12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
މެކްސްކޮމް އިން އަސުސްޓޯގެ "ނާސް" ތައާރަފު ކޮށްފި

އަސުސްޓޯގެ ޑޭޓާ ރައްކާ ކުރާ ޑިވައިސެއް ކަމަށްވާ "ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރެޖް" (ނާސް) މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ރާއްޖެއަށް އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ރެޑްވޭވުން "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއެކު، ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ވެލިގާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަދެގެން އަގުހުރި އިނާމެއް

ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުން ހުޅުވާފައިވާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ވަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 04, 2020 13
ލިފްޓް ލާން ބޭނުން؟ އަވަހަށް އޮރޯނާ ލިފްޓެއް ހޯދާ

ލިފްޓް ގޮޅި ކުޑަވެގެން، ޕިޓުގައި ބޭނުންވާ ފުންމިން ނެތިގެން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކާ ހެދި ލިފްޓު ނުލެވި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 2
އޭޝިއާގެ ލަގްޒަރީ ސްޕާތަކުގެ ލިސްޓަށް "ކޮކޯ ޝިކް"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާއަކުން ހޮވި އޭޝިއާގެ އެންމެ ލަގްޒަރީ ސްޕާތަކުގެ ތެރޭގައި، ވެލްނެސްއާ ގުޅޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދޭ ރާއްޖޭގެ ކޮކޯ ޝިކް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 1
މީރުވަސް ދުވާ މޮޅު ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓުން

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ސެނިޓައިޒާ ގާޑް" ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާއިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޖުލައި މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަލަ ބޭންކުން މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ކަލަ ބޭންކް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުލަ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
އެސްޓްރަބޯން އިން ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން ފިހާރައިން ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 2
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 5
އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާ އެކު ވީބީގެ ވެބްސައިޓެއް

ވީބީ މާޓުން އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 2
ކުކުޅު ފިހާރަ އިން އަނެއްކާވެސް ތަކެތި އަގުހެޔޮ ކޮށްފި

ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-މޯލުން ވިއްކާ ތަކެތި އަނެއްކާ ވެސް އަގުހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

June 20, 2020 3
ބީއެޗްއެމުން މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯލްސޭލްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ފްލޯރިން ގަންނަން އެސެންޝިއާ އަށް

ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ފްލޯރިން އެސެންޝިއާ ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެތަނުން ވިއްކާ "ކުއިކް ސްޓެޕް" ބްރޭންޑްގެ ފްލޯރިން އަކީ ޒަމާނީ އަދި މަތީ ފަންތީގެ ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
"ޕްރިމް އޯތޮޕީޑިއާ"ގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އޯތޮޕީޑިކް އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ "ޕްރިމް އޯތޮޕީޑިއާ"ގެ އުފެއްދުންތައް ލައިފް ސަޕޯޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކެންސަލްކުރި އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ޑިޖިޓަލް ސްޓޫޑިއޯ

ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމުގައި ނަން މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުންޏަކީ ސްޓޭޖް ކޯ އެވެ. ރަސްމީ ހަފުލާތަކާއި މިއުޒިކް އިވެންޓުތަކުގައި ފުލް ސޮލިއުޝަނެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މި ކުންފުންޏަށް ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވި އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި "ނިއު ނޯމަލް"ގެ...

14 ޖޫން

June 14, 2020
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން "ޕެޕޭ ޖީންސް" ތައާރަފް ކުރަނީ

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް، "ޕެޕޭ ޖީންސް"ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހެދުން ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2020 12
އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ ބޮޑު ބައި ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ، އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ 60 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 4
ރީއިންވެންޓުން ވިކްޓްރީ އިލެކްޓްރޯސްޓެޓިކް ތައާރަފްކޮށްފި

ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ހާއްސަ "ވިކްޓްރީ އިލެކްޓްރޯސްޓެޓިކް" ސްޕްރެއާ އެއް ރީއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް

ކުކުޅު ފިހާރަ އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ގޯޕްރައިމް: ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް އެއްތަނަކުން

ރީޓެއިލް އާއި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދޭން އުފެއްދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ގޯޕްރައިމް"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.