25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 14
ދިރާގު ޓީވީން ޑިޒްނީ ޗެނަލްތައް ދައްކަނީ

ދިރާގު ޓީވީން، އެތައް މިލިޔަން ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑިޒްނީ ޗެނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 6
ފްރެޝް ގުޑްސް، މާލޭގެ އެންމެ "ތާޒާ" ފިހާރަ!

ތަޒާ މޭވާ ކެއުމަށް އެންމެން ވެސް ލޯބި ކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މޭވާ، އަތްފޯރާފަށުގައި މާލެއިން ލިބެން ހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މިއަދު ވަރަށް ސާފެވެ. އާންމުންގެ...

December 17, 2017 8
އުރީދޫ އެޕްއެންގޭމް ޕެކް، މުޅިން އާ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް

"އެޕްއެންގޭމް ޕެކް"ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން މުޅިންއާ ތިން ޑޭޓާ ޕެކް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް: އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ލަވަފޮށި" އާ ގުޅިގެން އުރީދޫން "ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2017 1
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބާއްވާ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން 80 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އޭސް ހާޑްވެއާ އަށް ހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް، 80 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 10, 2017 13
މައިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސްއިން ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލް ވިއްކަމުން އަންނަ ލިޓަސްއިން، މައިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ ތިންވަނަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭން...

December 07, 2017 1
އުރީދު އާއި ކޮކާކޯލާ އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރާއްޖެ އިން ކޮކާކޯލާ އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ލަވް ކެއާ: ކުދިންނަށް އަޅާލުމުގެ ހިދުމަތުގައި

ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ޑޭ ކެއާއަކީ އާ ހިދުމަތެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާ އެވެ. އާދަވެފައި އޮންނަނީ، ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތަށް ދާ ގަޑީގައި ދަރިން ބަލަން ބިދޭސީއަކު ގެންގުޅުމެވެ. ނުވަތަ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ފަސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
ސްކޫލް ގައިޑް: ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ކާމިޔާބު ކުރިއެރުން

ސައިރިކްސް ކޮލެޖަކީ މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ހިންގަން ފެށި ކޮލެޖެކެވެ. މިއަދު މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ތައުލީމު ދެމުން އަންނަ ކޮލެޖުން، މިހާތަނަށް އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް ވަނީ ތައުލީމް ހާސިލް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއް ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބާއްވާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

November 27, 2017 9
އިރާއީ ބުކްޝޮޕުން ފޮތްތައް އެމީހަކު ހުރި ތާކަށް!

އިރާއީ ބުކްޝޮޕަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ކަންކަމާ އެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާ ތަނެކެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ "ބެކް ޓް ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަނާ ދިމާކޮށް ވެސް މިއޮތީ އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 4
އޭސް ހާޑްވެއާއިން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ފާހަގަ ކުރުމަށް އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ވަރަށް ހާއްސަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 25, 2017 3
ޝީޝާއިން ޑިސްކައުންޓާއެކު އައިފޯން 10 ދެނީ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލު ވިއްކާ ޝީޝާ އަށް 30 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
100 ޕްލަސް އިން އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
އެސްޓީއޯ އިން "ޕޮނިމޯ" ނެޕީ ވިއްކަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދަމުން އަންނަ "ޕޮނިމޯ" ބްރޭންޑްގެ ނެޕީ، އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން މިއަަދު ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސްގެ ވެބްސައިޓް

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ "ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސް"ގެ ވެބްސައިޓް ތައާރަފްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 1
ވައިފައި ނެޓްވޯކްތަކަށް އާރުއޯއެލް އިން ހާއްސަ އެޕެއް

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް) އިން ވައިފައި ނެޓްވޯކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 1
އަލޯރާ އިން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު

ފަރުނީޗަރު ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 10
އުރީދޫ "ކަލާ ރަން" އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

އުރީދޫން "ކަލާ ރަން"ގެ ނަމުގައި، ދުވުމުގެ ތަފާތު މުބާރާތެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2017
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސް

ކަސްޓަމަރުންނާ ކުންފުނިތަކާއި އޮންނަ ގުޅުންތަކާ، ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 2
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ޖުމްހޫރީ ސޭލެއް ފަށަނީ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 10, 2017
20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

November 10, 2017 7
ދިރާގުން އައިފޯން 10ގެ ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 10ގެ ޕްރީ އޯޑަރު، މި މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 3
ދިރާގުން ސެމްސަަންގް ނޯޓް 8 ޕްރީ އޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ނޯޓް 8 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

November 08, 2017
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް އިއްޔެ...