15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ގެއަށް ބޭނުންވާ މޮޅެތި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް މަޝްހޫރު އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އަލޯރާއިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް!

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ބަދިގެ ސާމާނުން 30-50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
އަލޯރާ އިން އެސްބީ ސްޓޮކް ކްލިއަރެންސް ސޭލް ފަށައިފި

އެސްބީ ފަރުނީޗަރުގެ ސްޓޮކް ކްލިއަރެންސް ސޭލެއް އަލޯރާއިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާއިން ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާ ހޯމް ޕޭން އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.