22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 3
ކިޔަވާ ކުދިންގެ ސާމާނު ގަންނަންވީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން

މި އަހަރަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދެން އޮތީ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ފެންވަރު އަދި ޒަމާނީ ތަކެއްޗެވެ. އެ ހުރިހާ ތަކެތި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ އޮންލައިން ކެމްޕެއިން: 31 ބޫޓު ހިލޭ

ދުވުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޮނީ ސްޕޯޓްސްއިން މި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިލޭ ބޫޓެއް ލިބޭ އޮންލައިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 1
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރީބޮކްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރީބޮކް ބްރޭންޑްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބާއްވާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 3
"ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ކިޑްސް" ހުޅުވައިފި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ކިޑްސް"ގެ ނަމުގައި އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބިލަބޮންގް އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ބިލަބޮންގް ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށް، ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބާއްވާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.