09 ޖޫން

June 09, 2018 6
ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލަށް އެންޒީ އާއި އެޗްޑީސީ

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިން ވަނަ ބުރު ނިމި، ފައިނަލް ގެ ހަ ޖާގަ ތެރެއިން ފަހު ދެ ޖާގަ، ޓީމް އެންޒީ އަދި ޓީމް އެޗްޑީސީން ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ.

June 07, 2018 2
ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ފުލުފުލުން އިނާމްތައް!

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެއާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު، އެ ތަނުގެ...

June 07, 2018
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ...

03 ޖޫން

June 03, 2018
އުރީދޫ "ޓެކްސްޓް އަ ކޮފީ" މިހާރު މާ ސަޅި!

މެސެޖަކުން ކޮފީއެއް ހަދިޔާ ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް އުރީދޫ އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށި "ޓެކްސްޓް އަ ކޮފީ" ޚިދުމަތަށް ޝައުގުވެރި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 2
އޯގޭނިކް ބިއުޓީ އަދި ވެލްނެސް އަށް ހާއްސަ ފިހާރަ އެއް

ރީތިވުމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ އޯގޭނިކް އަދި ނެޗުރަލް އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 5
އެމްއޭސީއެލް އިން 10 މުވައްޒަފަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ 10 މުވައްޒަފަކު، އެ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމައި، އެ ކަމަށް ހޮވުނު މުވައްޒަފުންނާ ރޭ ލިޔުން...

May 31, 2018 8
"ރޯދައިގެ އެކުވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން އެޕެއް

"ރޯދައިގެ އެކުވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 18
އޮމްނިކޫރިސް: ހިޖާމާއަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް

ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން "އޮމްނިކޫރިސް ކުލިނިކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އީދު ހަދިޔާއަކަށް ރެއިންބޯ އިން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ދެނީ

އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި، ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެއިންބޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމެއް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އޭޓީއެމެއް ހުޅުވައި، ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2018 10
ދަ ކިޗަންގެ ރޯދަ ވީއްލުން، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް!

މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދަ ކިޗަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. ރޯދަ މަހު މިތަނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޚާއްސަ، ފުރިހަމަ...

21 މެއި

May 21, 2018 27
ކޮކާ ކޯލާ އިން އަލަށް ދިވެހި އިސްތިހާރެއް

ކޮކާ ކޯލާ އިން މުޅިން އަލަށް ދިވެހި އިސްތިހާރެއް ހަދައި، އެ އިސްތިހާރު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2018 1
އޭޑީކޭ ޖީޓީން "ބަދިގެ މޮމަންޓްސް" ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭ ޖެނަރަލް ޓްރޭޑިން (ޖީޓީ)ން "ބަދިގެ މޮމަންޓްސް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 9
ގުރުއާން ކިޔަވައިގެން، ލިޓަސް އިން ޑިސްކައުންޓް

ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ލިޓަސް ސައިކަލް ފިހާރަ އިން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ ހަދިޔާ"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 17, 2018 1
ރޯދަވީއްލަން ޕެރަޑައިސް އަށް، ވަރަށް ސަޅި

ރޯދަ ވީއްލަން ރިސޯޓުތަކަށް ދިއުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ވަމުން އަންނަ، ތަފާތު ކަމެކެވެ. މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން މި ވަނީ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުން،...

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ...

16 މެއި

May 16, 2018 3
ބޮޑެތި އިނާމްތަކާއެކު ދިރާގު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބޭގޮތަށް ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 1
އިތުބާރާ އެކު ދިރާގަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނީގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ވަނީ...

15 މެއި

May 15, 2018 2
ރޯދަ މަހަށް އުރީދޫން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރޯދަ މަހަށް އުރީދޫ އިން ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބޭ، ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 15, 2018 1
ފުރަތަމަ 5ޖީ ނެޓްވޯކުގެ ޚިދުމަތާ އެކު އުރީދޫން

އުރީދޫ ގުރޫޕުން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް 5ޖީ ނެޓްވޯކުގެ ޚިދުމަތް ގަތަރުގައި ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 3
ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް އުރީދޫން ވިއްކަނީ

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ސީރީސްގެ ފޯނުތައް އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
އެލައިޑް "އަސްލު ބްރޭކް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

"އަސްލު ބްރޭކް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސުން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
އޭސް ހާޑްވެއާ "މޭކްއޯވާ ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް" ފަށައިފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އޭސް ހާޑްވެއާ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރުން "މޭކް އޯވާ ވިތު އޭސް 2018"ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
ރޯދަމަހަށް ލިޓަސްގެ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މުޅިން ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން ފަށައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އޭދަފުއްޓަށް

އުރީދޫގެ ހައި ސްޕީޑް ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ބ. އޭދަފުއްޓަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 1
އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

އުރީދޫ އިން މިދިޔަ މާޗް މަހު ތައާރަފް ކުރި އެ ކުންފުނީގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ފައިދާތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2018 2
ދިރާގު ފައިބާ ނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުޑަހުވަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް އިއްޔެ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ފެޝަން ކަލެކްޝަން ހުޅުވައިފި

ފެޝަން ކަލެކްޝަންގެ ނަމުގައި ދިވެހި ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނާއި ފެހުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
އުރީދޫއިން "ފުޓުބޯޅަ ފޯރި" ވައިބާ ސްޓިކާޕެކެއް ނެރެފި

އުރީދޫގެ "ފުޓުބޯޅަ ފޯރި" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ވައިބާ ސްޓި ޕެކެއް ނެރެފި އެވެ.

May 03, 2018 4
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ލޭޒާ ތްރީޑީ ސާވޭއެއް ހަދަނީ

ވޯޓާ ސޮލިއުޝަންސް އިން މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ލޭޒާ ތްރީޑީ ސާވޭ އެއް ހެދުމަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 03, 2018 6
ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.