08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 31
ބްރިޖުގެ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލް އާންމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލެއް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 19
ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ބްރިޖްގެ ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ރަސްމީކޮށް ބްރިޖްގެ ބަސްދަތުރުތައް ފަށަންދެން، މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލޭ ބަސް ދަތުރުތައް ހިލޭ ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެކްސްޕޯރިއަންސް އެވޯޑަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ އެވޯޑު ތައާރަފްކުރި ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ފައުންޑޭޝަން މޯލްޑިވްސް (ސީއެކްސްއެފްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 80
ބްރިޖް ބަސް ދަތުރު: "މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސެއް"

"މިހާރު އިހުސާސެއް ނުވޭ މިތިބެނީ ރާއްޖޭގައި ކަމެއް. މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް،" މާލޭ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި އިންނެވި އެ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިޔަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 9
ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި ބޯޓުން ބޭލުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް އަދި ތަރުކާރީ ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓުތައް މާލޭ ބަނދަރަށް ހުސްކުރުން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 8
މަހެއްވީއިރު ވެސް ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ!

އިންޑިއާ އިން ގެންނަ ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު ތިރިނުވެ، މަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 10
ބްރިޖްގެ ބަހުގެ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ހާމަކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 16
މޯލްޑިވިއަނުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ޗެކިން ފަށަނީ

މާލެ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު ބަސް ދަތުރުތަކަށް އެމްއީއެލް އިން ހަދާ ބަސް ޓާމިނަލްތަކުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ޗެކިންކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް...

August 14, 2018 7
އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހު ގެންނާނެ: އެމްޕީއެލް

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވެންވާއިރަށް އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 29
ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ

ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ނުގެނެވޭތީ، އެ ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެނީ 432 ފްލެޓު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ 534 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 432 ފްލެޓު ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 23
އެމްޕީއެލް އިން ބަސްދަތުރުތަކަށް ޑްރައިވަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 45 ޑްރައިވަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 10
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 12
މާމިގިލީ ވިޔަފާރިބަނދަރަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހުޅުވި ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 20
ބްރިޖާ އެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ނުވަ ބަސް ގެންނަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ގެންނަ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން، ނުވަ ބަސް މި މަހު ފަހުކޮޅު މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
މިފަހަރު ގަންނަނީ އެހެން ސާމާނުތަކެއް: އެމްޕީއެލް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަލަށް ގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ތަނުން ކުރިން ގަތް ސާމާނާ ތަފާތު އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރަން ސާމާނު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ސާމާނުތަކެއް ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 27, 2018 8
ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ތަނުގައި މިހާރު ހުރި ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 21
ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުން ލަސްވާތީ، އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓް ރިކަވަރީ (އޯސީއާރު)ގެ ނަމުގައި ސީއެމްއޭ ސީޖީއެމް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރު (1،156ރ.)ގެ ފީއެއް ޓީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 4
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ހުޅުވައިފި

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ ނޯތު ހާބަރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، "ފީސްޓް ކެފޭ ބިސްޓްރޯ" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 15
އެމްޕީއެލް އިން މުދާ ނެރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުން ލަސްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުން ދާ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ގަމުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.