އެއްފަހަރާ ރީޗާޖުކޮށްގެން މުޅި އަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން

އެއް ފަހަރާ ރީޗާޖުކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލޭންތަކާއެކު އުރީދޫގެ "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ޕްލޭންތައް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.


މި ޕްލޭނުގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ 750ރ. ރީޗާޖުކޮށްގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ 1،500ރ. ރީޗާޖުކޮށްގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ 3،000ރ. ރީޗާޖުކޮށްގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިގޮތަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ކޮންމެ ޕްލޭނަކާއެކު ކޮންމެ މަހަކު އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ އެވެ.

"އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ގެ ދަށުން ލިބޭ ޕެކޭޖުތައް

- ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭން: ކޮންމެ މަހަކު 2.5ޖީބީ ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑް ކޯލާއި އެހެން ނެޓްވޯކުތަކަށް 25 މިނެޓުގެ ކޯލްސްގެ އިތުރުން 50 ލޯކަލް އެސްއެމްއެސް.

- ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭން: ކޮންމެ މަހަކު 3ޖީބީ ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑް ކޯލާއި އެހެން ނެޓްވޯކުތަކަށް 50 މިނެޓުގެ ކޯލްސްގެ އިތުރުން 100 ލޯކަލް އެސްއެމްއެސް.

- 12 މަސް ދުވަހުގެ ޕްލޭން: ކޮންމެ މަހަކު 3.5 ޖީބީ ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ހުރިހާ ނަންބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑް ކޯލާއި އެހެން ނެޓްވޯކުތަކަށް 100 މިނެޓުގެ ކޯލްގެ އިތުރުން 200 ލޯކަލް އެސްއެމްސް.

މި ޕްލޭންތައް އުރީދޫގެ އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ *929*1#އަށް ގުޅައިގެން ވެސް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް ކީވޯޑް "3" (ތިން މަހުގެ ޕްލޭން)، "6" (ހަ މަހުގެ ޕްލޭން) ނުވަތަ "12" (12 މަހުގެ ޕްލޭން) ޖެއްސެވުމަށްފަހު 5555 އަށް ފޮނުވާލުމުން އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އޮފީސް މަސައްކަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިންޓަނެޓްގެ މުހިންމުކަން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު، އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭން ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ، ޕްރިޕެއިޑް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އެކްޓިން ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ވެސް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ އިޖާދީ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އިތުރު ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.