12 މެއި

May 12, 2020 2
އެވްކޯ: ރެއިންބޯގެ ސުޕަމާޓެއް، ޑެލިވަރީ ވެސް ކޮށްދޭ

އިމާރާތްކުރުމާއި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ރެއިންބޯ ގްރޫޕުން "އެވްކޯ" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ސުޕަމާޓެއް ހުޅުވައި، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ރެއިންބޯގެ ރަމަޟާން ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ސޭލެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ރެއިންބޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ރެއިންބޯ އޮންލައިން ފިހާރައިގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރެއިންބޯގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަމަޟާން ސޭލްގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019
ރެއިންބޯ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ރެއިންބޯ އިޔަ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި!

އަހަރުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއިންބޯއިން 'އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018' ނަމުގައި ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

June 10, 2018 3
ޖަރުމަނުގެ ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓު ރާއްޖެ އަށް

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓް، ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އީދު ހަދިޔާއަކަށް ރެއިންބޯ އިން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ދެނީ

އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި، ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެއިންބޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރަ އެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ރެއިންބޯ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 2
ރެއިންބޯ ޕްރޮމޯޝަން: ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް

ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެއިންބޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ރެއިންބޯގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.