28 މެއި

May 28, 2017
"ބަދްލާޕޫރް 2"ގެ އެންމެ މުހިއްމު ރޯލު ދީޕިކާއަށް

"ބަދްލާޕޫރް 2" ގެ ބަތަލާއަކަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. "ބަދްލާޕޫރް" ޕްރޮޑިއުސްކުރި އަދި ދެ ވަނަ ބައި ވެސް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދިނޭޝް ވިޖަން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ރޯލަށް އެންމެ ފިޓް އެކްޓަރަކީ ދީޕިކާ އެވެ. މީގެ ކުރިން ދީޕިކާ ވަނީ ދިނޭޝް ޑައިރެކްޓްކުރި "ރާބްތާ" ގެ ލަވައެއް ކުޅެދީފަ އެވެ.

May 28, 2017
ޑުވޯފް ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާ އެކު ކެޓުރީނާ އާއި އަނުޝްކާ

އިހަށް ދުވަހު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ، ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ރޯލު ކުޅޭ، ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދް އެލް. ރާއީގެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއިންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް ސޮއިކޮށްފި...

May 28, 2017
ތިން އެކުވެރިންގެ މަރުން ސަލްމާނަށް ހިތްދަތިކަން

އަންނަ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު މި...

26 މެއި

May 26, 2017
މަނީ ރަތުނަމްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އައިޝްވަރިޔާ ސޮއިކުރަނީ

ކަރަން ޖޯހަރްގެ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ގައި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަދާ ކުރި ރޯލަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހުނެވެ. ފިލްމު ބެލި މީހުން އައިޝްވަރިޔާ އެ ފިލްމުގައި ދައްކައިދިން އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ތާއީދުކޮށް އަލުން އޭނާ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ.

May 26, 2017 1
ސަޗިން ފިލްމު ޕްރެމިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިން

މިއަދު ރިލީޒްކުރާ "ސަޗިން އަ ބިލިއަން ޑްރީމް" އަށް އިންޑިއާގެ އެތައް ބިލިއަން މީހުންނެއް އަންނަނީ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބައެއްގެ...

May 26, 2017 3
ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ވެސް އާމިރު ޚާންގެ ޚާއްސަ ސިފައެއް

އާމިރު ޚާނަކީ ކޮންމެ ފިލްމަކަށް ވެސް ޚާއްސަ ތައްޔާރީތަކެއް ވާ އެކްޓަރެކެވެ. އެގޮތުން އާމިރުގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްވި "ދަންގަލް" އަށް އޭނާ ވަނީ 90 ކިލޯ އަށް ހަށިގަޑުގެ ބަރުދަން...

24 މެއި

May 24, 2017 2
އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާ އާއި ކަރަންގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ކަރަން ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތީ ވެސް އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާގެ ބައްޕަ ޔާޝް ޗޯޕްރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާ އެކުގަ...

May 24, 2017 3
އާމިރުގެ ފިލްމަށް ފާތިމާ ހޮވީ ރަނގަޅަށް: ކިރަން

އާމިރު ޚާން އަލަށް ފަށާ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ބަތަލާއަކަށް "ދަންގަލް"ގައި އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ފާތިމާ ސަނާ ޝޭޚް ހަމަޖެއްސުމުން އިންޑަސްޓްރީގައި ވަރަށް ތަފާތު...

May 24, 2017 1
ދަރިންނަށްޓަކައި ރިތިކް އާއި ސުޒާން އަލުން ގުޅެނީ؟

ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގައި ކިޔައި އުޅުނީ މިސާލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް އެތައް...

23 މެއި

May 23, 2017 1
ސަނީގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ފަށައިފި

ދަރުމެންދުރަ އަށް ފަހު އޭނާގެ ދަރިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ އަދި އީޝާ ޑެއޯލް ވަނީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ދަރުމެންދުރަގެ ކާފަ...

May 23, 2017 3
ބޮލީވުޑްގެ "މަންމަ"އަށް އިންސާފެއް ނުލިބުނު

ބޮލީވުޑްގެ "މަންމަ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ބަތަލާ ރީމާ ލާގޫ މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވުމާ އެކު އޭނާގެ ހަނދާން އާކުރަމުން އަންނައިރު ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން...

