15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
އެލައިޑްގެ މޯބައިލް އެޕުން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން، ވ. ކެޔޮދޫގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 1
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްއައިބީން ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ތަކެތި ގަނެވޭ ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
އެޕާޓްމަންޓް ލިބޭ ޑްރައިޕާސް ޕްރޮމޯޝަނަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ޑްރައިޕާސް ނެޕީ ޕެކެޓެއް ގަނެގެން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާޓްމަންޓަކާއި އަދިވެސް އަގުހުރި އެތައް އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 2
ރެއިންބޯ ޕްރޮމޯޝަން: ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް

ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެއިންބޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ރެއިންބޯގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017
ދޯނިފަހަރުގެ ސާމާނަށް ވީއޭއެމްކޯ އިން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ އެކި ވައްތަރުތަކުގެ ސާމާނަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 4
ދިރާގުގެ އާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަހު ޑޭޓާ ހިލޭ

ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 29, 2017
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބިލަބޮންގް އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ބިލަބޮންގް ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށް، ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
100 ޕްލަސްގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވް އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ 100 ޕްލަސް ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރި އަށް ގެންދިޔަ އައިފޯން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހުށަހަޅައިގެން އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017
"ނަންނި" އިންޖީނަށް 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

"ނަންނި" ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނަށް 15 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ޓްރެވަލް ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހިލޭ ޓިކެޓާ އެކު ގަތަރު އެއާވޭސް އިން މި އަހަރުގެ ޓްރެވަލް ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދުބާއީ ދަތުރު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ބީއެޗްއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބޭ މީހާ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނާ އެކު ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު މުޅިން ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
ލެ ޕާފިއުމްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ރިސޯޓް ދަތުރާއި ހިލޭ ސެންޓް

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް، އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލެ ޕާފިއުމް އިން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ރީފްސައިޑުން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ރީފްސައިޑުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 29, 2016 1
ކޯކުގެ ޕްރޮމޯޝަން: ބެންކޮކް ދަތުރާއި ހިލޭ ކޯކް

ގިނަ ބަޔަކަށް ބެންކޮކް ދަތުރު ލިބޭ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ކޮކާކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
މުނި ހޯމްކެއާ އިން ސޯފާ އަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ސޯފާ ސެޓަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޝީޝާ އިން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ހޮންޑާ ބްރޭންޑުގެ ސަައިކަލް ގަންނަ މީހުންނަށް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ހޮންޑާ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 16
އުރީދޫގެ އާ ދެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖް: ލޯކަލް ކޯލް ހިލޭ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށް، އުރީދުއާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހު ހިލޭ ވައިބާ ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
100 ބައިސްކަލު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މައިލޯއިން ފަށައިފި

މައިލޯ ޕެކެޓެެއް ހިފައިގެން ހުރެ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން މައުންޓަން ބައިސްކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 18, 2016 4
މައިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި

ސްކޫލް ދޮށަށް ދަރިން ބަލާ ދާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 3
ސްޓާ ވޯޒްގެ ޓިކެޓް އެލައިޑުން 50 މީހަކަށް ދެނީ

ރާއްޖޭގައި ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވާ ސްޓާ ވޯޒްގެ އާ ފިލްމު ބަލާލަން ސިނަމާ އަށް ހިލޭ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކުއިޒެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.