާތު

ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް އުފެއްދީ އާމިރު ޚާނެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދަންގަލް" ވަނީ ހިންދީ ފިލްމީ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި ހުރިހާ ފިލްމަކުން...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 2
ކަރީނާ ހިކެން ބޮކްސިން ކްލާސްތަކަށް

ކަރީނާ ކަޕޫރު ވަނީ ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅިގެން ބަރުދަން އިތުރުވިޔަސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރީގެ ހަށިގަނޑަށް އިޔާދަވެފަ އެވެ. ވިހެއުމަށް ފަހު އޭނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ވީރް ދީ ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން ފަށަނީ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މާ ކުރިން އަލުން ލޫޅާފަތިވެ ފިޓްވާން ކަރީނާ ވަރަށް ބޭނުމެވެ.

February 15, 2017 3
ސަންޖޭދަތުގެ ދަރިފުޅު ޒުވާން ދޮންމަންމައާ އެކު އުފަލުން

ސަންޖޭ ދަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަލާ އާއި މިހާރުގެ ޒުވާން އަނބިމީހާ މަންނީތާގެ ގުޅުން ވަރަށް ގޯސްކަމަށް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފެތުރި ނަމަވެސް ދޮންމަންމަ އާއި ދޮންދަރިފުޅުގެ ގުޅުން...

February 15, 2017
"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ރިލީޒްކުރުން އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު މިހާރު ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން އެންމެ ފަހުން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ވަރުން ދަވަން ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވަރުން ދަވަން އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލްއާ ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާ ދީފި އެވެ.

February 14, 2017 4
ގޯވިންދާގެ ރުޅިގަނޑު ކަރަން ޖޯހަރަށް ވެސް އަމާޒުވެއްޖެ

ގޯވިންދާ ލައްވާ 17 ފިލްމެއް ކުޅުވި ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަން އަށް ގޯވިންދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު، ޕްރޮޑިއުސަރު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް ވެސް ރުޅިގަނޑު ބާލައިފި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ވަރުން އާއި އާލިއާއަށް މާދުރީ ނަށަން ދަސްކޮށްދީފި

ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ "ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ "ތައްމާ ތައްމާ އެގެއިން" ލަވައަށް އެ ދެ އެކްޓަރުންނަށް ނަށަން ދަސްކޮށްދިނީ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ނެށުންތެރިޔާ މާދުރީ ޑިކްޝިޓް އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ޝާހީ ހަފުލާއެއްގައި ނީލް އާއި ރުކްމިނީ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ނީލް ނިތިން މުކޭޝް އާއި ރުކްމިނީ ސަހާއީ ކައިވެނި ކޮށްފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މި ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އުދައިޕޫރްގެ ވަރަށް ހިތްގައިމު ހަވޭލީއެއްގަ އެވެ.

February 12, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2، އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބީ ދަމަހައްޓައިފި

މިދިޔަ 10 އަހަރު ވެސް އަކްޝޭއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. އޭނާގެ އެއާލިފްޓް، ރުސްތުމް އަދި ހައުސްފުލް 3 އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނެވެ. މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ކާމިޔާބީގެ ސިލްސިލާ...

February 12, 2017 4
ގޯވިންދާގެ އެންމެ ގާތް ޑައިރެކްޓަރަކީ މިހާރު ހަތުރެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުންނާ މެދު އެކްޓަރު ގޯވިންދާގެ ހިތުގައި ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާއާ އެކު 17 ފިލްމެއް އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަން...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
މީރާ އާއި ޝާހިދު ދެ ވަނަ ދަރިއަކަށް ތައްޔާރު

ބޮލީވުޑް ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރާއި މީރާ ރާޖްޕޫތަށް މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބިފައި ވާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ދަރިއަކު ހޯދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

February 10, 2017
ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ "ގަލީ ބޯއި"ގައި އާލިއާ އާއި ރަންވީރު

ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް އަކީ އަލަށް ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އެކްޓަރުން ހިމެނެނީ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅޭ ފިލްމެއް...

February 10, 2017 2
ހޮލީވުޑްގައި ދީޕިކާއަށް ވުރެ ދިޝާ ޕަޓާނީ މާ ކާމިޔާބު

ބޮލީވުޑްގައި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ރަނިކަން ކުރިޔަސް ހޮލިވުޑްގައި އޭނާ ކުޅުނު ފިލްމު "ތުރީ އެކްސް: ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖް" ކާމިޔާބު ވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ކޮއިރާލާ

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ސަންޖޭ ދަތު ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނަރްގިސްގެ ރޯލަށް މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

February 09, 2017
"ބޭހަދު"ގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އެކްޓަރުންތަކެއް ފިހިއްޖެ

ސޮނީ ޗެނަލްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ބޭހަދު"ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ސެޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ ބައެއް އެކްޓަރުން ފިހިއްޖެ އެވެ.

February 09, 2017
"މުންނާބާއީ" ގެ ފަހު ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

"މުންނާބާއީ" ފްރެންޗައިސްގެ ފިލްމުތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އާދަޔާޚިލާފު މަޖާ ފިލްމު ތަކެކެވެ. ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޝަންގެ ދަށުން އުފެއްދި މި...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 3
ޗުއްޓީއަށް ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ޗުއްޓީއެއްގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

February 08, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2ގެ މަންޒަރުތަކެއް ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމު "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" ގައި އިންޑިއާގެ ޖުޑިޝަރީގެ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް ބައެއް މަންޒަރުތައް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޮމްބޭ ހައި...

February 08, 2017
ޕާކިސްތާނުގައި "ރައީސް" ދެއްކުން މަނާކޮށްފި

ޝާހްރުކް ޚާން އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބަތަލާ މާހިރާ ޚާންގެ "ރައީސް" ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމަށް ރަންބީރު 13 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ

"ދަންގަލް" ކުޅެން އާމިރު ޚާން ފަލަވި ގޮތަށް، ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމު ކުޅެން ރަންބީރު ކަޕޫރު ފަލަވާން ފަށައިފި އެވެ.

February 06, 2017 1
ރާމް ގޯޕާލް ވަރުމާ އަދިވެސް އުރުމިލާގެ ހަނދާނުގައި

ޑައިރެކްޓަރު ރާމް ގޯޕާލް ވަރުމާގެ "ރަންގީލާ" ރިލިޒްވުމާ އެކު އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންކަރްގެ ފިލްމީ ކެރިއަރު ކުއްލިއަކަށް އާ އުސްމިނަކަށް ދަތުރު ކުރި އެވެ. އެ ފިލްމު...

February 06, 2017 1
ރިތިކްގެ "ގާބިލް" އަށް 100 ކްރޯޑު

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު 100 ކްރޯޑު (1 ބިލިއަން ރުޕީސް) ލިބުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ވިޔަސް އެ ފިލްމާ އެ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އަށް ވެސް 100 ކްރޯޑު...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ސަންޖޭ ދަތު ރިޝީ ކަޕޫރާ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު

ބޮލީވުޑުން އުފައްދާ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ އެ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުންތަކާއި ޒުވާބުތައް އަދި ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ވާހަކަތައް މާ ހިނގަ އެވެ.

February 05, 2017 1
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ފިލްމު ނުކުޅެން އަކްޝޭ ވައުދުވި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަލަށް ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އިރު 2003 ގައި އަކްޝޭ ކުމާރު "އަންދާޒް" ކިޔާ ފިލްމެއް ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ކުޅުނެވެ. އޭރު ވެސް އަކްޝޭ އުޅެނީ ޓްވިންކަލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެންނެވެ....

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމުން ޒުވާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް ލިބޭނެ

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ސަންޖޭގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރު ކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު ރަންބީރު ބުނަނީ ފިލްމުގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތް...