17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ސްޓާބަކްސް އަށް 35،000 އަކަފޫޓްގެ އައުޓްލެޓެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ކޮފީ ލެބަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑެއް

މާލޭގައި ކޮފީގެ މާކެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ގުޅިގެން ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް

ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާސް ގުޅިގެން "އަ ގެދަރިން ފޯ ކޮފީ ލަވާސް"ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް، މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 6
އޮޑެގައްލާގެ "ކޮފީއަކުން ބުނެލާ"

އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓުގެ މައްޗަށް އޮލަކިރު އަޅަމުންދާއިރު އޭގެން ހިތެއް، ދޫންޏެއް ނުވަތަ މަލެއް ސިފަވާ ގޮތް ހަދާލުމަކީ ބަރިސްތާއަކަށް މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ކެފޭތަކުން ލާޓޭ ނުވަތަ ކަޕަޗީނޯ ސާވްކުރާ އިރު ކޮފީ ތަށީގެ މަތިން އެފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ އެވެ. އަހަރެމެން އަވަސް ވެގެންނަނީ ފޮޓޯއެއް ނަގާށެވެ. އެކަމަކު...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކޮފީން ޑިސްކައުންޓް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް ކޮފީޝޮޕްތަކަށް ޖަމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ހުތުރު ބަސްތައް އިވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ކެފޭ އަކުން ގަވައިދެއް ހަދައިފި އެވެ. ކަކޮފީ އާއި ޕޭސްޓްރީޒް އަށް އޯޑަރު ދޭއިރު ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އިތުރު ޗާޖެއް ނަގަނީ އެވެ. އަގު ހެޔޮކޮށް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 6
ކޮފީ ލެބް: އަފްރާހުގެ ހުނަރާާ އެކު ތަފާތު ރަހަތަކަކަށް

ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އާދައިގެ ކޮފީ ތައްޓެކެވެ. ކެފޭތަކުން ލިބޭ ފަދަ އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓެކެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ހައިރާންވާ ފަދަ މަންޒަރެކެވެ. ކޮފީކޮޅުގެ ތެރެއަށް ދަގަނޑު ޖަގެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން ކިރު އެޅި ގޮތެވެ. ވަށް ބުރަކަށް ވާ ގޮތަށް، މަޑުމަޑުން ކިރު އޮއްސަމުން ދިޔައިރު، ކޮފީ ގިނަވަމުން ދެ އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ތުނޑުތުނޑުލައްވަން...