ބީއެމްއެލް އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.


ބީއެމްއެލްގެ ރީޓެއިލް ބޭންކިންގެ ސީނިއާ މެނޭޖަރު ބަދުރުއްދީން ހަސަން ވިދާޅުވީ އަލަށް ތައާރަފްކުރި މި ލޯނު ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި، 500،000ރ އާ ހަމައަށް މި ލޯނުން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެ އެވެ. ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ފަސް އަހަރެވެ. ލޯނު ދޫކުރަނީ އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށްފައެއް ނޫނެވެ.

މި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ 18 ޕަސެންޓެވެ. ބޭންކުގައި ފާއިތުވެދިޔަ 12 މަސް ދުވަހު، އެކައުންޓް ރޯލުވެފައިވާ ނަމަ މި ލޯނު ނެގޭނެ އެވެ. ލޯނު ނަގާއިރު ވެހިކަލްގެ އަގުގެ 20 ޕަސެންޓް ދައްކަން ޖެހޭނީ ގަންނަ މީހާ އެވެ. ބާކީ ބައި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އެވެ.

"މި ލޯނަކީ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ބަހާލުމުން ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު، ވެހިކަލް ގަންނަން ދޫކުރާ އިންސްޓޯލްމެންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނަށް ވެގެންދާނެ. ކޮންމެ މަހަކު ބޭންކަށް ދައްކާ އަދަދު އެންމެ ކުޑަ އަދަދަށް ވާނެ،" ބަދުރުއްދީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބީއެމްއެލް ވެހިކަލް ލޯނު ނެގުމަށް އެއްވެސް ގެރެންޓާއެއް ބޭނުން ނުވާނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބީއެމްއެލުން ވެހިކަލްތައް ގަތުމަށް ލޯނު ދޫކުރި ނަމަވެސް އަލަށް ތައާރަފްކުރި ލޯނާ އެކު ރަހުނަކާ ނުލާ ވެހިކަލް ގަތުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެވެ.

ޕިކަޕާއި ކާރާއި ސައިކަލް ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި މި ލޯނު ނެގޭނީ ބީއެމްއެލްއާ އެކު އެގްރީމެންޓް ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓާޑް ޑީލަރުންނާ އެކު އެވެ. ބީއެމްއެލް ރަޖިސްޓާޑް ޑީލަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ލިޓަސް އާއި އެސްޕާޓް މޮޓޯ ސާވިސްގެ އިތުރުން އާރްއައިކޭއައިބީ އޮޓޯމޮޓޯސް އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކާ އެކު އެގްރީމެންޓް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެ އެވެ.