20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ހާއްސަ ސޭންޑްވިޗްތަކުގެ މީރުކަމެވެ. ޕޭސްޓްރީގެ ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެކި ރަހަތަކުގެ ކެއުންތަކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 53
ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ރާއްޖެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ "ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް، ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިޓަލީގެ އެޗްއެމްއެސް ހޮސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލްއާ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 6
ހާބަރު ފުޑްކޯޓުތަކަށް 29 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑްކޯޓްގެ ކެފޭތައް ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވައިލުމުން 29 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 32
އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހުރި ތިން ރެސްޓޯރަންޓް ހުސްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހިންގާ ތިން ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
އެނބޫދޫފަޅުގައި ދިވެހި އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު

ތައިލެންޑުގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި "ކްރޮސް ރޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން ޚާއްސަ ފޯރަމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން އެދެފި

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެދެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 22
ފުޑްކޯޓުގެ ކެފޭއެއްގެ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓެއް 53ރ.

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލިއިރު، އަކަފޫޓެއް 53ރ. ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 32
އާ ހާބަރު ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 1
ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ކާންދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް!

މި އަހަރު ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް އާއި އިޓަލީގެ ނޭޕްލްސްގައި މުޅިން އާ ދެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ކަމަށްވާ މަސީމޯ ބޮޓޫރާ ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މުއްސަނދި މީހުންނަކަށް މި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނެ އެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ހިލޭ ކާންދޭން ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކެކެވެ....

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
މުމްބައިގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ހިދުމަތް ދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް

ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އިންޑިއާގެ މުމްބައިގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 14
އެއާޕޯޓުގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަން ތިން ފަރާތެއް

ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓާއި ކެފޭ ބްރޭންޑްތަކަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހުޅުވާލުމުން ތިން ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 35
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޕާކްގައި ކެފޭ ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އޮންނަ ޕާކްގައި ކެފޭއެއް ހެދުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 7
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 17
އެއާޕޯޓުގައި ހަދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 11
ރަސްފަންނުގެ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ދެ ފަރާތެއް!

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތަރައްގީކުރާ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ދެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 8
ރަސްފަންނުގެ ޕެވިލިއަން ހިންގުން އަލުން ބިޑަށް!

ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ބްރަދާސް ކޭޓަރިންއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލައި، އަލުން ބިޑަށް ލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ބާބެކިއު ނޭޝަންގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބާބެކިއު ރެސްޓޯރެންޓް ޗެއިންގެ، ރެސްޓޯރެންޓެއް، ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން، މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 17
މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 42
އެމްޕީއެލް ކެފޭގެ ކުއްޔަށް މަހަކު 200،000ރ.

ނޯތު ހާބާރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކެފޭގެ ޕާޓްނަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަދުވެގެން 200،000ރ. ދައްކަން އެމްޕީއެލް އިން ޝަރުތުކޮށްފި އެވެ.