ފެރީގެ ހިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީން ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ދެމުން އަންނަ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަގު ނަގަނީ މީގެ ކުރިން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގައި އެމްޓީސީސީން ދެމުން އަންނަ ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަމުން އަންނަނީ ދަތުރު ކުރާ ދިގު މިނަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ހިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ބ، ރ އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނުވަ އަތޮޅެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 168 ރަށަކަށް އެމްޓީސީސީން ދަނީ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދަނީ ދެމުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނުދެނީ ފ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކަށް އެކަންޏެވެ. އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ އެމްޕީއެލުންނެވެ. އަދި ފ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަމިއްލަ ބަޔަކާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ކުރިން ބުނީ އަތޮޅުތަކުގައި ދަތުރަކަށް ނަގާނީ ޖީއެސްޓީއާ އެކު 22ރ. އަދި އަތޮޅުން ބޭރު ދަތުރެއް ނަމަ ޖީއެސްޓީއާ އެކު 53ރ. ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފެރީތަކެއް އަތޮޅުތަކަށް ތައާރަފް ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެ ހިދުމަތް ދިނުމެވެ.

އެމްޓީސީސީއަކީ 2001 އިން ފެށިގެން އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެވެ.