21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 5
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ ކަލަންޑަރަކީ ތަރުތީބެއް

އެއީ ރީތި ފޮއްޓެކެވެ. ހުޅުވާލުމުން ނެގޭނީ ރީތި ކަލަންޑަރެކެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ މި ކަލަންޑަރުން ބުނެދެނީ ދުވަސްތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ: މޭޒުމަތި ތަަރުތީބުކޮށްލުމުގެ އެހީތަކެއް ވެސް އޭގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ސެމިނާއެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޝުއަރެންސް އިންސައިޓްސް ސެމިނާ ސީރީޒް"ގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކަށް ޚާއްސަ ސެމިނާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ހާއްސަ ސެމިނާއެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޝުއަރެންސް އިންސައިޓް ސެމިނާގެ ދެ ވަނަ ސެމިނާ، އާކިޓެކްޓުންނާއި ސިވިލް އިންޖިނިއަރުން އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.