01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
އާރުއޯއެލް އިން ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދެނީ

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބާ ކަނެކްޝަން މިހާރު ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 18
އާރްއޯއެލް އިން އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް

"ގިގަފައި2 އެމްބީޕީއެސް"ގެ ނަމުގައި އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް އާރުއޯއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 1
ވައިފައި ނެޓްވޯކްތަކަށް އާރުއޯއެލް އިން ހާއްސަ އެޕެއް

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް) އިން ވައިފައި ނެޓްވޯކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.