26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ޔުނައިޓެޑު ފިހާރައިން ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

"ޔުނައިޓެޑް" ފިހާރައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
މުނި ހޯމްކެއާ އިން އަހަރު ނިންމާ ސޭލް ފަށައިފި!

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ސިލްސިލާގެ މި އަހަރުގެ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވައިފި

މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 9
ލައިޓް ވިއްކާ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ލައިޓްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 04, 2018 3
އަލޯރާގައި ހާއްސަ ހުސްކުރާ ސޭލެއް ފަށައިފި!

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގައި ހުސްކުރާ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ބީއެޗްއެމް ޕްރޮމޯޝަނުގައި 10 ސްކޮލާޝިޕް

ހާއްސަ އިިނާމުތަކާ އެކު ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން "ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 3
އެލްސާ ބެޑިންގެ ކޮލިޓީ ބެޑުޝީޓު އަގު ހެޔޮކޮށް

ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ކޮލިޓީ ބެޑްޝީޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭ "އެލްސާ ބެޑިން" އިން މާދަމާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
"މިޝަން" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް- މި ވަރެއް ނެތް

މިޝަން ބްރޭންޑަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ގްރުމާ އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝަނިއާގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި އުފައްދަމުން ގެންދާ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރޮށި، އާޓާ ރޮށި، ނާން، ގާލިކްނާން، ޕިޓާ އަދި ޕިއްޒާ ބޭސް ހިމެނެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
ޔޫއެފްއެސްގެ ފިހާރައިގައި އަބްސީގެ ޝޯތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔާސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން މާލޭގައި ހިންގާ އެކްސް-ޒޯން ފިހާރައިގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުއްރަޝީދު އަލީ (އަބްސީ)ގެ ޝޯއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
"ޝެއާ އަ ކޯކް" ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޮކާ ކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ޝެއާ އަ ކޯކް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
ކުޑަކުދިންނަށް ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
އަލޯރާގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ސޭލެއް

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 1
ސެންޓާއި ކޮސްމެޓިކްސް އަށް ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރައެއް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެންޓާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އެކު ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ސިލިކާ އިން ފާޚާނާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ސިލިކާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބައެއް ވައްތަރުގެ ތަށިމުއްޓާއި ފާހާނާ ދޮރު އަދި ފާހާނާ ތަށި އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 2
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އީދު ހަދިޔާ، ޕިއްޒާއެއް 99ރ. އަށް

ޕިއްޒާ ކެއުމަށް މޮޔަވެފައިވާ މީހުންނަށް މިއީ ޚާއްސަ ތިން ދުވަހެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕިއްޒާ ބޯނާ ނޫން ތަނަކުން ޕިއްޒާގެ ރަހަ ބަލަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ އާދައިގެ ދުވަސްތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް އަގުހެޔޮކޮށް، ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޕިއްޒާއެއް ވެސް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ލިބޭނެތީ އެވެ. އެއީ...

09 ޖުލައި

July 09, 2018
2ފާޓާކުލަ އާއި 2 ދަޅު ދަވާދުން 3ލައްކަ ރުފިޔާ

ކަލަ ބޭންކުން ދެ ފާޓާ ކުލަ އާއި ދެ ދަޅު ދަވާދު ގަނެގެން މީހަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ބޯޖަސް އޮލިވް އޮއިލް، އެތައް ފައިދާއެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއްބަސްވާ ކަމެކެވެ؛ އޮލިވް އޮއިލް އިން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ ކަމެވެ. ދިރާސާ އަކަށް ފަހު، ދިރާސާ އަކުން އެކަން އިތުރަށް މި...

July 05, 2018 6
އެސްޖޭ: އަޑު މަޑު އެކަމަކު ބިޔަ ކުންފުންޏެއް!

އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ނަން އެހާ އާއްމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
އޭޑީކޭން މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން، އެމްވީ މެޑިކަލްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހެކަތޯން ރާއްޖެ އަށް

ދުނިޔޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ހެކަތޯން "އޭންޖަލް ހެކް" ރާއްޖެ އަށް ތައާޔަފްކޮށްފި އެވެ.