16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
އެންޒީ މަސްދަޅަކުން 100،000ރ. ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

އެންސިސް ފިޝަރީޒުން އުފައްދާ އެންޒީ މަސްދަޅެއް ގަނެގެން 100،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ސްކިން ކެންޑީގެ ޓްރީޓްމަންޓުތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓު ދެމުން އަަންނަ ސްކިން ކެންޑީ ސްޕާ އެންޑް ސެލޫނުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 10
ޑާރޭޖްގެ ފޭކު ސެންޓު ވިއްކާތީ ޕްލާޒާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ރަސާސީ" ބްރޭންޑުގެ "ޑާރޭޖް" ސެންޓުގެ ފޭކް ސެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ވިއްކާތީ އެ ސެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ، ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން...

February 13, 2020 7
ބެނެލީ މޮޓޯބީގެ ހުދުކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން އެންމެ ގިނައިން ވިކުނު މެނުއަލް ސައިކަލު "ބެނެލީ މޮޓޯބީ 152"ގެ ހުދު ކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ފިހާރައިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 2
ޔޫރޯ ސްޓޯރުން ޗޮކްލެޓަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުން "ޗޮކްލެޓް ފިއެސްޓާ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
އިންޑޯމީގެ "ހޮޓް އެންޑް ސްޕައިސީ" ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ "ހޮޓް އެންޑް ސްޕައިސީ" ފްލޭވާ ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
އެލިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށާފައިވާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ދަމާސްގެ އެނުއަލް ސޭލް ނިންމައި، ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ދަމާސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ސޭލް ނިންމާލައި ރޯދަ މަހަަށް ހާއްސަކޮށް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ޕްލާޒާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކޮށްފި

ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަން އިއްޔެ ތައާއަރަފު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 13
އަކުއާ ވިޓާގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް!

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ، އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސީގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

January 29, 2020
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ކަލަބޭންކުގެ ސްޕްރޭ ޕެއިންޓް ތަޖުރިބާކޮށްލަން އިވެންޓެއް

ކަލަ ބޭންކުން ވިއްކާ ސްޕްރޭ ޕެއިންޓުތައް ދައްކާލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް އެ ފިހާރަ އިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 1
ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެޕީ މާކެޓްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެންމެ ފުޅާކޮށް ވިއްކާ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓުގެ ފިހާރަ އަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 3
އެލިއާގެ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2020 2
ފާރާއި ސީލިންގަށް މުނި ހޯމްކެއާ އިން ފަސޭހަ ހައްލެއް

ސީލިންގާއި ފާރު ފަދަ ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކުރަން ފަސޭހަ އަދި ޒަމާނީ ހައްލެއް މުނި ހޯމްކެއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އަލޯރާއިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް!

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ބަދިގެ ސާމާނުން 30-50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

January 23, 2020 6
ގޯ ޝޮޕާ އެކު އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް ގެއަށް!

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ރެޑް ބޮކްސް އިން "ގޯ ޝޮޕް.އެމްވީ" ގެނަމުގައި އެމެރިކާގެ ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2020 7
"ފަތަހަ" ގެ އާ ފިހާރައެއް މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވައިފި

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަތަހަ ކުންފުނީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 5
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ ކަލަންޑަރަކީ ތަރުތީބެއް

އެއީ ރީތި ފޮއްޓެކެވެ. ހުޅުވާލުމުން ނެގޭނީ ރީތި ކަލަންޑަރެކެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ މި ކަލަންޑަރުން ބުނެދެނީ ދުވަސްތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ: މޭޒުމަތި ތަަރުތީބުކޮށްލުމުގެ އެހީތަކެއް ވެސް އޭގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން އިތުރު މުއްދަތެއް

އުރީދޫގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
"އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވަޑާމުގެ ބާވަތްތަކާއި ޕަވަޓޫލްސް އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ "އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
އޭޑީކޭގެ "ގަންނަ މާޓް" ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނި، އޭޑީކޭއިން "ގަންނަ މާޓް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބޮޑު ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އެންޒީގެ މަސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

މަހުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ އެންޒީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރަކަށް ރާއްޖެ ވެސް މި ދާއިރާގައި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް...