24 މެއި

May 24, 2018 18
ގޮތް ދޫކުރާނެ ޒުވާނުންނެއް ނޫން، ނަތީޖާ ވެސް ފޮނި!

ދޮރު ހުޅުވާފައި އެތެރެއަށް ވަދެ ހިނގައިގަތް ތަނުން ވަދެވުނީ ތެޅިގަލުން ރާނައިގެން ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފޮށިގަނޑެއް ވަރުގެ ކޮޓަރިއަކަށެވެ. އެއީ ތިރީހަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ދުވަސްވީ ގޭގެ ކޮޓަރިއެކެވެ. ގޭތެރޭގެ އޮނިގަނޑު އިހު ޒަމާނުގެ ގޮތްގަނޑާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. އަތް ފޯރާފަށުގައި ހުރި ބޮތްކަކުން މުޅި ކޮޓަރި ދިއްލާލަ އެވެ....

22 މެއި

May 22, 2018 20
ހޮޓާ ހިންގުމުގައި ވަހީދުގެ "ކުއީން" އަކީ އަންހެނުން!

އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އަކީ ޕިޔޯނެކެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ވެސް އެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އެވެ. އެކަމަކު ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައި ކުދިން ލިބެން ފެށުމުން، އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. އެހިސާބުން އޭނާ ވަނީ ސައި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށެވެ. އަންހެނުންގެ ގޭގެ...

20 މެއި

May 20, 2018 17
ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރިއްޖެ، އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި

މިހާރުގެ ރޯދަ ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބޭރުން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުން މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

May 20, 2018 36
ކޮފީ ހަރަދު ހޯދަން ފެށި މަސައްކަތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް

އެ މީހުންގެ އާންމު އުސޫލަކީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ކޮފީއަކުން ބައްދަލުވެލުމެވެ. އެއީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތް ރަހުމަތްތެރި ކަމެކެވެ. އަލީ މަޝާރު، 23، އާއި އަލީ ހަމީޒް، 24،...

17 މެއި

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 9
ފިހާރަތައް ހުޅުވާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަސް ނިމެންދެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 53
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ނުބޮވޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ނެންގެވި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯލަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 1
ޗުއްޓީ ހަދަން ޖައްވަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ

ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ވާހަކަ ވަކިން ހާއްސަ އެވެ. ކަނޑުއަޑީގެ ފަސްތަރީގެ ހޮޓާތަކުގައި ކަނޑު އަޑީގެ ހިތްގައިމުކަން ތަޖުރިބާކޮށްލައި، ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، ދެން އޮތީ ޖައްވަށް ޗުއްޓީ ހަދާލަން ދިއުމެވެ. އެކަން މިހާރު އޮތީ މާ ދުރަކު ނޫނެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 73
ނުހުޅުވަނީސް ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫއެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގައި މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުން، އެތަނަށް ވަންނަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 19
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ހަޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި މާދަމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 51
މާލޭގައި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 23
ޕެވިލިއަނަށް ދިވެހި އާ ނަމެއް: "ފަވީލާ"

ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން އަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީ އިން އާ ލަފުޒެއް ދީފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 20
ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަން އަށް 4 ބްރޭންޑެއް ގެންނަނީ

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ ޕެވިލިއަން އަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަތަރު ފްރެންޗައިސްއާ އެކު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 33
ޕެވީލިއަން އަންނަ މަހު ހުޅުވޭނެ: މުއިއްޒު

ރަސްފަންނުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ޕެވީލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 72
އޮކިއުޕައިސައިހޮޓާ: އަންހެންވެރިން ހޮޓާތަކަށް!

ދިވެހި އަންހެނުން އާންމު ސައިހޮޓާތަކަށް ނުވަންނާނެ އެވެ. އެ މީހުން ދާނީ ރެސްޓޯރަންޓް ނޫނީ ރީތި ކެފޭތަކަށެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތެވެ. އެކަމަކު މި އާދައާ މެދު، ޓްވިޓާގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 17
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގެ ބިޑް 19 ފަރާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި ފުޑް ކޯޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 19 ފަރާތަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 11
ބައެއް ފުޑްކޯޓުތައް އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ފުޑް ކޯޓުގެ ބައެއް ކެފޭތައް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 3
މަހުޖަނަކު ފަގީރަކަށް ހެދިގެން ބަޔަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ، މުއްސަންޖެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ޕާސިން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ވެއިޓަރުން ފަގީރުންނާ މެދު އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ހާއްސަ ސޭންޑްވިޗްތަކުގެ މީރުކަމެވެ. ޕޭސްޓްރީގެ ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެކި ރަހަތަކުގެ ކެއުންތަކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 53
ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ރާއްޖެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ "ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް، ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިޓަލީގެ އެޗްއެމްއެސް ހޮސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލްއާ...