07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 18
ތަފާތު ހިދުމަތްތަކާއެކު ރެސްޓޯރަންޓް އައި45 ހުޅުވައިފި

މޭޒުގެ ދެ ފަރާތުގައި މި ރެސްޓޯރަންޓުގެ ހޯސްޓް އެ ގެންދަނީ ކާނާ އަތުރަމުންނެވެ. ކުކުޅާއި ސޮސެޖެވެ. ތަރުކާރީ އާއި ފިޔާ އަދި ރަހަތައް ހެޔޮވަރު ކޮށްދޭ ތަފާތު ސާމާނެވެ. އެކަމަކު މި ތަކެތި ހުރީ ރޯކޮށެވެ. މިހާރު ހޯސްޓް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ އެ ކިޔައިދެމުން ދަނީ އެ ތަކެތި ކަސްޓަމަރުން ކައްކާނެ ގޮތެވެ. އަމިއްލަ އަށް ކައްކަންވީ އެވެ. މިއީ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން ކުޑަކުދިންނަށް މަނާ ރެސްޓޯރަންޓެއް

އުމުރުން 14 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހަވީރު 5:00 ގެ ފަހުން ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ޖަރުމަންގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހެދުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 35
ކެފޭ، ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ ބަންދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ވަގުތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

August 17, 2018 31
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް މަނާކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އާއްމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ޓޮބެކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 36
ސިނގިރޭޓް ބުއިމާ ދެކޮޅަށް އަފްއާލް ޕެޓިޝަނެއް ހަދަނީ

ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ގޮވާލައި، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ޕެޓިޝަނެއް ހުޅުވާލައްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 4
އެއާޕޯޓުގެ އާ ރެސްޓޯރަންޓުތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ "ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓް" ގައި އަލަށް ހަދާ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓުތައް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ގުޅިގެން ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް

ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާސް ގުޅިގެން "އަ ގެދަރިން ފޯ ކޮފީ ލަވާސް"ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް، މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
ރެސްޓޯރަންޓްގެ މުޑުދާރުކަން ދެއްކުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

މަޝްހޫރު ފުޑް ޗެއިން "އަ ޕޮޕްއައިޒް ލޫޒިއާނާ ކިޗަން" އިން އެމެރިކާގެ ޑިޓްރޮއިޓްގައި ހިންގާ އައުޓްލެއްގެ އެތެރޭގެ ނުތާހިރުކަން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 59
ރައީސް ޔާމީން، ފުޑް ކޯޓްތައް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި" ގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ) ރެސްޓޯރަންޓްގެ އައުޓްލެޓެއް މި ރޭ ރަސްމީކޮށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 15
ކޭއެފްސީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 6
އޮޑެގައްލާގެ "ކޮފީއަކުން ބުނެލާ"

އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓުގެ މައްޗަށް އޮލަކިރު އަޅަމުންދާއިރު އޭގެން ހިތެއް، ދޫންޏެއް ނުވަތަ މަލެއް ސިފަވާ ގޮތް ހަދާލުމަކީ ބަރިސްތާއަކަށް މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ކެފޭތަކުން ލާޓޭ ނުވަތަ ކަޕަޗީނޯ ސާވްކުރާ އިރު ކޮފީ ތަށީގެ މަތިން އެފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ އެވެ. އަހަރެމެން އަވަސް ވެގެންނަނީ ފޮޓޯއެއް ނަގާށެވެ. އެކަމަކު...

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

22 ޖޫން

June 22, 2018 4
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ހުޅުވައިފި

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ ނޯތު ހާބަރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، "ފީސްޓް ކެފޭ ބިސްޓްރޯ" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 13
ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ވަގުތާއި މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ވަގުތުތައް ބަދަލުކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 29
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 6
އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހުކުރު ދުވަހު އަލުން ހުޅުވަނީ

އެމްޕީއެލް އިން ނޯތު ހާބަރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަން ބީލަމަށް

އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 28, 2018 10
ދަ ކިޗަންގެ ރޯދަ ވީއްލުން، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް!

މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދަ ކިޗަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. ރޯދަ މަހު މިތަނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޚާއްސަ، ފުރިހަމަ...

26 މެއި

May 26, 2018
ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މިއުޒިކުގެ އަޑާއި އޯޑަރާ ގުޅުމެއްވޭ

ކާން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ދާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކު ކާން ތި ދެވެނީ މިއުޒިކް ޖަހާ ރެސްޓޯރަންޓެކަށް ނަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭ ތަންކޮޅެއް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.