26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 17
އެމްޑީޕީ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ:އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ބ. ތުޅާދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2017 29
ސަބަބެއް އޮވެގެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން ގޯހެއް ނޫން:ރައީސް

ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޕާޓީން ވަކިވެ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބ. ތުޅާދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 26, 2017 47
ރައީސްގެ ހަމަލާތަކެއް ޑރ. ޝަހީދާއި އެމްޑީޕީ އަށް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މަސްލަހަތުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވައްދަން އަޑުއުފުލުމަކީ ގައުމަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ތުޅާދޫ ޖަގަހަ "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުންދީ، އެ ތަން "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 1
ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފުންކޮށްފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ނެރު މައްޗަށް އެރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 9
ތުޅާދޫ ނެރަށް ބާޖެއް އަރައި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބާޖެއް، އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗަށް އަރައި، އެހެން އުޅަނދުތަކަށް ރަށަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދުން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވަމުން ދާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ރަށު ބަޔަކު ކައުންސިލް އިދާރާ ތެރެއަށް މިއަދު އެއްވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 18
ރައީސް ރ، ބ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ. އަދި ބ. އަތޮޅަށް މި ހަފުތާގައި ކުރައްވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 4
މާޒިޔާ އިން ހަތަރު ރަށެއްގައި އެކަޑަމީ ފަށަނީ

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި އެކަޑަމީ ގާއިމްކުރަން ނިންމައި، އެ ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.