06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ގޯޕްރައިމް: ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް އެއްތަނަކުން

ރީޓެއިލް އާއި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދޭން އުފެއްދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ގޯޕްރައިމް"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 7
ދަ ކިޗެން އިން ކެއުން 99ރ. އަށް

ދަ ކިޗެން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު "އޯލް ޑޭ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 6
އަގުހެޔޮ މެނޫތަކާއެކު ދަ ކިޗެންގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

ދަ ކިޗެން އިން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 8
އާ އަހަރަށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ހާއްސަ ބުފޭތައް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކި ކަންކަން ރާވާފައި ވާއިރު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ކެއުންތަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މާލޭގެ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ކުޒީންތަކާއެކު ހާއްސަ މެނޫތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖްތަކާ އެކު އަގުހުރި...

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

07 ޖޫން

June 07, 2018
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 10
ދަ ކިޗަންގެ ރޯދަ ވީއްލުން، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް!

މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދަ ކިޗަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. ރޯދަ މަހު މިތަނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޚާއްސަ، ފުރިހަމަ ޕެކޭޖުތަކުންނެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ހާއްސަ ސޭންޑްވިޗްތަކުގެ މީރުކަމެވެ. ޕޭސްޓްރީގެ ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެކި ރަހަތަކުގެ ކެއުންތަކެވެ.