22 މެއި

May 22, 2017 1
"ތޭޖޫ" ގައި ކަންގަނާއަކީ 80 އަހަރުގެ މީހެއް

ބޮލީވުޑްގައި މައްސަލަތައް ބޮޑު ކަންގަނާ ރަނާވަތު ޑައިރެކްޓުކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށްވާ "ތޭޖޫ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ 80 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ރޯލު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

May 22, 2017 2
އަރްޖުން-ޝްރައްދާގެ "ހާފް ގާލްފްރެންޑް" ވަރަށް ކާމިޔާބު

އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ "ހާފް ގާލްފްރެންޑް" މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައި ވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ފިލްމަށް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

May 22, 2017
"ދަންގަލް" އަށް ޗައިނާއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބޮލީވުޑް ތަރި އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" ރިލިޒްކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ވިޔަސް އެ ފިލްމު އަދިވެސް އަންނަނީ އެކި ގައުމުތަކުގައި އާ ރެކޯޑްތައް ގާއިމުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ ބޮކްސް...

21 މެއި

May 21, 2017 9
ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލާއެއް ނުލިބިފައި

ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ބައި ކުޅޭ އާނަންދް އެލް. ރާއީގެ ފިލްމަށް ބަތަލާއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް އެބަ ކުރެ އެވެ.

May 21, 2017 2
ކަންގަނާ ގޮވައިގެން ކޭތަން މެހެތާ ކޯޓަށް ދަނީ

ބޮލީވުޑް ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތު އަބަދުވެސް އުޅެނީ ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ކަންގަނާއާ މައްސަލަ ޖެހިފައި ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު ކޭތަން މެހެތާއާ އެވެ....

May 21, 2017 2
102 ނޮޓް އައުޓް: އަމީތާބާއި ރިޝީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް

އުމޭޝް ޝުކްލާގެ "102 ނޮޓް އައުޓް" އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރަށް ފަހު އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 3
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"ގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭ

ޓައިގާ ޝްރޮފް ބަތަލުގެ ރޯލު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ހުއްޓާލައިފި ކަމުގެ އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

May 19, 2017 3
ފިލްމު ކުޅެން މިހާރު ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: ހެމާ

ފިލްމުކުޅެން ލިބޭ ފުރުސަތު، އުމުރުން ދުވަސްވަމުންދާ ވަރަކަށް މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހެމާ މާލިނީ ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2017 5
"މަންމަ" މަރުވެގެން ބޮލީވުޑް ރޮނީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޮލީވުޑަށް ހޭލެވުނީ ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ މަންމައިންގެ ތެރެއިން އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މަންމަ ރީމާ ލާގޫ މަރުވި ޚަބަރާ އެކުގަ...

17 މެއި

May 17, 2017 3
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޕްރީތަމް "ރާބްތާ" ދޫކޮށްލައިފި

"ރާބްތާ"ގެ މަޝްހޫރުކަން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. މީގެ އެއް ސަބަބަކީ ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި ކްރީތީ ސަނަންގެ ކެމިސްޓްރީ އެވެ. މި ފިލްމުގެ މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެފައި ވަނީ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޕްރީތަމް އެވެ.

May 17, 2017 1
ޝްރައްދާ އާއި އަރްޖުން އެކުވެރިންނަށްވީ ފިލްމުގެ ފަހުން

"ހާފް ގާލްފްރެންޑް"ގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރަކީ ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންނަށް ވިޔަސް އެމީހުންގެ މެދުގައި މާ ބޮޑު އެކުވެރިކަމެއް ކުރިން ނޯވެ އެވެ.

May 17, 2017
ސަލްމާން 45 މިނިޓް ތެރޭ ލަވައެއް ރެކޯޑް ކޮޮށްފި

އެކި ހުނަރުތައް ދައްކަމުން އަންނަ ސަލްމާން ޚާން އެންމެ 45 މިނެޓް ތެރޭ ލަވައެއް ކިޔައި ރެކޯޑް ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 2
"ދަންގަލް" އަށް ޗައިނާއިން 58 މިލިއަން ޑޮލަރު

އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" އަށް، ޗައިނާގައި އުންމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުން އެބަދެ އެވެ.

May 16, 2017 6
މާދުރީގެ ލޯބީގެ ސިއްރުތައް ސެކްރެޓަރީ ކިޔައިދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްޝިޓްގެ އުމުރުން އިއްޔެ 50 އަހަރު ފުރުނު އިރު މި ދުވަސްވަރު އިންޑިއާގައި ވަނީ އޭނާގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް އަލުން...

