03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 12
ނަޝްފާއަށް އަނިޔާކުރި ދެ ކުދިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ކުދިންގެ ތަހުގީގަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ޖުނެނައިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 41
ނަޝްފާއަށް އަނިޔާކުރި ދެ ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނަޝްފާ ހަސަނަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ އަންހެން ކުދިން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 4
އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ބުލީކުރަނީ އަންހެނުން

އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ބުލީކުރަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 23
ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ޒުވާން އަންހެން ގްރޫޕަކުން، އަނިޔާކޮށް، ބިރުދެއްކި ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދި އަންހެން ކުއްޖާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 140
ނަޝްފާއަށް އަނިޔާކުރީ ގެއިން ނެރެގެން ގެންގޮސް: މަންމަ

ޒުވާން އަންހެން ގްރޫޕަކުން، އަނިޔާކޮށް، ބިރުދެއްކުމާ ކުރިމަތިވި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނަޝްފާ ހަސަންއަށް އަނިޔާކުރީ، ގޭގައި ހުއްޓާ ނެރެގެން ގެންގޮސް ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު...

August 25, 2018 57
ގުރޫޕަކުން އަނިޔާކުރި އަންހެން ކުއްޖާ ހޯދަނީ

ޒުވާން އަންހެން ގްރޫޕަކުން، އަނިޔާކޮށް، ބިރުދެއްކި އަންހެން ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 37
އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒުވާން އަންހެން ގްރޫޕަކުން، އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލީ ބުޅަލެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބުލީ ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމުވެފައި އޮތް މައްސަލައެކެވެ. އެމެރިކާގެ އޮކްލަހޯމާގެ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް 2 ގައި ކިޔަވާ މެޑެން ހަމްފްރީސް، 7، ވެސް ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

އެމެރިކާ ކުއްޖަކު، ސްކޫލްގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ބުލީ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މަންމަައަށް ކިޔައިދޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބި ހޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީންނާއި މިއުޒިކް އާޓިސްޓުން އަދި ކުޅިވަރުތައް ތަރިން ވެސް އެ ކުއްޖާއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ބުލީއާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އާކުން ހިންގަނީ

ބުލީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 23
ދަރިވަރަށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 125
ސްކޫލުގައި ބުލީކުރާތީ ކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅެފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި "ބުލީންގެ ޝިކާރައަކަށް" ވި އަންހެންކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ރޭ ލައްފިލުވާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 5
ބުލީކުރި ކުއްޖެއްގެ ދިފާއުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބޯ ބާލައިފި

އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް، ބޯ ބާލައިގެން ދިޔަ ދަރިވަރަކަށް ބުލީކުރުމުން އެ ކުއްޖާ އަށް ތާއީދުކުރާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވެސް ބޯ ބާލައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 19
އެންޓަނާ އަށް އެރި ކުއްޖާ ދެ މީހަކު ވެގެން ބާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި ދިރާގުގެ 280 ފޫޓުގެ ދިގު އެންޓަނާ އަށް އަރައި، ނުފައިބައި ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ، ދެ މީހަކު ވެގެން ދާދި ދެންމެއަކު ބާލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
ހުތުރު އަންހެނާއެއް ނޫން، އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނާ

ނާދިރު ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ސިފަ އައިބުވެފައިވާ ލިޒީ ވެލަސްކުއެޒް އަކީ ހިތްވަރުގަދަ މީހެކެވެ. ކިތަންމެ ބައްޔަސް އޭނާ ވެފައި ވަނީ އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށެވެ. އެހެން މީހުންނަށް އޭނާގެ ސަބަބުން ހިތްވަރު ލިބޭ މީހަކަށެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 14
ބުލީކުރަމުން ދިޔަ ކުދިންތަކެއް ބަދަލުވި ހާދިސާއެއް

ހަނގާކުރުން ނުވަތަ ބުލީ ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި މި މައްސަލަ ވަކިން ބޮޑެވެ. މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ފިހިގެން އައިބުވެފައިވާ މީހަކު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް

ޓެރީ ކާވްސްބާޓް އަކީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގައި، ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޓެރީގެ ހަށިގަނޑުގެ 85 ޕަސެންޓް ފިހުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްތަށިގަނޑާއި ނޭފަތާއި ތުންފަތާއި އިނގިލިތައް އަދި އެއް ފައި ހިމެނެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ސިފަ ތަފާތަސް އީތާން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ

އީތާން ޒެވީގް އަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ބޮޑު އައިބެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެ އައިބުތަކުގެ ބޮޑުކަމުން، އުފަންވުމާ އެކު ވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް ބޮޑު ފަސް ސާޖަރީއެއް ހެދި އެވެ. އޭނާގެ ވާތު ލޯ ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ބެދިފައިވާ ނޭފަތް ހުޅުވުމަށެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ބުލީކުރުން: އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފުރާވަރަށް އެރުމާ އެކު މޫނަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެވެ. ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކްލާސް ކުދިންނާއި މަގުމަތިން ދިމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން ދިމާވާން ފެށި އެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރު ގެއްލި މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުންނަން ފަސްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫލުގައި ހިންގާ...