12 މެއި

May 12, 2020 2
އެވްކޯ: ރެއިންބޯގެ ސުޕަމާޓެއް، ޑެލިވަރީ ވެސް ކޮށްދޭ

އިމާރާތްކުރުމާއި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ރެއިންބޯ ގްރޫޕުން "އެވްކޯ" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ސުޕަމާޓެއް ހުޅުވައި، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ވަންކްލިކް: އެޕް ޝެއާކޮށްގެން ހިލޭ ވިޔަފާރިކޮށްލެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކުރާ "ވަންކްލިކް"ގެ އެޕް ޝެއާ ކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު 30 ރުފިޔާއަށްވާ ވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 4
ކްލީންޓެކް: ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގައި ބޮޑު ލުޔެއް

ކްލީންޓެކް އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލީނިން އާއި ޑިސްއިންފެކްޝަންގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ބަލި ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރުމާއި ގުޅިގެން ޑިސްއިންފެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، އެކުންފުނިން ކުރާ މި މަސައްކަތަށް ގިނަ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި: ވިލާ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ކައްކާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި ކަމަށް ވިލާ ހަކަތައިން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
ފަތަހައިން ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ އެކި ބާވަތުގެ ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "ފަތަހަ" ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 6
ލޮކްޑައުނާ އެކު ހޯމް ޑެލިވަރީ އަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު ހޯމް ޑެލިވަރީ އަށް ބާރު ބޮޑުވެ، ބައެއް ފިހާރަތަކުން އޯޑަރު ނެގުން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
އެންމެ ހެޔޮކޮށް ކުކުޅު ލިބޭނީ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން

މާލޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހޯލްސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ކުކުޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

April 14, 2020
ރެޑްވޭވުން ވެސް ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ސާމާނު ވެސް ގެނެސްފި އެވެ.

April 14, 2020 1
އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ހަތަރުވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ހަތަރުވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
އެންޒީ"ވަރަށް ފައްކާ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ފުރަތަމަ ލަކީޑްރޯ

އެންޒީން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެންޒީ ވަރަށް ފައްކާ މަސްދަޅު ޕްރޮމޯޝަންގެ" ފުރަތަމަ މަހުގެ ލަކީޑްރޯ ނަގައި، ނަސީބުވެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދީފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 16
ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ގެނެސްދެނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު އިންޑިއާހެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރެއް ކަމަށްވާ "ޝެމަރޫ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ލިމިޓެޑް" އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 10
އަގު ހެޔޮކޮށް ތަކެތި ގަންނަން ދާންވީ "އުފަންވެލި"އަށް

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ، މަޑިހާ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ވިއްކަން ފަށައި، އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 1
ސިމްޑީ ރެސޫގެ ޝޯރޫމް: މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

ސިމްޑީގެ ޑިވިޝަނެއް ކަމަަށް ވާ "ސިމްޑީ ރެސޫ"އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާ އާއި ގެ އާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 09, 2020 2
ލެކިއުޓުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ލެކިއުޓުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 3
ކްލީން ޓެކުން ޑިސްއިންފެކްޝަންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގޭތެރެ އާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އޮފީސްތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ކްލީން ޓެކުން ފަށައިފި އެވެ.

April 07, 2020 6
އަކުއާވިޓާއިން ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރިމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ އަކުއާވިޓާ ރެޒިޑެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ސަންފްރޮންޓްްގެ ފިހާރަތައް 4:30 ގައި ބަންދުކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަންފްރޮންޓުގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:30ގައި ބަންދުކުރާ...

April 01, 2020 11
ގޭތެރެ ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރަން ޕެސްޓްއެކްސް އަށް ގުޅާލާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގެއާއި އޮފީސްތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ޕެސްޓްއެކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 1
ގަންނަ މާޓުގެ ރެޕް ލަވައަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ "ގަންނަ މާޓު"ން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ރެޕް ލަވަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބިއްޖެ އެވެ.

March 31, 2020 2
މަންޓާގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ދިވެހިންނަށް ވެސް ހާއްސަ

މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގައި ދިވެހިންނަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ...

30 މާޗް

March 30, 2020 1
އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި

ގިނައިން އަތް ދޮންނަން ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތްދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 6
އެސްޓްރަބޯން:ލޭމްޕްކުކް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން އިން ރާއްޖެ އަށް "ލޭމްޕްކުކް"ގެ ނަމުގައި އާ ވައްތަރެއްގެ ތެއްޔެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އެންޑް ހޯމް ސެންޓާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ގުޅިގެން "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ނަމުގައި ފެށި ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

March 23, 2020 2
ލޮޓަސްއިން ހޭންޑްވޮޝް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކަށްދެނީ

ލޮޓަސް އިން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ހޭންޑް ވޮޝް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 4
ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތްރީއޭ ސްޓޯރުން އާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓެއް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތްރީއޭ ސްޓޯރުން "ޑެލްޓާ ރޯޔަލް" ބްރޭންޑްގެ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް މަޝްހޫރު އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.