15 މެއި

May 15, 2017 2
ކްރީތީ ސަނަން އަށް "ބާޣީ 2" ނުލިބުނު

"ހީރޯޕަންތީ" އަށް ފަހު ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ކްރީތީ ސަނަން "ބާޣީ 2" އެކުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކްރީތީ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

May 15, 2017
ސަޗިން ބޭނުމީ އޭނާގެ ރޯލު އާމިރު ޚާން ލައްވާ ކުޅުވަން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފެއްދި ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ ވެސް ސަޗިން އެވެ. ނަމަވެސް ސަޗިންގެ ރޯލަށް އެކްޓަރަކު...

May 15, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމުގައި މާދުރީގެ ވާހަކަ ހިމަނާނެތަ؟

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މާދުރީ އާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ނުހިމެނުމަށް މާދުރީ އެދެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
"މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ" އާއި "ސަރްކާރް" ވެސް ނުހިނގާ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ އަޔުޝްމާން ކުރާނާ އާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާގެ "މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ" އާއި ރާމް ގޯޕާލް ވަރުމާގެ، އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ޔާމީ ގޯތަމް ލީޑް ރޯލު...

May 14, 2017
މަލައިކާ އާއި އަރްބާޒް ވަރިވެ ދަރިފުޅު މަލައިކާ އަށް

އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަރްބާޒް ޚާނާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ޚާންގެ ވަރީގެ މައްސަލަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ބާންޑްރާ ކޯޓުން ނިންމައި 17 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވ ކައިވެނި...

13 މެއި

May 13, 2017 1
ސަލްމާން ލައްވާ ފިލްމެއް ކުޅުވަން ބޭނުން: ރޯހިތު ޝެޓީ

"ގޯލްމާލް" ސިލްސިލާގެ ފިލްމުތަކާއި "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އަދި "ސިންހަމް" ފަދަ ފިލްމުތައް އުފައްދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ސަލްމާން ޚާން...

May 13, 2017 4
އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ބީބާގެ ކޮންސެޓް ކަމަކުނުދިޔަ

ކެނެޑާގެ ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ކޮންސަޓާ މެދު ބޮލީވުޑް ބައެއް ތަރިން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއިގެ ޑީވައި...

12 މެއި

May 12, 2017 2
މަންމަ ދެއްކި މީހަކާ ކައިވެނި ކުރަން ރަންބީރު ތައްޔާރު

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ކެޓުރީނާ ކައިފްއާ ރުޅިވުމަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކެޓުރީނާ ހަނދާން ނައްތާލައި ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިޔަށް ދާން ރަންބީރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ރަންބީރަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދެނީ އޭނާގެ މަންމަ ނީތޫ ކަޕޫރެވެ. އެގޮތުން ނީތޫ ވަނީ މަންމަ ދައްކާ...

May 12, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު ހިތާމާގައި ހިތްވަރު ދިނީ ޝާހްރުކް: ޖޫހީ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ޖޫހީ ޗައުލާ 1998 ކުޅުނު "ޑުޕްލިކޭޓް" އިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު އެއް ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ގުޅުމެވެ. މި ދެ ތަރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރީ ހަމައެކަނި އެ ފިލްމަކު ނޫނެވެ....

May 12, 2017 1
އާމިރުގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގައި ކެޓުރީނާ

އާމިރު ޚާން އަލަށް ފަށަން އުޅޭ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ދެ ވަނަ ބަތަލާއަކަށް ކެޓުރީނާ ކައިފް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ޕަރިނީތީ އެނބުރި އަންނަ ފިލްމު "މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ"

ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އެންމެ ފަހުން ބޮލީވުޑް ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ 2014 ގައި ނުކުތް "ކިލް ދިލް" އިންނެވެ. އެއަށްފަހު ޕަރިނީތީ ވަނީ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގާފަ އެވެ.

