07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 2
ޓްރެފިކަށް ހޭލުންތެރި ކުރަން ލިޓަސްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަން، ލިޓަސް އިން "ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 15
އެސްޓާސް އިން އައިފޯން 8 ވިއްކާ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓާސް އިން އައިފޯން 8 ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 21
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް، އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
ހެޕީ މާކެޓުން 90 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ހެޕީ މާކެޓަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 90 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017
ލޮޓަސްއިން ފިޔަވައްޗަށް ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު ކަމަށްވާ "ފިޔަވަތި"އަށް 263،952ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
"މެޓާބޯ" އިން ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން އާ ހަރުފަތަކަށް

ޕަވަޓޫލްސްތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓަށް ނުޖަހާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި އެއްޗަކީ ބެޓެރި ބުރުމާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ތިއްބާ ވެލިގާ ހާޑްވެއާއިން ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތަކާ އެކު އެކަން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. "މެޓާބޯ"ގެ ބެޓެރި ބުރުމާގެ އިތުރުން ގްރޭންޑަރާއި ބެޓެރި ކީސް ވެސް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017
ހެޕީ މާކެޓުން އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ހެޕީ މާކެޓަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، "ހެޕީ މާކެޓް ޝޮޕް 5"ގެ ނަމުގައި މިއަދު އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެސްޓީއޯ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނަގައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ލައްކަ ސާމާނު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 1
ފޯސީންއިން ޑެލަޝޭރަސް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ކާނާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ، ފޯސީން އިން ސްޕޭންގެ މަޝްހޫރު "ޑެލަޝޭރަސް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އެލިއާގެ "ގޯ ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ގޯ ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި، ޔަމަހާ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

October 16, 2017
އޮޒާރޯ އިން 30 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު

އޮޒާރޯ ހޯމްކެއާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

October 16, 2017 4
ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި

ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވައި، އެތަނުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 1
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ލެޕްޓޮޕްތައް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 2
އޭސް ހާޑުވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އޭސް ހާޑުވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 3
ވެލިގާ އިން މެޓާބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޕަވަޓޫލް ބްރޭންޑް "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތައް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 11
ވެލިގާ ހާޑްވެއާއިން ޖަރުމަނުގެ މެޓާބޯ ވިއްކަން ފަށައިފި

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޕަވާޓޫލް ބްރޭންޑް "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތައް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 7
އުރީދޫގެ "މަގޭ ޕްލޭން" ތައާރަފް ކޮށްފި

އުރީދޫ އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަމިއްލައަށް ޕެކޭޖް ޑިޒައިންކުރެވޭ "މަގޭ ޕްލޭން" ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

September 26, 2017 4
އެސްޓީއޯ އިން ކިޓްކޯ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ލުއިކާނާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކިޓްކޯގެ އުފެއްދުންތައް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ތައާރަފްކޮށް، ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 9
ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ބުކް ފެއާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2017 1
ފްލާޒާ އިން މަޝްހޫރު އަވެން ބްރޭންޑް ތައާރަފްކޮށްފި

ޔޫރަޕް އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ "އަވެން" ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ލިޓަސްގެ "ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން" ފަށައިފި

ލިޓަސް އިން އަލަށް ސައިކަލް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 10،000ރ.އާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017
ގަތަރު އެއާވޭސްއިން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 3
"ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ކިޑްސް" ހުޅުވައިފި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ކިޑްސް"ގެ ނަމުގައި އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ނިޕޯން ޕެއިންޓުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"ނިޕޯން ޕެއިންޓް ކަލަ ފިއެސްޓަ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 11, 2017
މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރުގައި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2017" ނޮވެމްބަރު ގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 3
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އައި ބަދަލާއެކު އަޖައިބުވެއްޖެ!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މެރިން އެކްސްޕޯ އަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކުދި ރިޔާތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނަމަވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ދޮރާއްޓަކުންނެވެ. އެ ދޮރާށިން...