ވިޔަފާރި / ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ގިނަ އިނާމުތަކާ އެކު "މިހާރު"ގެ ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާ

ވޯލްޑްކަޕަށް ހާއްސަކޮށް "މިހާރު" އިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާ އަކީ ސްކޯ ދިމާ ކުރުމަށް އެކި ކުންފުނިތަކުން ހަދާފައިވާ ގްރޫޕުތަކެއް ހިމެނޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. އެ ގްރޫޕުތަކުގައި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ވަކި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ބައިވެރިންނަށް ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާގައި ހިމެނޭ އެއް ގްރޫޕަށް ނުވަތަ ހުރިހާ ގްރޫޕުތަކަށް ވަދެ، ސްކޯ ދިމާކޮށް އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ނަމަ އަމިއްލައަށް ޕްރައިވެޓް ގްރޫޕެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބެ އެވެ.

Mihaaru Score Predictor

Mihaaru Score Predictor

Mihaaru score predictor is a platform which hosts Public and Private competitions offering various prizes for players who correctly predict the most number scores for World Cup matches.

Mihaaru

"މިހާރު"ގެ ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާ. މި ލިންކަށް ވަދެ، ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ.

"މިހާރު"ގެ މާކެޓިން ޓީމުން ބުނި ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެއް ތަނަކުން ސްކޯ ދިމާކުރުމުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބޭ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކުރީ ވޯލްކަޕުގެ ފޯރި އާއި ސްކޯ ދިމާކުރުމުގައި އާއްމުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ފޯރި އާއި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރަން ކަމަށެވެ.

ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާއަށް ވަދެ، ސްކޯ ދިމާކުރާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ނިމޭއިރު އެންމެ ގިނަ ސްކޯ ދިމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށެވެ. ބައެއް ކުންފުނިތަކުން، އެންމެ ގިނަ ސްކޯ ދިމާކުރި އެއް ބައިވެރިޔާ ހޮވުމަށް ނިންމާފައި ވާއިރު، ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެންމެ ގިނަ ސްކޯ ދިމާކުރާ ތިން ބައިވެރިންނާއި ފަސް ބައިވެރިން ވެސް ހޮވުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

"މިހާރު"ގެ ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާ ބޭނުން ކުރާ ގޮތް. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާގައި ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި އިނާމުތައް

ކިންގްސްޓަން

* 1 ވަނަ އިނާމު – ޖީޕީއެކްސް ޑީމަން 150 ސައިކަލެއް

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ

* 1 ވަނަ އިނާމު – އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް

* އެންމެ މަތިން ލިބޭ ފަސްބައިވެރިނަށް 5000ރ. ގިފްޓު ވައުޗަރު

* އެކި ފިކްސްޗާތަކަށް އެންމެ މަތިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ގިފްޓް ވައުޗަރު

ހެޕީ މާކެޓު

* 1 ވަނަ އިނާމު – ދެ މީހަކަށް ދެ ރޭގެ ރިސޯޓު ދަތުރެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު – ދެ މީހަކަށް ކެއުމެއް

* 3 ވަނަ އިނާމު – ހެޕީ މާކެޓުގެ ޕްރިމިއަމް ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ގިފްޓް ހެމްޕާއެއް

ދަ ޓޫލްސް ސްޓޯ

* 1 ވަނަ އިނާމު - ރޮނިކްސް މިޓާ ސޯ

* 2 ވަނަ އިނާމު - ރޮނިކްސް ހީޓް ގަން

* 3 ވަަނަ އިނާމު - ރޮނިކްސް އިލެކްޓްރިކް ޑްރިލް

ޕިއްޒާ ހަޓް

* 1 ވަނަ އިނާމު – 1000ރ ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު – 750ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

* 3 ވަނަ އިނާމު – 500ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

ކޭއެފްސީ

* 1 ވަނަ އިނާމު – 1000ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު – 750ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

* 3 ވަނަ އިނާމު – 500ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

ޕިއްޒާ ބޯނާ

* 1 ވަނަ އިނާމު – ޕީއެސް 5

* 2 ވަނަ އިނާމު – 3000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު

* 3 ވަނަ އިނާމު – 1000ރ. ފައިސާގެ އިނާމު

* 4 ވަނަ އިނާމު – 200ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

* 5 ވަނަ އިނާމު – 200ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

އޭވޮން

* 1 ވަނަ އިނާމު – ކުއީން ސައިޒުގެ ބިއުޓީ ސްޓޯރެޖް އެނދަކާއި ފުލް މެމޮރީ ފޯމް ގޮދަޑި އެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު – ހޮލީވުޑް މިރާ

* 3 ވަނަ އިނާމު – ބިއުޓީ ސްޓޯރެޖް ބެންޗް

ޕިއްޒާ މިއާ

* 1 ވަނަ އިނާމު – އައިޕެޑް ޕްރޯ

* 2 ވަނަ އިނާމު – ފެމެލީ ޑިނާއަކަށް ޕިއްޒާ މިއާގެ ދެ ޕިއްޒާ

* 3 ވަނަ އިނާމު - 2 މީހެއްގެ ޑިނާއަކަށް ޕިއްޒާއެއް

ހައި އެންޑް ފާނިޗާ

* 1 ވަނަ އިނާމު – ކިންގް ޕްރިމިއަމް ބެޑް

* 2 ވަނަ އިނާމު – ޓާކިޝް މިރާ

* 3 ވަނަ އިނާމު – އޮޓޮމަން ބެންޗް

ޔޫރޯ ސްޓޯރު

* 1 ވަނަ އިނާމު – ކޫލްބޮކްސް، ޖޭބީއެލް ގޯ އެސެންޝަލް ޕޯޓަބަލް ވޯޓާޕްރޫފް ސްޕީކާ، ހެމޮކް، ބީޗް ޓަވަލް، ހުޑޯރާ ފުޓްބޯލް ރީބައުންޑް ޓްރެއިނާ އަދި ފުޓުބުޅައެއް ހިމެނޭ ގިފްޓް ޕެކެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު - ހުޑޯރާ ފުޓްބޯލް ރީބައުންޑް ޓްރެއިނާ، ބީޗް ޓަވަލް، ހެމޮކް އަދި ފުޓުބޯޅަ އެއް ހިމެނޭ ގިފްޓް ޕެކެއް

