އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީ ދަށްވީ ޖީއެސްޓީން

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަށްވެފައި ވަނީ ޖީއެސްޓީން ލިބުނު އާމްދަނީން ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއާ ހަމައަށް ލިބުނީ މުދަލާ ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ގެ ގޮތުގައި 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު 904 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއާ ހަމަޔަށް ދައުލަތަށް ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އަދި އާންމު މުދަލުން ލިބުނު އާމްދަނީ އުޅެނީ 714 މިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ.

ޖީއެސްޓީގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވުމުގެ އިތުރުން ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ އޮފީސް ލޮކްޑައުން ހާލަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ޓެކުހުން ލިބުނީ 4.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 6.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައި ވަނީ 5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ.