03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 17
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ރޭމް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ބައްދަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުން ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވުމަށް މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރޭމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 13
ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން ދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާއިރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 11
ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ "ކޯ ޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީ"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ރޭގަނޑު 11އާ ހަމައަށް

މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދެން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 11:00އާ ހަމައަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.