29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ލޯގޯއަކަށް ބުރޫސް ލީގެ ސިފަ ބޭނުންކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މާޝަލް އާޓްސް ތަރި ބުރޫސް ލީގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރި އަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓަކަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.