01 ޖުލައި

July 01, 2019
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ އޮންލައިން ކެމްޕެއިން: 31 ބޫޓު ހިލޭ

ދުވުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޮނީ ސްޕޯޓްސްއިން މި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިލޭ ބޫޓެއް ލިބޭ އޮންލައިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 1
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އަހަރީ ދުވަސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު

ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އަށް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރެއިންބޯގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަމަޟާން ސޭލްގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 11
ޓީ ޖެޓީ ރޯދަ ހަދިޔާގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޑް ކޯޓުގައި ހުންނަ ޓީ ޖެޓީ ރެސްޓޯރެންޓުން ރޯދަމާއި ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ޕޭން މެޓަލްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް

ޕޭން މެޓަލްގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އެ ފިހާރަ އިން ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ތިމާވެށި ކެމްޕެއިން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ'

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 11, 2019
އަލޯރާ އިން "އަލްމީލާ" ބްރޭންޑް ތައާރަފުކޮށްފި

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ތުރުކީގެ މަޝްހޫރު "އަލްމީލާ" ބްރޭންޑުގެ ފަރުނީޗަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޓީޓީއެމްގެ މިފަހަރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) 2019ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ކޫލް އެންޑް ކޫލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރާއްޖެ އަށް ލޯންޗް ކުރާ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލުން "ކޫލް އެންޑް ކޫލް"ގެ ތިން ޕްރޮޑަކްޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ފަސް ވަނަ ސައިކަލް ދީފި

"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ނަމުގައި އޭސްހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ، ކޮންމެ 10 ދުވަހަކުން ސައިކަލެއްދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އާއި ފަސް ވަނަ ނަސީބުވެރި ފަރާތް...

May 29, 2019
ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ފޯސްޓާކްލާކްސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެޗްއެމް

ފޯސްޓާ ކްލާކްސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
ލޮޓަސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޮޓަސް އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 2
ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗު ބަލަން ވީބީން 4 މީހަކު ހޮވައިފި

ވީބީ އިން "އީޕީއެލް ޕްރިންޖަލްސް ކެމްޕެއިން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ހަތަރު މީހުންނަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފައިދާ ދެގުނަ މައްޗަށް!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ، ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 9
އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކީ ފުވައްމުލައް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ގޯލޯކާ އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ވައު ކިޑްސް ރަންގައި ދެހާސް ބައިވެރިން ދުވެފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން" ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 1
މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުން އުމްރާ ދަތުރެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިފްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 'ފަސްމީރު ރޯދަ ބައިވެރިޔާ' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވޭ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 2
ކޮކާކޯލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ޔޫކޭއަށް

ކޮކާ ކޮލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 14 މީހަކު އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރައިފި އެވެ.

April 25, 2019 9
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ކުރިއާލާ ބުކް ކުރުމަށް "ގޯލޯކާ"

ބޯޓުފަހަރު ބުކްކޮށް، ޝެޑިއުލް ބަލައިލާ، ދަތުރުތައް ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގޯކޯލާ" އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.