13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 7
ބެނެލީ މޮޓޯބީގެ ހުދުކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން އެންމެ ގިނައިން ވިކުނު މެނުއަލް ސައިކަލު "ބެނެލީ މޮޓޯބީ 152"ގެ ހުދު ކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ފިހާރައިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
އެލިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށާފައިވާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު، ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނު ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލިއާ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 2
ކިންގްސްޓަންއިން ގަންނަ ސައިކަލާއެކު "އައްޑަނަ"އެއް!

އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ސައިކަލެއް ގަނެ، ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން، ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަލާކުވުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ސައިކަލަށް ގޮތެއް ވުމަކީ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަގާ ސައިކަލު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 1
ލިޓަސް އިން ގަންނަ ސައިކަލް "ވަގުތުން އަތަށް"

ސައިކަލު ގަތުމުން ވަގުތުން ސައިކަލު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 3
ލޮޓަސް ބައިކްސްގައި ޖީއެން ސައިކަލް ސޭލެއް

ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ސުޒުކީ ޖީއެން 125 އެޗްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
އިލާ އިން އަޑީތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހެލްމެޓެއް

އިލާ މޯލްޑިވްސް އިން އަޑީ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހިލޭ ހެލްމެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި

ތަފާތު ބްރޭންޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލުތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 5
ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޔަމަހާގެ އެންވީއެކްސް 125 ގެ ސައިކަލު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ލިއޮންސީނޯ 250 ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ބެނެލީގެ ލިއޮންސީނޯ 250 ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
"ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޮޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" މި ނަމުގައި ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހާއްސަ ކުލަތަކެއްގެ ޔަމަހާ ޖުޕިޓާ ސީރީޒްގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އިން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.