ދިރާގުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތައް މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ސޮލިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔަވަދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފި އެވެ.


ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުރުން މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކާއި ލ. ފޮނަދޫގަ އެވެ.

މި ހިދުމަތުގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ މުދައްރިސަކަށް އެހެން ރަށްތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގައި ރަށުގައި ތިބެގެން ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ.

މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާގުން ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއެކު ރަސްމީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކްލާސްތައް ނަގައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދެ އެވެ. މި ދެ ރަށުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ހުޅުވިގެންދާނެ އެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމް ޒަރިއްޔާ އިން މާލޭގައި ތިބެގެން މުދައްރިސުންނަށް ފިލާވަޅު ނަގައިދޭ ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ވެސް ވަގުތުން ދެވޭނެ އެވެ.

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމުން ރަށުގައި ތިބެގެން ޑިގްރީ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ.

ޖުމްލަ 91 ދަރިވަރުން މި ވަގުތު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެ ޑިގްރީ ގައި 65 ކުދިން ކިޔަވާ އިރު އިމާމްކަމުގެ ޑިގްރީގައި 26 ކުދިން ބައިވެރިވެ އެވެ.