06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ރެޑްވޭވުން "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއެކު، ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...

24 ޖޫން

June 24, 2020 2
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ރެޑްވޭވުން ވެސް ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ސާމާނު ވެސް ގެނެސްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު ހަދިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު އިނާމްތަކެއް އެ ފިހާރައިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެޑް ވޭވް "މެގަ އޭސީ ސޭލް" ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވް އިން "މެގަ އޭސީ ސޭލް" އެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރެޑްވޭވުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއި އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު ރެޑްވޭވް "ހަފުތާ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ރެޑް ވޭވުން ފަރުނީޗަރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ 11 ވަނަ ފިހާރަ، ފަރުނީޗަރު ވިއްކަން ޚާއްސަކޮށް މިރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބާއްވާ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ފަސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
100 ޕްލަސް އިން އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގައި ލަންޒާ ބްރޭންޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމްތައް ލިބޭ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ލަންޒާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.