15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017
ލިޓަސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ލިޓަސް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ސައިކު ސީދާ ގެއަށް" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

August 15, 2017 3
ހިލޭ އަވި އައިނު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަން އެންޑް ސްޓައިލް ފިހާރައިން، ހިލޭ އަވި އައިނު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 10
އުރީދޫގެ އާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް އަހަރުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް އަލަށް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރުން 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޖޫންޖުލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

August 10, 2017 1
"ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ "ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު "އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 01, 2017 7
ލިލީން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ލިޓަސްއަށް ކަސްޓަމަރެއް ހޯދުމުން 1000ރ. ދެނީ!

ލިޓަސް އަށް އާ ކަސްޓަމަރަކު ހޯދައިދީގެން 1000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 9
ހުވަތައި ކްރީމް ކްރޭކާސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ހުވަތައި ބްރޭންޑްގެ ކްރީމް ކްރޭކާސް ބިސްކޯދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ސޭން ރީމޯގެ މީރު ލަޒާނިއާގެ ރަހަތައް

ލަޒާނިއާ ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ކެތްތެރިވެގެންނެވެ. އެއަށް ބޭނުންވާ ސޯސްތަކާއި ފަށަލަތައް ތައްޔާރު ކުރަން ވަރަށް ވަގުތު ދެ އެވެ. އެހާ އިރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކުރާ ލަޒާނިއާ ރަހަ ރަނގަޅު ނުވެދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ ސޭން ރީމޯ ބްރޭންޑްގެ ލަޒާނިއާ ޝީޓެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ބަނޫން ސާފް ޝޮޕް: ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ

ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ އަދި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އަންނައުނާއި އެކްސެސަރީ މާލެ އިން ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ފިހާރަ ވަރުގެ ތަނެއް ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ބަނޫން ސާފް...

June 22, 2017 8
ސަމާ އައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި މަރުހަބާއެއް

"ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ހިތްގައިމު ރަށެއް"، ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަށް މީގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 47
އޯޝަން ގްރޭންޑް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ ކުރީގައި

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަންތަން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު އެތައް ބައިވަރު ރަހަޔަކަށް އިންސާފުކުރެވޭނެ ތަނެއް މާލޭގައި ނެތޭ ބުނާހާ މަދެވެ. އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދަން މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ނިކުމެ މި އަރަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017
ލިޓަސް އިން ރޯދައާ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަދިޔާތަކެއް ދެނީ

ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްއިން ރޯދައިގެ ރޫހުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017
ޓެޕްކޮން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ޖުމްލަ 25،000ރ ގެ އިނާމު

ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، އެންމެ ފަހު ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017 1
އެސްޓީއޯ ޕްރޮމޯޝަނުން އެއް އަހަރަަށް ހިލޭ ތަކެތި

އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓުން ވިއްކާ ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޮޝަނެއް ފަށައި، ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމަކަަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެ ސުޕާމާޓުން ހިލޭ ސާމާނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު...

25 މެއި

May 25, 2017
އެލައިޑުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދޫކުރާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖާ އެކު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 25, 2017 3
ކޮޕިއާ ޕްލަސް އިން "ބްރަދާ" ޕްރިންޓަރު ހިލޭ ފޮނުވަނީ

ކޮޕިއާ ޕްލަސް އާ އަވަސް ކާޓް ގުޅިގެން "ބްރަދާ" ބްރޭންޑްގެ ޕްރިންޓަރު ހިލޭ ފޯރު ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
އޭސްހާޑްވެއާ، ކަލަ ބޭންކުން އިނާމަކަށް 300000ރ.

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް މިފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ 300ރ.ގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

May 18, 2017
ސީގިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސީގިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ދޯނި ފަހަރަށް ހާއްސަ "އޮޑި ސޭލް"ގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 24ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
ދޮވެމި ޝޮޕުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ޔަމަހާ ސައިކަލެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިންގާ ދޮވެމި ޝޮޕުން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރު ނަގައިގެން ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ އިއްޔެ ހޮވައި،...

May 17, 2017
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ޕްރޮމޯޝަނުން ދުބާއީ ދަތުރެއް

އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި...

15 މެއި

May 15, 2017
އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް: އިތުބާރާ އެކު އަގުހެޔޮކޮށް

އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް އަކީ އެކަކަށް ވެސް އާ ފިހާރައެއް ނޫނެވެ؛ މިއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެންމެންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރައެކެވެ. މި ފިހާރައިގައި...

May 15, 2017
ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 12 ކޮޓަރީގައި ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ 94 ކުދިން އުޅެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ހުޅުވި ފިޔަވަތި ހިޔާއިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ...

10 މެއި

May 10, 2017
އަލޯރާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަަންގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އައި ފޯން 7 އެކެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 1
އެމްސީއެފް ބީއެޗްއެމްގެ ސްޓޯލުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

އާޓް ގެލެރީގައި އިއްޔެ ފެށި މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމާ ފެއާ (އެމްސީއެފް)ގައި ހުންނަ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ ސްޓޯލުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގައި ލަންޒާ ބްރޭންޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމްތައް ލިބޭ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ލަންޒާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.