18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 8
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއް ދީފި

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފައިސާ ލިބޭ ނުވަތަ ހޭދަކުރާ ތާރީހެއްގައި އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތައް ހިމެނެމުގެ އިހްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 5
ބީޕީޓީއިން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނަގާއިރު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، ޓެކްސް ފައިސާގެ ބައެއް ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް (އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ނެގޭ ގޮތަށް) އޮތް އޮތުން އުވާލަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.