21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ޑައިވިން އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ހާއްސަ ސުޕަ ޕަމްޕެއް ސީ ގިއާ އިން

އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކުމުގައި މަޝްހޫރު ސީ ގިއާ އިން، ރައްކާތެރި، ކުޑަކުޑަ ސުޕަ ޕަމްޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ސީގިއާ އިން ބޮޑު ޗުއްޓީ އަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސީގިއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 2
ސީގިއާ އިން ގޯޕްރޯ ހީރޯ 8 އާއި މެކްސް ތައާރަފްކޮށްފި

ފެނުއަޑީގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަޝްހޫރު ގޯޕްރޯގެ ހީރޯ 8 އާއި މެކްސް ސީ ގިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ސީގިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސީގިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ދޯނި ފަހަރަށް ހާއްސަ "އޮޑި ސޭލް"ގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 24ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.