17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 13
ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން ދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާއިރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 19
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގާ ތަންތަނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުކަށިކޮށް، ޖޫރިމަނާ...

August 23, 2020 16
ފިހާރަ/ކެފޭތަކުގެ ހިދުމަތް 9:30 ވަންދެން ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މިރެއިން ފެށިގެން...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފުވި 258 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި 1،545 ތަނެއް ބަލައި 258 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން އިތުރު 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފު ވުމުން އިއްޔެ 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 36
މިދުވަސްވަރު ދޭންވީ ޓޭކްއަވޭގެ ޚިދުމަތް އެކަނި: އަރޫނާ

ކޮވިޑްގެ މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ހިންގާ ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް އެކަނި ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، އާންމު ސިއްހަތުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އައިޝަތު އަރޫނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 19
ގަވާއިދާ ހިލާފު ވުމުން އިތުރު 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފު ވުމުން އިއްޔެ 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 7
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދު 40 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުން ދިޔަ 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 15
އުސޫލާ ހިލާފުވެގެން 27 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން މާލެ ސަރަހައްދުން 27 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
1،475 ވިޔަފާރި ބެލިއިރު 1،000 ތަން ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 1,475 ތަން ބެލިއިރު ހާހެއްހާ ތަނުން އަމަލު ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 17
ގިނަ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ޚާއްސަ އުސޫލުން ޚިދުމަތްތައް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަނީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަަށް އެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 41
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކެފޭއަކާއި ފިހާރައަކާއި ޖިމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރަންޓާއި ޖިމަކާއި މަޖިލީހުގެ މަސަައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހަދައި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި...

July 01, 2020 15
ފިހާރަ/ކެފޭތައް ހުޅުވޭނީ ރޭގަނޑު 10 އާ ހަަމައަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް، ކޮވިޑް-19 ގެ ލުޔާއެކު، ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ފަތިހު 5 ން ރޭގަނޑު 10 އާ ހަމައަަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 4
އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވުމާއި ޑެލިވަރީއަށް ގަޑިތަކެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވޭނެ ވަކި ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަދި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 28
މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 14
ރޯދަ މަހު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ރޯދަ މަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 14
14 ތަނެއް ބެލިއިރު، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު

މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތައް ޗެކް ކުރުމަށް އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ގައި، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 4
ރޯދަ މަހު ކެފޭ/ފިހާރަ ހުޅުވޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.