19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ހުސް ކޮތަޅަކުން މާކެޓް ހޯދި ވިޔަފާރި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖޯ މެލޯން އޭނާގެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ އަށް ފުޅާކުރީ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސެންޓުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މެލޯން ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބްރޭންޑުގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ހިފައިގެން 50 މީހަކު ނިއު ޔޯކްގެ ވިޔަފާރީގެ މައި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގަން ފެށުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ޝެލްބީންސްގެ ޑެލިވަރީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ޝެލްބީންސް އިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

October 17, 2016
ބީއެޗްއެމްގެ އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެކްސްއެލް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ރީފްސައިޑް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރީފްސައިޑުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 6
އެކްއެސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު

ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެންމެ މަގުބޫލް އެއް އެނާޖީ ޑްރިންކް ކަމަށް ވާ އެކްސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

October 01, 2016 6
ދިރާގަށް 28 އަހަރު، 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގަށް 28 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން، މި މަހު އެއްކޮށް 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
މިއަދު ރިޓްޒްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ދައްކާލަނީ

ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ޕިރަމިޑުން ވިއްކާ ރިޓްޒްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ދިރާގު އީދު ހަދިޔާ: އާާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އާއިލާއަކަށް ދީފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
އެލްޖީގެ ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓާ އަކަށް ރީފްސައިޑް

އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުފައްދާ އެލްޖީ ބްރޭންޑުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ އަދި ސާވިސް ޕްރޮވައިޑާ އަކަށް ރީފްސައިޑް ހަމަޖައްސައި، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް އައްޒަ

ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު ކާބޯތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޕިރަމިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން ކޮންމެ ޕިއްޒާއަކަށް ޗޮކުލެޓެއް

ގަންނަ ކޮންމެ ޕިއްޒާއަކަށް ޗޮކުލެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016
"އެންމެ ސަޅި ރޯދަ ސޭލް"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އެންމެ ސަޅި ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
"ސުޒުކީ ފޯރި" ގައި މިފަހަރު ވެސް އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ "ސުޒުކީ ފޯރި" ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން 15 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
ފޯޓްސެންގެ ބްލައިންޑްސް، ފްލޯރިން އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކާ ފޯޓްސެން އިން މިދިޔަ މަހު ފެށި ކުޑަދޮރުގައި ޖަހާ ބްލައިންޑްސް އާއި ތަޅުމުގައި ޖަހާ ފްލޯރިންނަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ދާތީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ އަކީ ތުރުކީ ދަތުރެއް

މީޑިއާނެޓުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަނުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މިފަހަރު ޓާކިޝް އެއާލައިނުން ތުރުކީ ދަތުރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.