05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ބާއްވާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް އިއްޔެ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ރޭ...

December 04, 2016 1
އިންޖީނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ދިރާގުގެ ޕްރޮމޯޝަން: ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ވީބީގެ ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވީބީ ބްރަދާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރާ "މާސް" ޗޮކްލެޓް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016
ބަންގާޅަށް ގުޅަން އެންމެ ހެޔޮ އަގު އުރީދޫން ދެނީ

ބަނގްލަދޭޝް އަށް ގުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 2
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފަސްވަނަ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގަ ހުޅުވައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފަސްވަނަ ފިހާރަ، ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ސައިކަލު ލިބޭ ފަރާތް ރޭ ހޮވައި އެ ސައިކަލު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
ޑްރައިޕާސްގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޑީކޭ އިން ފަށައިފި

ޑްރައިޕާސް ނެޕީ ޕެކެޓެއް ގަނެގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާޓްމަންޓަކާއި އަދިވެސް އިތުރު އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ފުޑްހަބުން ޕިއްޒާ އޯޑަރު ކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ޕިއްޒާއަކަށް އޯޑަރު ކޮށްގެން ފަހުގެ އައިފޯން 7 ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހާއްސަ ކުލަތަކެއްގެ ޔަމަހާ ޖުޕިޓާ ސީރީޒްގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އިން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2016 1
ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖޭ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރަން ފެށިތާ ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 4
ލިޓަސްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކުން ޑިސްކައުންޓް

ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓެއް ޝެއާކޮށް، ލައިކް ހޯދައިގެން ސައިކަލްގެ އަގުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ހުސް ކޮތަޅަކުން މާކެޓް ހޯދި ވިޔަފާރި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖޯ މެލޯން އޭނާގެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ އަށް ފުޅާކުރީ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސެންޓުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މެލޯން ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބްރޭންޑުގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ހުސް ކޮތަޅުތަކެއް ހިފައިގެން 50 މީހަކު ނިއު ޔޯކްގެ ވިޔަފާރީގެ މައި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގަން ފެށުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ޝެލްބީންސްގެ ޑެލިވަރީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ޝެލްބީންސް އިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

October 17, 2016
ބީއެޗްއެމްގެ އެކްސްއެލް ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެކްސްއެލް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ރީފްސައިޑް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރީފްސައިޑުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 6
އެކްއެސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު

ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެންމެ މަގުބޫލް އެއް އެނާޖީ ޑްރިންކް ކަމަށް ވާ އެކްސްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

October 01, 2016 6
ދިރާގަށް 28 އަހަރު، 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގަށް 28 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން، މި މަހު އެއްކޮށް 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
މިއަދު ރިޓްޒްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ދައްކާލަނީ

ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ޕިރަމިޑުން ވިއްކާ ރިޓްޒްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ދިރާގު އީދު ހަދިޔާ: އާާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އާއިލާއަކަށް ދީފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
އެލްޖީގެ ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓާ އަކަށް ރީފްސައިޑް

އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުފައްދާ އެލްޖީ ބްރޭންޑުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ އަދި ސާވިސް ޕްރޮވައިޑާ އަކަށް ރީފްސައިޑް ހަމަޖައްސައި، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް އައްޒަ

ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު ކާބޯތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޕިރަމިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.