May 11, 2017
"ދަބަންގް 3" ގައި ސަލްމާންގެ ލޯބިވެރިޔާ ޔޫލިއާ ވަންތޫރު

ސަލްމާން ޚާންގެ ރޫމޭނިޔާ ލޯބިވެރިޔާ ޔޫލިއާ ވަންތޫރު ދާދިފަހުން ވަނީ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމްޔާގެ އަލްބަމަކަށް ލަވަ ކިޔައިދީފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
ސާރާ އާއި އަޔޫޝްއާއެކު ސަލްމާން ފިލްމެއް އުފައްދަނީ؟

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު ސާރާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮ އަރްޕިތާގެ ފިރިމީހާ އަޔޫޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަލްމާން ކުރާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު އަޑުތައް އަންނަނީ...

May 10, 2017
ރަންބީރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ސިފާގައި ހުރި ފޮޓޯ ލީކުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ މިހާރު އުފައްދަމުން އަންނަ، ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލު ކުޅޭ ރަންބީރު ކަޕޫރު ސަންޖޭގެ...

May 10, 2017
އިމްރާން ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން އާމިރުގެ އެހީތެރިކަން

ފިލްމީ ތަރި އިމްރާން ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ކޮށްދިނީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ އާމިރު ޚާނެވެ. އިމްރާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖާނޭ ތޫ ޔާ ޖާނެ ނާ" އަކީ އިމްރާނަށް ޚާއްސަކޮށް އާމިރު ޕްރޮޑިއުސްކުރި...

09 މެއި

May 09, 2017 1
"ބާޒާރް" ގައި ވިނޯދް މެހެރާގެ ދަރިފުޅު ރޯހަން

މިހާރު މަރުވެފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ވިނޯދް މެހެރާގެ ދަރިފުޅު ރޯހަން މެހެރާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބާޒާރް" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ރޯހަންގެ މަގުބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ.

May 09, 2017
"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ލަސްވީ އަނުރާގުގެ ސަބަބުން: ކެޓުރީނާ

ކެޓުރީނާ ކައިފް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ލަސްވީ އެ ދެ މީހުންގެ ޒާތީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް...

May 09, 2017
ޗައިނާ އިން "ދަންގަލް" އަށް ދެ ދުވަހުން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު

އާމިރު ޚާނަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން ޗައިނާ ގައި ވެސް މަގްބޫލު އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ "ތުރީ އިޑިއަޓްސް" އާއި "ޕީކޭ" ފަދަ ފިލްމުތަކަށް އެ ގައުމުން ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވުނެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 2
"ސަޅަކް 2" އުފައްދަން އުޅޭކަން ޕޫޖާ ބަޓް ޔަގީންކޮށްދީފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕޫޖާ ބަޓް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އާއި ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް އަދި ބޮޑުބޭބެ މުކޭޝް ބަޓާއި ފިލްމީ ތަރި ސަންޖޭ ދަތު މިހާރު އަންނަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ 1991 ގައި ނުކުތް ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "ސަޅަކް"ގެ ދެ ވަނަ ބައެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ...

May 08, 2017 2
ބަތަލާ މުމްތާޒު ވަކިކުރަން ނޭނގޭ ވަރަށް ބަދަލުވެފައި

މުމްތާޒަކީ 1960 އާއި 70ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވިދާލި ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެކްޓަރެކެވެ. ބޮލީވުޑަށް، ރީތި ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ...

May 08, 2017
އަމީތާބާއި ރިޝީ 34 އަހަރު ފަހުން އެކުގައި ސްކްރީނަށް

ނަސީބު، އަމަރް އަކްބަރް އެންތަނީ އަދިކަބީ ކަބީ ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ، މިހާރު އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ދެ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ރިޝީ ކަޕޫރާއި އަމީތާބު...

07 މެއި

May 07, 2017 1
"ޓިއުބުލައިޓް" އަކީ "ލިޓްލް ބޯއީ"ގެ ކޮޕީއެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު ވެސް ހިތްތަކާ ކުޅެލައިފި ކަމަށެވެ.

May 07, 2017 1
"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ބަތަލާއަކީ ފާތިމާ

އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް"ގައި އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރި ފާތިމާ ސަނާ ޝޭޚް އަށް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގައި އާމިރުގެ ބަތަލާއެއްގެ ބައި ކުޅެން ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 07, 2017 2
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަން ކަންގަނާ ވިސްނަނީ

ފިލްމީ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދާދިފަހުން ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ އަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި، ފިލްމު ކުޅުމަށް އަލްވަދާއު ކިޔަން އުޅޭ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަ...