10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 10
އަގު ހެޔޮކޮށް ތަކެތި ގަންނަން ދާންވީ "އުފަންވެލި"އަށް

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ، މަޑިހާ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ވިއްކަން ފަށައި، އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 4
އެސްޓީއޯގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރަކަށް ރާއްޖެ ވެސް މި ދާއިރާގައި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
އެސްޓީއޯއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އުފެއްދުންތަކެއް މާކެޓަށް!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ އުފެއްދުންތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 3
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ ސޭލް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 5
"އެންމެ އަގުހެޔޮ" މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޖަދީދާ މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ މާޖިރީން ކަމަށެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓްގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން "ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯ"ގެ ނަމުގައި، ގަނޑުކޮށް މުދާ ނަގާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
އަލްނޫރް ހިކިކިރުގެ ޚާއްސަ އަގުތަކެއް

ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އަލް ނޫރު ހިކިކިރު އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 8
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުން އެދެން:އެސްޓީއޯ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، އެސްޓީއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާ އިމާރާތެއްގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ހެދި "އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް" ފިހާރަ ބަންދުކުރިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ހުޅުވަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ޝޮޕިން ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް، ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
އެސްޓީއޯ އިން "ޕޮނިމޯ" ނެޕީ ވިއްކަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދަމުން އަންނަ "ޕޮނިމޯ" ބްރޭންޑްގެ ނެޕީ، އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން މިއަަދު ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެސްޓީއޯ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނަގައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ލައްކަ ސާމާނު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
އެސްޓީއޯ އިން ކިޓްކޯ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ލުއިކާނާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކިޓްކޯގެ އުފެއްދުންތައް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ތައާރަފްކޮށް، ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ނިޕޯން ޕެއިންޓުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"ނިޕޯން ޕެއިންޓް ކަލަ ފިއެސްޓަ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
"ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ "ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 1
އެސްޓީއޯ ޕްރޮމޯޝަނުން އެއް އަހަރަަށް ހިލޭ ތަކެތި

އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓުން ވިއްކާ ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޮޝަނެއް ފަށައި، ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމަކަަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެ ސުޕާމާޓުން ހިލޭ ސާމާނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުމެއް ގަނެގެން 100ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ.