11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
އަމާނާ ތާކާފުލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް "100ކޭ ޝީލްޑް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް

ކާޑު ހެއްދުމާއި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން ފަދަ އިތުރު ހިދުމަތްތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

February 08, 2018 1
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރީބޮކްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރީބޮކް ބްރޭންޑްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 1
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ވިލިމާލެ އަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވިލިމާލޭގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް އިއްޔެ ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާ އިމާރާތެއްގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ހެދި "އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް" ފިހާރަ ބަންދުކުރިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
މޫވެންޕިކް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

އެތައް މިލިޔަން ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސްވިޒަލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު މޫވެންޕިކް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

February 03, 2018 1
ބީއެމްއެލް އިން ބާސްކެޓް ކޯޓެއް ހުޅުވައިފި

މުޖުތަމައަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް"ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން، ބާސްކެޓްބޯލް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ވާދީ ޓްރޭޑާސް އިން ވިނަމިލްކް ވިއްކަން ފަށައިފި

ވިއެޓްނާމްގައި ކިރު އުފައްދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިނަމިލްކުގެ އުފެއްދުންތައް، ވާދީ ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

February 01, 2018 5
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 9
އާ ހިދުމަތްތަކާ އެކު އެލައިޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ 33 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އެ ކުންފުނިން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުޅިން އާ ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
"އެމީ ޔޯގަޓް"ގެ ރަހަ ބަލަން އެންމެ ވެސް ދާން ވާނެ

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ކާމިޔާބުކަން ހޯދާފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލައި (ޔޫއެފްއެސް) ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ "އެމީ ޔޯގަޓް"ގެ ރަހަ...

January 28, 2018 4
އޭޑީކޭ އިން ޑްރައިޕާސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ވިއްކާ މަޝްހޫރު ޑްރައިޕާސް ނެޕީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 8
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުޓަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 7
އީއެޓޯލްސް، ތާކަށް ދާން ނޭނގިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ތާކަށް ދާން ނޭގި، މަގު އޮޅިގެން އުޅެން ޖެހުނު ޒަމާން މާޒީވެއްޖެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުމާ އެކު، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފަސޭހަވެގެން ދިޔައީ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަސޭހަތަކާ އެކު ވެސް ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތަކަށް ބައެއް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ އެވެ. މިފަދަ ދަތިތައް ހައްލު ކުރަން ގިނަ ފަހަރަށް ނުކުންނަން ޖެހެނީ، އެ ގައުމެއްގެ ބައެކެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 5
އިރާއީން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޑަބަލް އޭ ކަރުދާސް ހިލޭ

ސްޓޭޝަނަރީގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއް ވިއްކަމުން އަންނަ އިރާއީ ބުކްޝޮޕުން އެއް މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ޑަބަލް އޭ ޕްރިމިއަމް ކަރުދާސް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އަމާނާ ތަކާފުލް

އާ ކުންފުނިތަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބަލާނީ ތަފާތު އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތައް ތައާރަފް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަމާނާ ތަކާފުލް އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ތަފާތު ފެންނަނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ހުޅުވަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ޝޮޕިން ސެންޓަރު ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް، ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ގަތަރު އެއާވޭސްއިން "ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް ބޮޓީކް"ގެ ނަމުގައި، 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޅ. އަތޮޅަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައިސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ޅ. ހިންނަވަރާއި އެ އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
އެލައިޑް "ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށި "އެލައިޑް ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ލިޓަސްއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލް ވިއްކާ ލިޓަސްއިން އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް "އަލުން ބަލުން" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 6
ރަންފައުނުން އޭސީ އަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުނު ފިހާރައިން، އޭސީއަށް ވަރަށް ހާއްސަ އަގުތަކާއި އެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 3
ޑީޓިއުން ބޭންޑް، ދިރާގުގެ އާ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު

ދިރާގުގެ އާ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި، ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑީޓިއުން ބޭންޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.