29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ރީފްސައިޑުން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ރީފްސައިޑުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 29, 2016 1
ކޯކުގެ ޕްރޮމޯޝަން: ބެންކޮކް ދަތުރާއި ހިލޭ ކޯކް

ގިނަ ބަޔަކަށް ބެންކޮކް ދަތުރު ލިބޭ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ކޮކާކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
މުނި ހޯމްކެއާ އިން ސޯފާ އަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ސޯފާ ސެޓަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޝީޝާ އިން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ހޮންޑާ ބްރޭންޑުގެ ސަައިކަލް ގަންނަ މީހުންނަށް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ހޮންޑާ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 16
އުރީދޫގެ އާ ދެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖް: ލޯކަލް ކޯލް ހިލޭ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށް، އުރީދުއާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހު ހިލޭ ވައިބާ ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
100 ބައިސްކަލު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މައިލޯއިން ފަށައިފި

މައިލޯ ޕެކެޓެެއް ހިފައިގެން ހުރެ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން މައުންޓަން ބައިސްކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 18, 2016 4
މައިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި

ސްކޫލް ދޮށަށް ދަރިން ބަލާ ދާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 3
ސްޓާ ވޯޒްގެ ޓިކެޓް އެލައިޑުން 50 މީހަކަށް ދެނީ

ރާއްޖޭގައި ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވާ ސްޓާ ވޯޒްގެ އާ ފިލްމު ބަލާލަން ސިނަމާ އަށް ހިލޭ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކުއިޒެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބާއްވާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް އިއްޔެ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ރޭ...

December 04, 2016 1
އިންޖީނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ދިރާގުގެ ޕްރޮމޯޝަން: ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ވީބީގެ ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވީބީ ބްރަދާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރާ "މާސް" ޗޮކްލެޓް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016
ބަންގާޅަށް ގުޅަން އެންމެ ހެޔޮ އަގު އުރީދޫން ދެނީ

ބަނގްލަދޭޝް އަށް ގުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 2
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފަސްވަނަ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގަ ހުޅުވައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފަސްވަނަ ފިހާރަ، ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް ރޭ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
ޑްރައިޕާސްގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޑީކޭ އިން ފަށައިފި

ޑްރައިޕާސް ނެޕީ ޕެކެޓެއް ގަނެގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާޓްމަންޓަކާއި އަދިވެސް އިތުރު އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ފުޑްހަބުން ޕިއްޒާ އޯޑަރު ކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ޕިއްޒާއަކަށް އޯޑަރު ކޮށްގެން ފަހުގެ އައިފޯން 7 ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހާއްސަ ކުލަތަކެއްގެ ޔަމަހާ ޖުޕިޓާ ސީރީޒްގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އިން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2016 1
ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖޭ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރަން ފެށިތާ ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 4
ލިޓަސްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކުން ޑިސްކައުންޓް

ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓެއް ޝެއާކޮށް، ލައިކް ހޯދައިގެން ސައިކަލްގެ އަގުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ހުސް ކޮތަޅަކުން މާކެޓް ހޯދި ވިޔަފާރި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖޯ މެލޯން އޭނާގެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ އަށް ފުޅާކުރީ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސެންޓުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މެލޯން ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބްރޭންޑުގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ހިފައިގެން 50 މީހަކު ނިއު ޔޯކްގެ ވިޔަފާރީގެ މައި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގަން ފެށުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ޝެލްބީންސްގެ ޑެލިވަރީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ޝެލްބީންސް އިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

October 17, 2016
ބީއެޗްއެމްގެ އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެކްސްއެލް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.