20 ޖޫން

June 20, 2020 2
ކުކުޅު ފިހާރަ އިން އަނެއްކާވެސް ތަކެތި އަގުހެޔޮ ކޮށްފި

ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-މޯލުން ވިއްކާ ތަކެތި އަނެއްކާ ވެސް އަގުހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް

ކުކުޅު ފިހާރަ އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 1
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް

އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ "ކުކުޅު ފިހާރަ"އިގެ އީ-ސްޓޯރުން އަތޮޅުތަަކަށް ވެސް ހޯލްސޭލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުކުޅު ފިހާރައިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކުކުޅު ފައި ޕެކެޓު ކޭހެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުކުޅު ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
އެންމެ ހެޔޮކޮށް ކުކުޅު ލިބޭނީ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން

މާލޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހޯލްސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ކުކުޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.