06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލެވިސްޓާ ކޮފީ ގަނެގެން ސައިކަލެއް

ލެވިސްޓާ ކޮފީގެ ދެ ދަޅު ގަތުމުން ސައިކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލޮޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

October 03, 2019
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިލޭ!

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އެ ކުންފުނީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއް ހޮވައި އެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެޑް ވޭވް "މެގަ އޭސީ ސޭލް" ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވް އިން "މެގަ އޭސީ ސޭލް" އެއް ފަށައިފި އެވެ.

October 02, 2019
އަލޯރާ އިން އެސްބީ ސްޓޮކް ކްލިއަރެންސް ސޭލް ފަށައިފި

އެސްބީ ފަރުނީޗަރުގެ ސްޓޮކް ކްލިއަރެންސް ސޭލެއް އަލޯރާއިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 4
ސީއެންސީން ލަންކާ ޓުއާގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ސީއެންސީގެ ސްރީ ލަންކާ ޓުއާތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ކެލޯގްސް ބްރޭންޑްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ވީބީން ކެލޯގްސް ބްރޭންޑްގެ އިތުރު ތިން އުފެއްދުމެއް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި "އެޗެސް" ސްޓޯލުން ބޮޑު އިނާމެއް

މިއަދު ފަށާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި އެޗެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބަހައްޓާ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހަށް ނިއު އެޑިޝަންގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނިއު އެޑިޝަނުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލު 3 ބްރޭންޑެއް އެންމެކް އިން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކެއް ކަމަށްވާ ވިކްޓޯރިނޮކްސް އާއި ޕޯލާ އަދި ވެންގާގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެކް މޯލްޑިވްސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 1
އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް ފެސްޓިވަލެއް ލިލީން ބާއްވަނީ

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑޯމީ ނޫޑުލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 23, 2019 6
އަގުހެޔޮ މެނޫތަކާއެކު ދަ ކިޗެންގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

ދަ ކިޗެން އިން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 2
އެޗްޑީއެފްސީން ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

September 22, 2019 1
ނޯޓް ކޮސްމެޓިކަށް ލާމުން ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ މޭކަޕަށް ލ. އަތޮޅުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ނިއު އެޑިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

September 22, 2019 2
ބޯޝް އެލާމް ސިސްޓަމް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޯޝް ބްރޭންޑުގެ އެލާމް ސިސްޓަމްތައް ނައިން ޓީ ނައިން ފިހާރައިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 5
ސޭންޑްސް ވެލްނެސްގެ ނަމުގައި އާ ސްޕާއެއް ހުޅުވައިފި

"ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް"ގެ ނަމުގައި އެކި ޓްރީޓްމަންޓުތަކަށް ހާއްސަ ސްޕާއެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

September 18, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި

ތަފާތު ބްރޭންޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލުތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ޖީއެން 125 އެޗް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

September 18, 2019
ރަންފައުނުގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ރަންފައުނުން ހުޅުމާލޭގައި އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ލުއި ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ސެލޫން ފެމިނާގެ ހަދިޔާ އަކީ އޮންލައިން ބުކިން ފެށުން

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ދެމުން އައި ސެލޫން ފެމިނާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ހޫނު ގައުމުތަކަށް ހާއްސަ ބެޓެރިއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖެ ފަދަ، ހޫނު ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ސްޓާޓް ބެޓެރި މެރިން ޕަވާ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 05, 2019
ސްޓައިލް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް

ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަމުދާނެ މާއްދާތައް އެކުލެވިގެންވާ ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް، ކިންގްސް ގާޑް މޯލްޑިވްސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރެޑްވޭވުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 7
ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް އިން

ދިވެހިންގެ ހަމާ ގުޅޭ ހާއްސަ އެންޓި އެކްނޭ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 5
ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޔަމަހާގެ އެންވީއެކްސް 125 ގެ ސައިކަލު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާއިން ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާ ހޯމް ޕޭން އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

August 26, 2019 1
ކޮކާ ކޯލާގެ ހާއްސަ އެޕެއް، އޯޑަރުކޮށްލަން ފަސޭހަ!

ގޭގައި ތިބެގެން ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 17
ކޮކޯ ޝިކް: ގިނަ ބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް!

ރީތިކޮށް ހުރުމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުރިން ވަގުތުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނެގޭއިރު މިހާރު ސެލޫންތަކުގައި ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނަގަން މަސްދުވަހުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓެއް އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ އަކީ ބޭނުންވާ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުމާއި ނަގާ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ސުވާލުފޮށި: އުރީދޫގެ އަގުބޮޑު ސުވާލު މުބާރާތެއް

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާ އެކު އުރީދޫން "ސުވާލު ފޮށި" ގެ ނަމުގައި ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.