11 ޖޫން

June 11, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ތިމާވެށި ކެމްޕެއިން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ'

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 11, 2019
އަލޯރާ އިން "އަލްމީލާ" ބްރޭންޑް ތައާރަފުކޮށްފި

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ތުރުކީގެ މަޝްހޫރު "އަލްމީލާ" ބްރޭންޑުގެ ފަރުނީޗަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޓީޓީއެމްގެ މިފަހަރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) 2019ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ކޫލް އެންޑް ކޫލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރާއްޖެ އަށް ލޯންޗް ކުރާ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލުން "ކޫލް އެންޑް ކޫލް"ގެ ތިން ޕްރޮޑަކްޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ފަސް ވަނަ ސައިކަލް ދީފި

"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ނަމުގައި އޭސްހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ، ކޮންމެ 10 ދުވަހަކުން ސައިކަލެއްދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އާއި ފަސް ވަނަ ނަސީބުވެރި ފަރާތް...

May 29, 2019
ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ފޯސްޓާކްލާކްސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެޗްއެމް

ފޯސްޓާ ކްލާކްސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
ލޮޓަސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޮޓަސް އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 2
ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗު ބަލަން ވީބީން 4 މީހަކު ހޮވައިފި

ވީބީ އިން "އީޕީއެލް ޕްރިންޖަލްސް ކެމްޕެއިން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ހަތަރު މީހުންނަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފައިދާ ދެގުނަ މައްޗަށް!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ، ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 9
އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކީ ފުވައްމުލައް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ގޯލޯކާ އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ވައު ކިޑްސް ރަންގައި ދެހާސް ބައިވެރިން ދުވެފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން" ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 1
މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުން އުމްރާ ދަތުރެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިފްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 'ފަސްމީރު ރޯދަ ބައިވެރިޔާ' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވޭ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 2
ކޮކާކޯލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ޔޫކޭއަށް

ކޮކާ ކޮލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 14 މީހަކު އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރައިފި އެވެ.

April 25, 2019 9
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ކުރިއާލާ ބުކް ކުރުމަށް "ގޯލޯކާ"

ބޯޓުފަހަރު ބުކްކޮށް، ޝެޑިއުލް ބަލައިލާ، ދަތުރުތައް ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގޯކޯލާ" އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

April 18, 2019 4
ލެކިއުޓުން ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓު ލެކިއުޓުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އޭސްހާޑުވެއާގެ ރޯދަސޭލްގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާބޭންކް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއާ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްރިންޖަލްސް ޗިޕްސް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލައިފި

ވީބީ މާޓުން ވިއްކާ ޕްރިންޖަލްސް ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ގަތުމުން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗުތަކެއް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލުމަށް، ބޮޑު ސްކްރީންގައި ޕްރިމިއާ ލީގު މެޗުތައް ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ބާއްވާއިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 22
"މަހަށް ދޭ!" އެމްޑީ ބުނުމުން، އެންމެން މަހަށް!

މިއީ އާންމުކޮށް ވެދާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ؛ އެކަމަކު އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސަމާސާއަކަށް ވިދާޅުވި އެއްޗެއް، ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.