12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
އައިވާ ޓީވީ ރީފްސައިޑުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ އައިވާ ބްރޭންޑުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސްމާޓް ޓީވީ، "އައިވާ" ރީފްސައިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 7
ދަ ކިޗެން އިން ކެއުން 99ރ. އަށް

ދަ ކިޗެން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު "އޯލް ޑޭ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕްގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ސެންޓު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައެއް ކަމަށް ޕްލާޒާ އިންސެންސް (ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕް)ގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 6
މޯލްޑިވް ގޭހުން އާ އަހަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް!

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު، ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނު ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލިއާ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
އެސްޓީއޯއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އުފެއްދުންތަކެއް މާކެޓަށް!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ އުފެއްދުންތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2019 3
އައިނު ވިއްކާ ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ތަފާތު ވައްތަރުގެ އައިނު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އައި ވެޔާ ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބުރުޒު ކޭޓަރިންއިން ޑިސްކައުންޓާއެކު ބުކިން ހައްދައިދެނީ

ތަފާތު އެކި ހަފްލާތަކަށް ކޭޓަރިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ "ބުރުޒު ކޭޓަރިން" އިން މިއަދު ބުކިން ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

December 23, 2019 3
މުނި ހޯމް ކެއާއިން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ޓައިލްސް

ރާއްޖޭގައި ފަރުނީޗަރާއި ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ މުޅި ހޯމްކެއާއިން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ދިވެހިވަންތަ ތަށިމުށިތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ގޯލްޑަން ގޭޓުން ބޮޑު ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ފަރުނީޗަރާއި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކާ "ގޯލްޑަން ގޭޓް" އިން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދާ ގަނެވޭނެ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ޑައިވިން އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 3
އައިފޯނެއް ގަތުމުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބިދާނެ!

އައިފޯނެއް ގަތުމުން ހިލޭ އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯއެއް ރަންފައުނުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
އެމް7 އިން އަނެއްކާ ވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"އެމް7 ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2020" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
މޫވެން ޕިކް ހެންވޭރު ދަނޑު ކައިރިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަބަދަށް ފެހިމަގުގައި ކުރިން ހުރި މޫވެންޕިކްގެ ރެސްޓޯރެންޓް މަޖީދީ މަގު ހެންވޭރު ދަނޑު ކައިރިއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2019
"ބާ 2000" ކޮފީއެއްގެ ރަހަ ބަލައިލުން ހިލޭ!

މަޝްހޫރު ކޮފީއެއް ކަމަށް ވާ "ބާ 2000" ކޮފީގެ ރަހަ ހިލޭ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު، އެޗްއެސްސީ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ހާއްސަ ސުޕަ ޕަމްޕެއް ސީ ގިއާ އިން

އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކުމުގައި މަޝްހޫރު ސީ ގިއާ އިން، ރައްކާތެރި، ކުޑަކުޑަ ސުޕަ ޕަމްޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 10, 2019
ކޮކާ ކޯލާގެ 10 ބުއިމެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮކާ ކޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ދިހަ ބުއިމެއް އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ޖޭސީސީގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ޖާހް ސިޓީ ސެންޓާ (ޖޭސީސީ) ގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

December 09, 2019 1
އޭސްހާޑްވެއާއިން 90 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އޭސް ހާޑްވެއާގެ އަށް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން 90 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 2
ކިންގްސްޓަންއިން ގަންނަ ސައިކަލާއެކު "އައްޑަނަ"އެއް!

އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ސައިކަލެއް ގަނެ، ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން، ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަލާކުވުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ސައިކަލަށް ގޮތެއް ވުމަކީ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަގާ ސައިކަލު...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ހިލޭ ފައިވާނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނިއު އެޑިޝަންގައި

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ބްރޭންޑްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުން "ބައި ވަން ގެޓް ވަން ފްރީ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 9
މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލަކަށް ކޫއްޑޫ!

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، ދަތުރުތައް ގއ. ކޫއްޑު އަށް ފަށައިފި އެވެ.

November 28, 2019 3
ލިވައިސް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ސޮނީ ސްޕޯޓްސްއަށް!

ޖީންސްގެ އުފެއްދުންތަކަށް މަޝްހޫރު ލިވައިސް ބްރޭންޑް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ސީގިއާ އިން ބޮޑު ޗުއްޓީ އަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސީގިއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި އެވެ.

November 25, 2019
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ރެއިންބޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 2
ސީގިއާ އިން ގޯޕްރޯ ހީރޯ 8 އާއި މެކްސް ތައާރަފްކޮށްފި

ފެނުއަޑީގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަޝްހޫރު ގޯޕްރޯގެ ހީރޯ 8 އާއި މެކްސް ސީ ގިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 5
ލެޕާފިއުމްގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ހުޅުވައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ސެންޓު ވިއްކާ ލެޕާފިއުމް ގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސް ގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 23, 2019 4
"ބެއްޔާ" ގެ ނަމުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ގަންނަ ކޮންމެ ޓީޝާޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރުކެއްް އިންދައިދޭ "ބެއްޔާ" ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.