13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް އެސްޓާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ އުފައްދާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ގާޔާ ގުޑް ހެލްތުގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 4
އުރީދޫގެ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތަކުން ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް

މަގުބޫލު ގޭމެއް ކަމަށްވާ "ހޭންގް މޭން" އަށް ބިނާކޮށް، "ގެސް ދަ ވާޑް" ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް އުރީދޫ އިން ފަށައިފިއެވެ.

January 12, 2019
ޕްރިމިއަ ލީގު ބަލަން ދެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާއިން

ހަތް ހަފުތާ ވަންދެން، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ މީހަކަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް މެޗްތައް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބައިފާ އަޔުރްވެދާ:ލެކިއުޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓް

އާ ކޮސްމެޓިކް ޕްރޮޑަކްޓެއް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 8
އާ އަހަރަށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ހާއްސަ ބުފޭތައް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކި ކަންކަން ރާވާފައި ވާއިރު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ކެއުންތަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މާލޭގެ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ކުޒީންތަކާއެކު ހާއްސަ މެނޫތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖްތަކާ އެކު އަގުހުރި...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރުން ހާއްސަ ސޭލެއް

މި އަހަރު ނިމުމާއި އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރު ފިހާރައިން ބޮޑު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ރެއިންބޯ އިޔަ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި!

އަހަރުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއިންބޯއިން 'އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018' ނަމުގައި ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 01, 2018 1
ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އަލޯރާ ހުސްކުރާ ސޭލް ކުރިޔަށް!

މިދިޔަ މަހު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގައި ފެށި ހުސްކުރާ ސޭލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ޔުނައިޓެޑު ފިހާރައިން ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

"ޔުނައިޓެޑް" ފިހާރައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
މުނި ހޯމްކެއާ އިން އަހަރު ނިންމާ ސޭލް ފަށައިފި!

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ސިލްސިލާގެ މި އަހަރުގެ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވައިފި

މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 9
ލައިޓް ވިއްކާ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ލައިޓްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 04, 2018 3
އަލޯރާގައި ހާއްސަ ހުސްކުރާ ސޭލެއް ފަށައިފި!

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގައި ހުސްކުރާ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ބީއެޗްއެމް ޕްރޮމޯޝަނުގައި 10 ސްކޮލާޝިޕް

ހާއްސަ އިިނާމުތަކާ އެކު ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން "ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 3
އެލްސާ ބެޑިންގެ ކޮލިޓީ ބެޑުޝީޓު އަގު ހެޔޮކޮށް

ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ކޮލިޓީ ބެޑްޝީޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭ "އެލްސާ ބެޑިން" އިން މާދަމާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
"މިޝަން" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް- މި ވަރެއް ނެތް

މިޝަން ބްރޭންޑަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ގްރުމާ އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝަނިއާގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި އުފައްދަމުން ގެންދާ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރޮށި، އާޓާ ރޮށި، ނާން، ގާލިކްނާން، ޕިޓާ އަދި ޕިއްޒާ ބޭސް ހިމެނެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
ޔޫއެފްއެސްގެ ފިހާރައިގައި އަބްސީގެ ޝޯތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔާސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން މާލޭގައި ހިންގާ އެކްސް-ޒޯން ފިހާރައިގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުއްރަޝީދު އަލީ (އަބްސީ)ގެ ޝޯއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
"ޝެއާ އަ ކޯކް" ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޮކާ ކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ޝެއާ އަ ކޯކް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.