14 ޖޫން

June 14, 2020 12
އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ ބޮޑު ބައި ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ، އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ 60 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 6
އަކުއާވިޓާއިން ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރިމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ އަކުއާވިޓާ ރެޒިޑެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 13
އަކުއާ ވިޓާގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް!

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ، އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.