19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 47
އޯޝަން ގްރޭންޑް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ ކުރީގައި

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަންތަން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު އެތައް ބައިވަރު ރަހަޔަކަށް އިންސާފުކުރެވޭނެ ތަނެއް މާލޭގައި ނެތޭ ބުނާހާ މަދެވެ. އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދަން މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ނިކުމެ މި އަރަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017
ލިޓަސް އިން ރޯދައާ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަދިޔާތަކެއް ދެނީ

ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްއިން ރޯދައިގެ ރޫހުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017
ޓެޕްކޮން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ޖުމްލަ 25،000ރ ގެ އިނާމު

ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، އެންމެ ފަހު ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017 1
އެސްޓީއޯ ޕްރޮމޯޝަނުން އެއް އަހަރަަށް ހިލޭ ތަކެތި

އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓުން ވިއްކާ ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޮޝަނެއް ފަށައި، ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމަކަަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެ ސުޕާމާޓުން ހިލޭ ސާމާނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު...

25 މެއި

May 25, 2017
އެލައިޑުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދޫކުރާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖާ އެކު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 25, 2017 3
ކޮޕިއާ ޕްލަސް އިން "ބްރަދާ" ޕްރިންޓަރު ހިލޭ ފޮނުވަނީ

ކޮޕިއާ ޕްލަސް އާ އަވަސް ކާޓް ގުޅިގެން "ބްރަދާ" ބްރޭންޑްގެ ޕްރިންޓަރު ހިލޭ ފޯރު ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
އޭސްހާޑްވެއާ، ކަލަ ބޭންކުން އިނާމަކަށް 300000ރ.

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް މިފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ 300ރ.ގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

May 18, 2017
ސީގިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސީގިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ދޯނި ފަހަރަށް ހާއްސަ "އޮޑި ސޭލް"ގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 24ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
ދޮވެމި ޝޮޕުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ޔަމަހާ ސައިކަލެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިންގާ ދޮވެމި ޝޮޕުން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރު ނަގައިގެން ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ އިއްޔެ ހޮވައި،...

May 17, 2017
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ޕްރޮމޯޝަނުން ދުބާއީ ދަތުރެއް

އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި...

15 މެއި

May 15, 2017
އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް: އިތުބާރާ އެކު އަގުހެޔޮކޮށް

އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް އަކީ އެކަކަށް ވެސް އާ ފިހާރައެއް ނޫނެވެ؛ މިއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެންމެންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރައެކެވެ. މި ފިހާރައިގައި...

May 15, 2017
ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 12 ކޮޓަރީގައި ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ 94 ކުދިން އުޅެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ހުޅުވި ފިޔަވަތި ހިޔާއިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ...

10 މެއި

May 10, 2017
އަލޯރާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަަންގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އައި ފޯން 7 އެކެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 1
އެމްސީއެފް ބީއެޗްއެމްގެ ސްޓޯލުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

އާޓް ގެލެރީގައި އިއްޔެ ފެށި މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމާ ފެއާ (އެމްސީއެފް)ގައި ހުންނަ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ ސްޓޯލުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގައި ލަންޒާ ބްރޭންޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމްތައް ލިބޭ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ލަންޒާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ފަހާމާސްގެ ރޯދަ ސޭލްގައި ވަރަށް އަގު ހެޔޮ

ފަހާމާސް އިން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް، ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު "ރަމަޒާން ބިގް ސޭލް" ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ރީފްސައިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީފްސައިޑްގެ "މަރުހަބާ ރަމަޒާން 2017" ޕްރޮމޯޝަން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

May 02, 2017
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން އަގު ހުރި އިނާމުތަކާ އެކު، މި އަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
ޓެޕްކޮން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ

ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ހިންގަމުންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ ގެ އިނާމެއް ރޭ ދީފިއެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
އޮޒާރޯ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ އޮޒާރޯ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 1
ޓެޕްކޮންގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 5000ރ

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 5،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
ވީއޭއެމްކޯއިން ޑޫސާންގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ވާ ވަރަށް ހިލޭ ސަމާނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވީއޭއެމްކޯ އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
އެލައިޑްގެ މޯބައިލް އެޕުން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން، ވ. ކެޔޮދޫގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 1
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްއައިބީން ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ތަކެތި ގަނެވޭ ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
އެޕާޓްމަންޓް ލިބޭ ޑްރައިޕާސް ޕްރޮމޯޝަނަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ޑްރައިޕާސް ނެޕީ ޕެކެޓެއް ގަނެގެން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާޓްމަންޓަކާއި އަދިވެސް އަގުހުރި އެތައް އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބުނެފި އެވެ.