* 3 ވަނަ އިނާމު – ބީން ބޭގް، ބީޗް ޓަވަލް އަދި ފުޓުބޯޅައެއް ހިމެނޭ ގިފްޓް ޕެކެއް

* 4 ވަނަ އިނާމު – ލޮރެންޒް ބްރޭންޑުގެ ސްނެކް ޕެކަކާއި ބީޗް ޓަވަލް އަދި ފުޓުބޯޅައެއް ހިމެނޭ ގިފްޓް ޕެކެއް

* 5 ވަނަ އިނާމު - ލޮރެންޒް ބްރޭންޑުގެ ސްނެކް ޕެކަކާއި ބީޗް ޓަވަލް އަދި ފުޓުބޯޅައެއް ހިމެނޭ ގިފްޓް ޕެކެއް

ލެކިއުޓް

* 1 ވަނަ އިނާމު – ކެރޮލީނާ ހެރޭރާ ބްރޭންޑްގެ ގުޑް ގާލް ސެންޓުފުޅި އާއި ބްރޭންޑެޑް ގިފްޓު ޕެކެއް

* 2 ވަނަ އިނާމު – ކެރޮލީނާ ހެރޭރާ ބްރޭންޑުގެ ބޭޑް ބޯއި ސެންޓުފުޅި އާއި ބްރޭންޑެޑް ގިފްޓު ޕެކެއް

* 3 ވަނަ އިނާމު – ކެންޒޯ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓުފުޅި އާއި ބްރޭންޑެޑް ގިފްޓު ޕެކެއް

* 4 ވަނަ އިނާމު – ޑޭވިޑް ބެކަމް ބްރޭންޑުގެ ސެންޓުފުޅި އާއި ބްރޭންޑެޑް ގިފްޓު ޕެކެއް

* 5 ވަނަ އިނާމު – ޕޮލިސް ބްރޭންޑުގެ ސެންޓުފުޅި އާއި ބްރޭންޑެޑް ގިފްޓު ޕެކެއް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް

* 1 ވަނަ އިނާމު – ހާޑްރޮކް ހޮޓެލުގައި ދެ މީހަކަށް އެއް ރޭގެ ހުރުމާއި ރިޓާން ޓިކެޓު

* 2 ވަނަ އިނާމު – ކްރޮސްރޯޑްސްގެ އެސްއެޗްއާރު ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކެއުން

* 3 ވަނަ އިނާމު – 4 މީހަކަށް ކްރޮސްރޯޑްސްއަށް ދިއުމާއި އައުމުގެ ހަރަދު

ގިޒްމޯ

1 ވަނަ އިނާމު – ހަވިޓް ބްރޭންޑުގެ ޕޯޓަބަލް ބްލޫޓޫތް އެލްއީޑީ ސްޕީކާ އާއި މައިކްރޮފޯން

2 ވަނަ އިނާމު – ހަވިޓް ބަރޭންޑުގެ ސުވިފްޓް ބީޓީ އިއާ ބަޑްސް

3 ވަނަ އިނާމު – ހަވިޓް ބްރޭންޑުގެ އެޗް666ޓޫޑީ ހެޑްފޯންސް

"މިހާރު"ގެ ވެބްސައިޓުން ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖަށް ހާއްސަ ބަޔަށް ވަނުމުން ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާގެ ބެނާ ފެންނާނެ އެވެ. އެ ބެނާއަށް ފިއްތާލުމުން، ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އެވެ. އީމެއިލް ނުވަތަ ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ރެޖިސްޓާ ކުރެވޭނެ އެވެ. ރަޖިސްޓާވުމުން އެ ސްކޯ ޕްރިޑިކްޓާގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށް ވަދެ ވެސް ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް ބޭނުން ސްކޯއެއް ޖެހޭނެ އެވެ.

ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް ހުޅުވާލާނީ ކޮންމެ މެޗެއް ފެށުމުގެ އެއް ގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ. އަދި މެޗު ފެށެންދެން ސްކޯ ފޮނުވޭނެ އެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 16 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 31%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 6%
icon inlove icon inlove 56%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދޮގުހަދާ

21 November 2022

ކޮންމެ ބްރޭޑް އަކަށް ވަކިވަކިން ސްކޯ އަޅަން ޖެހޭތީ ވަރަށް ވަގުތު ދޭ. ކިހެނެއް ވާނީ ސްކޯ އެޅީމަ ހުރިހާ ކޮމްޕެޓިޝަން އަކަށް އެޅުން؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯދަ

20 November 2022

ރޯދަ މަހު ބޭއްވި ކުއިޒްގެ ނަތީޖާ ކޮބާ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހަދިޔާ2022

21 November 2022

އެދިންތާ ކޮން ޒަމާނެއް އެކަމަކުވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑެވް

19 November 2022

ވަރަށް ސަޅި

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454