19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ސިދާރްތު-މަނޯޖްގެ "އައްޔާރީ" ހީކުރިވަރެއް ނޫން

އެކްޝަން-ޑްރާމާ "އައްޔާރީ" މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާ އާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީގެ މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު މާ...

February 19, 2018 1
ޖޫހީ އާއި އާމިރު ވާހަަކަ ނުދައްކާ ފަސް އަހަރު ތިބި

ބޮލީވުޑްގެ ތެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖޫހީ ޗައުލާ އާއި އާމިރު ޚާން ބޮލީވުޑް ކެރިއަރު ފެށީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގަ އެވެ. މި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅުނު "ގަޔާމަތު ސޭ ގަޔާމަތު ތަކް" ރިލީޒްވުމާ އެކު...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާ ޖިމްނާސްޓިކްސް ދަސްކުރަނީ

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާ ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެކްޝަން ތުރިލާގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ސިދާރްތު އާނަންދް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖޫން...

February 18, 2018
މިއީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވެދާނެ

މިއީ ބޮލީވުޑަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ މި އަހަރަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ތެލެސީމިއާގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެެޑަރަކަށް ޖެކީ ޝްރޮފް

ލޭގެ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޖެކީ ޝްރޮފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ޖެކީ ބުނި ގޮތުގައި ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަށް ވުމުން މި...

February 17, 2018
އެކްތާ ކަޕޫރު "ލައިލާ މަޖްނޫން" އަލުން އުފައްދަނީ

މަޝްހޫރު ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ "ލައިލާ މަޖްނޫ"ގެ އާ ފިލްމެއް އުފައްދަން އުޅޭކަން ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމު ހުށަހަޅައިދެނީ ޑައިރެކްޓަރު...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ނާގިންއާ ވަކިވީ ބޮލީވުޑްގެ އަޖުމަ ބަލަން: މޯނީ ރޯއީ

ކަލާޒް ޗެނަލްގެ "ނާގިން"ގެ ދެ ސީރީޒްގައި ވެސް ބަތަލާގެ ރޯލު އަދާކުރީ މޯނީ ރޯއީ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން ވަނަ ސީޒަންގައި މޯނީ ބައިވެރިއެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ މި ޝޯ ދޫކޮށްލީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް...

February 16, 2018
ބަލިވިޔަސް "ތަގްސް"ގެ ޝޫޓިންގައި އަމީތާބު ބައިވެރިވޭ

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ސިއްހަތު ގޯސްވެ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މުމްބައިގެ ލީލާވަތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ގެންދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 1
މާޔޫރީ ކޮންގޯ ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތައް އިންޑިއާގެ ސިނަމާއަށް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަސްވަރުގެ އެކި ހަނދާންތައް ހިންދީ ފިލްމު ބަލާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ސަބަބަކީ ފިލްމު ކުޅޭ ކޮންމެ އެކްޓަރެއްގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަނދާންތަކެއް ހިތުގައި ރައްކާ ކުރެވިފައި ހުންނާތީ އެވެ. މަހޭޝް ބަޓްގެ...

February 15, 2018
ސާރާ އާއި ސުޝާންތުގެ "ކެދާރްނާތު" ހުއްޓުމަކަށް!

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާ އެކު ސާރާ އަލީ ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކެދާރްނާތު" ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ހުއްޓުނީ...

February 15, 2018 2
ޖަބް ވީ މެޓްގެ ސީކުއަލްއެއް ކުޅޭކަށް ނޫޅެން: ޝާހިދު

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިޔާޒު އަލީގެ އާ ފިލްމެއްގައި ޝާހިދު ކަޕޫރު ބަތަލުގެ ބައި ކުޅޭކަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮތީ އެއީ 2007 ގައި ނުކުތް ސުޕަހިޓް ފިލްމު "ޖަބް ވީ މެޓް"ގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 14
ލޯ މަރައިލި ގޮތަކުން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ޗައިވާލާ އާއި ނޭޕާލްގެ ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަކުން ފެނުނު ޒުވާނާ ފަދައިން ކުއްލި މަޝްހޫރު ކަމެއް ޒުވާނަކަށް މި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެއީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ޕްރިޔާ ޕްރަކާޝް ވާރިއާ އެވެ. އޭނާ އަކީ މަލަޔާލަމް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ޒުވާނެކެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
ޖޭޕީ ދައްތާގެ "ޕާލްޓަން"ގައި ޓީވީ ތަރި ދިޕިކާ

"ސަސުރާލް ސިމަރް ކާ"ގައި ސިމަރްގެ ރޯލު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން އަދާކުރި ދީޕިކާ ކައްކަރް އޭނާގެ ބޮލީވުޑް ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ. ދީޕިކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ޖޭޕީ ދައްތާގެ "ޕާލްޓަން" އެވެ.

February 12, 2018 1
ރަންވީރު މިހާރު ފިލްމު ކުޅެނީ ދީޕިކާ ކުޅެދޭ އަގަށް

ކޮންމެ ސުޕަހިޓް ފިލްމަކާ އެކު އެ ފިލްމެއްގެ ތަރިން، ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކުރެ އެވެ. "ޕަދްމާވަތު"ގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ އަގު އަދިވެސް 13 ކްރޯޑު (130 މިލިއަން ރުޕީސް) ގައި...

February 12, 2018 2
އަކްޝޭގެ "ޕެޑް މޭން" ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޕެޑް މޭން" ދެއްކުން ޕާކިސްތާނުގައި މަނާ ކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ފެޑެރަލް ސެންސަރު ބޯޑުން ވަނީ މި ފިލްމު ފާސްކޮށްދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018
އަކްޝޭގެ "ޕެޑް މޭން" ޗެލެންޖް ވައިގައި ހިފައިފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ޕެޑްމޭންގެ ކެމްޕެއިންގައި ހިންގާ "ޕެޑްމޭންޗެލެންޖް" ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ.

February 08, 2018 2
އާލިއާ އާއި ރަންބީރުގެ ފިލްމާއެކު ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެއް

އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބްރަހްމަޝްތުރަ"ގެ ޝޫޓިން ނުވެސް ފެށެނީސް މި ދެ ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. މި ވާހަކަތައް...

February 08, 2018
ސަލްމާން ބުނަނީ "އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖޭ"

ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުޑަކުދިން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ސަލްމާން އަބަދުވެސް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެންޏެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 4
ޕަދްމާވަތުން ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ މަގާމު ވަރުގަދަވެއްޖެ

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅުނު "ޕަދްމާވަތު" މިހާރު ވަނީ 200 ކްރޯޑު ރުޕީސް އަށް ވުރެ ގިނައިން ހޯދައިފަ އެވެ. ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ވަނަ ހަފުތާ އަށް އަޅާފައިވާއިރު އަދިވެސް ފިލްމުގެ ހިނގުމަށް މަޑުޖެހުމެއް ނާދެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
ހުތުރޭ ބުނުމުން ދިޝާ ޕަޓާނީ ރައްދު ދީފި

އަލަށް ފިލްމު ކުޅެން ފެށި ބަތަލާ ދިޝާ ޕަޓާނީ އަކީ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ރީތި ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމާއި ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރާ ބަތަލާ އެކެވެ. ނަމަވެސް ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި، ދިޝާ ހަތް ވަނަ ކުލާހުގައި އުޅުނުއިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ ވަރަށް ގިނަ ނިއުސް ވެބްސައިޓްތަކުގައި އެ ފޮޓޯ ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

February 06, 2018 3
ކަންގަނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފި

ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފިލްމީ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

February 06, 2018 1
މެހުރުންނިސާގެ ރޯލުން އަދިތީ އަށް ތައުރީފު އޮހެނީ

"ޕަދްމާވަތު"ގައި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދްރީ އަދާކުރި މެހުރުންނިސާގެ ރޯލަށް، ފިލްމު ބެލި ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކުރަމުންދާ ކަމަށް އަދިތީ ބުނެފި އެވެ. ފިލްމުގައި އަދިތީގެ ރޯލަކީ ކުރު އަދި...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
"ޕަރީ" ދެކެ ބިރުން ޖޯންގެ "ޕަރްމާނޫ" ފަސްކޮށްފި

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ޕަރްމަނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޯކްރާން" ރިލިޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗް ދެ ވަނަ ދުވަހު ނަމަވެސް މިހާރު ރިލީޒްކުރަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

February 05, 2018
ޝާހްރުކްގެ "ޒީރޯ" ޕްރޮމޯޝަން މުޅި އަހަރަށް ދަންމާލަނީ

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ޒީރޯ" ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ފިލްމު އިޝްތިހާރު ކުރަން ފިލްމުގެ...

February 05, 2018
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ ފިލްމު ލަސްވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޖޯޑު ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އަށް އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހުނު ފިލްމު ވެސް ފެށުން ލަސް ވެއްޖެ އެވެ. ބޮލީވުޑް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 1
ސެންސަރު ބޯޑުން "އައްޔާރޭ" ފާހެއް ނުކޮށްދިން

ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާ އާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީގެ ކޮޕް ޑްރާމާ "އައްޔާރޭ" އިންޑިއާގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ފާސްކޮށެއް ނުދިނެވެ. ނީރަޖް ޕާންޑޭ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަށް ސެންސަރު ބޯޑުން އާ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިމިވީ ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަށް އެންމެ ހަފުތާއަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

February 04, 2018 4
އަނުޝްކާގެ "ޕަރީ" ޓީޒާ: ވަރަށް ބިރުވެރި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާގެ އާ ފިލްމު "ޕަރީ"ގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ފުރަތަމަ ސްކްރީމާ ވަނީ އިންޓަނެޓްގައި އާއްމުކޮށްފަ އެވެ....

February 04, 2018 1
"ބިގް ބޮސް"އަށް ފަހު ހީނާ ޚާންގެ ކަޅި ބޮލީވުޑަށް

"ބިގް ބޮސް 11"ގެ ރަނަރަޕްގެ މަގާމު ލިބުނު ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން މިހާރު ވިސްނަނީ ބޮލީވުޑް ފިލްމު ކުޅުމަށެވެ. ސްޓާ ޕްލަސްގެ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ"ގެ ބަތަލާގެ ގޮތުގައި އަށެއްކަ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
"ކެދާރްނާތު" އާ ހެދި ސާރާއަށް ކުރިއަށް ދެވޭކަށް ނެތް

"ކެދާރްނާތު" އަކީ ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ސާރާގެ ރީތިކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ފާހަގަކުރެވި އޭނާ ލައްވާ ފިލްމު ކުޅުވުގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

February 01, 2018 1
"ޕަދްމާވަތު"ގެ ފޯރި އެމެރިކާގައި ވެސް ގަދަ

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ އުފެއްދި "ޕަދްމާވަތު"ގެ ފޯރި އެމެރިކާގައި ވެސް ވަރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ވަނީ ތިއޭޓަރެއް އެއްކޮށް...

February 01, 2018 1
ޒީނަތު އަމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ޒީނަތު އަމަން އަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި އެކި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާތީ އެންމެފަހުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 6
ޚިލްޖީގެ ރޯލަށް ރަންވީރު 21 ދުވަހު ކޮޓަރީިގައި އޮތް

ރަންވީރު ސިންގުގެ ކޮންމެ ފިލްމަކާ އެކު އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލަށް ތައުރީފު އޮހެ އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ޕަދްމާވަތު" ރިލީޒްވުމުން ވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރަމުން އަންނަނީ ރަންވީރު ކުޅުނު އަލާއުއްދީން ޚިލްޖީގެ ރޯލަށެވެ. ނަމަވެސް މި ރޯލު އޭނާ އެހާ ފުރިހަމައަށް ކުޅެފައިވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަަސައްކަތުންނެވެ.

January 31, 2018
ކުރިއަށް ހުރީ ރީތި ފިލްމުތަކެއް: ޕަރިނީތީ

"ގޯލްމާލް އެގެއިން"ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާގެ ކެރިއަރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޕަރިނީތީ ބުނި ގޮތުގައި އަޖައިބެއްފަދަ...

January 31, 2018
ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ: 10 ދުވަހުން 66 މިލިއަން ޑޮލަރު

އާމިރު ޚާނާއި ޒާއިރާ ވަސީމްގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަށް ޗައިނާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުން އެބަދެ އެވެ. ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ 10 ދުވަސް ވީއިރު ފިލްމަށް ވަނީ 66...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 5
"ޕަދްމާވަތު" ދެއްކުން މަނާކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް މެލޭޝިޔާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޕަދްމާވަތު" ދެއްކުން މެލޭޝިއާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ފިލްމް ސެންސަރު ބޯޑުން މި ފިލްމު މަނާ ކުރީ ފިލްމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި މަންޒަރުތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތިކަން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
ޕަދްމާވަތަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރިންގެ ތައުރީފު

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތު" އަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ އާޝާ ޕާރެކް އާއި ހެމާ މާލިނީ އަދި ވަހީދާ ރަހްމާން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

January 29, 2018 4
ކަރްނީ ސޭނާއިން ބާންސާލީގެ މަންމަގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ކަރްނީ ސޭނާ އިން ކުރަމުންދިޔަ ހަޅުތާލުތަކާ އެކު ވެސް ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ވަނީ "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެ ބާންސާލީ ކިބައިން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ މަންމައާ ގުޅޭ...