23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ ޓްރެކެއް އުފައްދަން ނުވަ މަސް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްވި ލަވަ "ސްވޭގް ސޭ ސްވާގަތު"ގެ ޓްރެކް އަކީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ނުވަ މަސް ދުވަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ކޮމްޕޯސާ-ޕްރޮޑިއުސަރު މެގްދީޕު ބޯސް ބުނެފި އެވެ.

November 23, 2017
ސަލްމާން ވަކިވުމުން ރޭމޯގެ ފިލްމު ވަރުން އަށް

"ޖުޅްވާ 2"ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ވަރުން ދަވަން އަށް ލިބޭ ފިލްމުތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކޯރިއޯގްރާފަރު-ޑައިރެކްޓަރު ރޭމޯ ޑިސޫޒާ އަލަށް ފަށާ ފިލްމު ވެސް...

November 23, 2017
"ޕަދްމާވަތީ" އާ ދެކޮޅަށް ހަޅުތާލުކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ހިންދޫންގެ ޖަމާއަތްތަކުން ދަނީ އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ....

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ވިދްޔާގެ "ތުމްހާރީ ސޫލޫ"ގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ވިދްޔާ ބާލަންގެ "ތުމްހާރީ ސޫލޫ" އަށް ފާޑުކިޔުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރި ނަމަވެސް ފެށުން ދިޔައީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާފައި ވާއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނީ އެންމެ 28 މިލިއަން ރުޕީސް ކަމަށް ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ބުނެފައިވެ އެވެ.

November 22, 2017
ކަރަން ޖޯހަރާއި ރޮހިތު ޝެޓީގެ އާ ޝޯއެއް ފަށަނީ

މަޝްހޫރު ފަންނާނަކަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ފުރުސަތެއް ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އާއި ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

November 22, 2017 1
"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރެވޭނެކަން ޔަގީން: ޝާހިދު

"ޕަދްމާވަތީ" އަށް މި ވަގުތު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވިޔަސް ފިލްމު ރިލީޒްކުރެވި އެންމެންގެ ލޯބި އެ ފިލްމަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ކަމަށް ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ފިލްމުގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
ޑުވޯފް އެކްޓަރުންނަށް ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ލިލީޕުޓް އަކީ ޑުވޯފިޒަމްގެ ސަބަބުން އިސްކޮޅުން ކުރު މީހަކަށް ވިޔަސް އޭނާ އަކީ މޮޮޅު އެކްޓަރެކެވެ. ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ދޭކް ބާއި ދޭކް" އަކީ ލިލީޕުޓް ލިޔެ އަދި އެކްޓްކޮށްފައިވާ ސިލްސިލާއެކެވެ.

November 21, 2017
"ދަބަންގް 3" ނުފެށުނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި: އަރްބާޒް

"ދަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރުމާ ހަވާލުނުވީ އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް "ދަބަންގް 2" ޑައިރެކްޓްކުރި އަރްބާޒް ޚާން ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2017 2
"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރުން މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޕަދްމާވަތީ" އަށް ސެންސަރު ބޯޑުން ލިބެން ޖެހޭ ހުއްދަ ނުލިބި ލަސްވަމުން ދާތީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ތަޖުރިބާ އުފާވެރިއެއް ނޫން: އިރްފާން

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އިރްފާން އަކީ ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅެން ފެށިތާ...

November 20, 2017
ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޝާހްރުކް ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މަގުބޫލު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސް އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
ސެންސަރު ބޯޑުން "ޕަދްމާވަތީ" ފާސްނުކޮށްދީ ލަސްކުރަނީ!

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކޭނެ އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ސެންސަރު ބޯޑުން ފާސްކޮށްދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ސެންސަރު ބޯޑުން އެހާ ފަސޭހައިން އެ ފިލްމު ފާސްކޮށްދޭނެ ކަމަކަށެއް ނުބެލެވެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ބޯޑަށް ފިލްމު ފޮނުވުމާ އެކު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސެޓްފިކެޓް ދޭން އިންކާރު ކޮށްފައި ވާތީ އެވެ.

November 19, 2017 14
ދީޕިކާ އާއި ބާންސާލީގެ ބޮލަށް ފަސް ކްރޯޑު ރުޕީސް

"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސް ޖެހެން އެންމެ ދެ ހަފުތާއަށް ވެފައިވާއިރު އިތުރު މައްސަލަތައް ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ.

November 19, 2017
"ދަޅަކް"ގައި ޖާންވީގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅޭނީ ޝްރީދޭވީ؟

ޝްރީދޭވީގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމު "ދަޅަކް"ގައި ޖާންވީގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 1
ލޯބީގެ ހަގީގީ ހާދިސާތައް ފިލްމު ސެޓުގައި ވަރަށް ގިނަ

ފިލްމު ކުޅޭ ދުވަސްވަރު ސެޓުން ބައްދަލުވެ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވެވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފިލްމީ ތަރިންނަށް ފިލްމު ސެޓުތަކުގައި ލޯބިވެވި ކައިވެނި ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
ޖާންވީ-އިޝާންގެ "ދަޅަކް" ކަރަން އިއުލާން ކޮށްފި

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ދަޅްކަން" ކަން ބުދަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2017
"ރާޒީ"ގައި ފެންނާނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް: އާލިއާ

މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ "ރާޒީ" ގައި ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

November 17, 2017 2
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ އާ ސީޒަނަށް ޕްރިޔަންކާ ބޯ ކޮށާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ޝޫޓިންގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުން ވެސް ޕްރިޔަންކާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުންނާ ގުޅުން ދަމަހައްޓަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 3
ފަލަ ވާހަކަ ވިދްޔާ ބާލަން ގާތު ނުދައްކާތި

ވިދްޔާ ބާލަންގެ މިހާރު ރިލީޒްވާން ތައްޔާރުވެފައިވާ "ތުމްހާރީ ސޫލޫ"ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި ސުވާލު ކުރި ފިރިހެން ރިޕޯޓަރަކަށް ވިދްޔާ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ނަގައިދީފި އެވެ.

November 14, 2017 2
މަރުވުމުގެ ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ދާން ބޭނުން: ރިޝީ

މަރުވުމުގެ ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ރިޝީ ކަޕޫރު އެދެފި އެވެ.

November 14, 2017
މާދުރީ އާއި އަނިލް 17 އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި

އިންދަރު ކުމާރުގެ "ޓޯޓަލް ދަމާލް"ގެ ލީޑް ރޯލަށް އަނިލް ކަޕޫރާއި މާދުރީ ޑިކްޝިޓް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިއީ "ދަމާލް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. އަދި އަނިލް އާއި މާދުރީ 17 އަހަރަށް ފަހު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
ބާންސާލީގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ދީޕިކާ

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ އަލަށް ފަށަންއުޅޭ ސާހިރު ލޫދިއާންވީގެ ބައޮޕިކްގެ ބަތަލާއަކަށް ކުރިންހަމަޖެހިފައި އޮތީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. ނަމަވެސް އަބީޝެކް ބައްޗަން ބަތަލުގެ ރޯލު ކުޅޭ މި ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ހަމަޖެހިއްޖެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2017
"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ ޓްރެއިލާއަށް ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް މުގުރައިފި އެވެ.

November 13, 2017 6
ޑައިރެކްޓަރަކާ ހެދި ޕްރިޔަންކާއަށް 10 ފިލްމު ގެއްލުނު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފިލުުމުގެ ދާއިރާގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަތަލާ އެކެވެ. ނަމަވެސް މި މަގާމަށް އޭނާއަށް ވާސިލު ވެވުނީ ވަރަށް ހިތްވަރާއި ބުރަ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017
ސުޕްރީމް ކޯޓުން "ޕަދްމާވަތީ" މަނައެއް ނުކުރި

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރުން މަނާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ފިލްމު ސެންސަރު ބޯޑުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި...

November 12, 2017
ސަލްމާނާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ވަރުން އަށް ފޭނެއްގެ ނުރައްކާ އިންޒާރެއް

ފޭނުން ގިނަ ވުމަކީ ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް ބައެއް ފޭނުންގެ ފަރާތުން ތަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ވެސް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެގޮތުން އެކްޓަރު ވަރުން...

November 10, 2017
ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ޑައިރެކްޓަރަށް ފިލްމީ ތަރިންގެ އެހީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ކިޑްނީއަށް ކެންސަރު ޖެހި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ކަލްޕަނާ ލަޖްމީ އަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން އެހީވަމުން އަންނަ ކަމަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 3
ކާޖޮލްއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އަޖޭ ބޭނުމެއް ނޫން

އަޖޭ ދޭވްގަން މިހާރު ހުރީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ކަހަލަ މޫޑެއްގައެއް ނޫނެވެ. އެތަނުން އެކަކީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ދެ ވަނަ...

November 09, 2017 1
ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އެކުވެރިންނެއް ނެތް: އަނުޝްކާ

ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އެކުވެރިން ތިބި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބުނީ ރައްޓެހިން ތިއްބަސް ތިބީ ވަރަށް މަދު ބައެއް ކަމަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
"ކެދާރްނާތު" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމު "ކެދާރްނާތު" ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ބަތަލުގެ ބައި ކުޅޭ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

November 08, 2017
"އިއްތިފާގު"ގެ ވިޔަފާރި އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން

ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އިއްތިފާގު" އާ މެދު ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު ވަރަށް މަސްހުންޏެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ފިލްމަކީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެއް...

November 08, 2017
ޓީވީ އެވޯޑްތައް ޖެނިފާ، ނަކުލް، ވިވިއަން އަދި ހެލީ އަށް

ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންނަށް ދޭ އެންމެ ޚާއްސަ އެވޯޑު ކަމަށްވާ އިންޑިއަން ޓެލެވިޒަން އެކަޑަމީ އެވޯޑު 2017 ބާއްވައިފި އެވެ. ޓީވީގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
މަޝްހޫރު ކަމުގެ ގެއްލުން ވެސް އޮންނާނެ: އާމިރު ޚާން

އެތައް ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމެއް ކުޅެގެން އާމިރު ޚާނަކީ ބޮލީވުޑްގައި ނެތްވަރުގެ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށް ވިޔަސް އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމުން ފިލްމުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރޭތޯ ބައެއް ފަހަރު ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އާމިރު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 1
އާމިރު އަލުން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން އަކްޝޭ ބޭނުންވޭ

އާމިރު ޚާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ބައެއްގެ ވެސް ފޭވަރިޓެވެ. އާމިރުގެ ފޭނުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކަންނާ ހިމެނެ އެވެ. އަކްޝޭ ބުނި ގޮތުގައި އާމިރު އިތުރު ފިލްމުތައް...

November 06, 2017 4
ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތު ނެތުމުން ފަވާދު ޚާން ހޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑްގައި ރަނގަޅު ކެރިއަރެއް ފަށަން ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރު ފަވާދު ޚާން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު ފަވާދުގެ ކަޅި ހުރީ ހޮލީވުޑާ ދިމާލަށެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ބިރުދައްކާތީ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" އިންޝުއާކޮށްފި

ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ "ޕަދްމާވަތީ" އިއުލާން ކުރީއްސުރެ އެ ފިލްމަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށުނު ފަހުން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ފިލްމުގެ ސެޓަށާއި ކެމަރާ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން އިންޝުއަރެންސް...

November 05, 2017 3
"ފްރައި ޑޭ" ގައި ގޯވިންދާއާ އެކު "ވީރާ"ގެ ބަތަލާ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ އެއް ކަމަށްވާ "ވީރް ކީ އަރްދާސް - ވީރާ"ގެ ބަތަލާ ދިގަންގަނާ ސޫރްޔަވަންޝީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އިންޑިއާގެ...

November 05, 2017 5
ޝާހްރުކްގެ އުފަންދުވަހު ފޭނުންގެ ހައިޖާނެއް

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އުފަން ދުވަހަކީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އާދައިގެ މުނާސަބަތެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ މުމްބާއިގައި ހުންނަ ޝާހްރުކްގެ ގެ "މަންނަތު" ދޮށަށް އޭނާ ލޮލުކޮޅުން ނަމަވެސް ދެކިލުމަށް އެ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 4
އައިޝްވަރިޔާ އަށް ބަލާ ފޫހި ނުވޭ: އަކްޝޭ ކަންނާ

ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް އެންމެ ރީތީ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އައިޝްވަރިޔާއާ އެކު ލޯބީގެ ފިލްމުތައް...

November 04, 2017 4
"ބިގް ބޮސް 11" ކާމިޔާބުކުރާނީ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ!

"ބިގް ބޮސް"ގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަން ކާމިޔާބު ކުރާނީ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ކަމަށް މި ޝޯގެ ކުރީގެ ސީޒަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޕްރިޔާ މަލިކު ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 1
"ޕަދްމާވަތީ" ބޭރުގެ މާކެޓަށް ގެންދާނީ ޕެރަމައުންޓް

މިއީ ޕެރަމައުންޓުން ހިންދީ ފިލްމެއް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

November 03, 2017 2
ވަރުން ދަވަން އާއި ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ރުޅިވީތަ؟

މަޝްހޫރު ބަތަލު ވަރުން ދަަވަން އާއި އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލް ރުޅިވެއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރުތައް ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާ ބޮޑު...

November 03, 2017 1
"ސީތާ އައުރް ގީތާ"ގެ ސީކުއަލްގައި ވެސް ހެމާ މާލިނީ

"ސީތާ އައުރު ގީތާ"ގެ ސީކުއަލް އެއް އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އެ ފިލްމުގައި ޑަބަލް ރޯލު ކުޅުނު ހެމާ މާލިނީ އަށް މިދިޔަ މަހު އައީ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށެވެ. އަދި ހެމާގެ މި ޚިޔާލަށް ޑައިރެކްޓަރު...