10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރު ކާޑު، ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަނީ

އެމްޓީސީސީން ދެމުން އަންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ "ދަތުރު ކާޑު" ބަހުގައި ވެސް ބޭނުންކުރޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 15
މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 27, 2016
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް 13 ބަސް ގެނެސްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް )އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 8
މާލޭގެ އާ ބަސް ދަތުރުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 3
ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލަނީ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓް ކަނޑާލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.