07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 22
ފުޑްކޯޓުގެ ކެފޭއެއްގެ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓެއް 53ރ.

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލިއިރު، އަކަފޫޓެއް 53ރ. ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 32
އާ ހާބަރު ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 1
ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ކާންދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް!

މި އަހަރު ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް އާއި އިޓަލީގެ ނޭޕްލްސްގައި މުޅިން އާ ދެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ކަމަށްވާ މަސީމޯ ބޮޓޫރާ ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މުއްސަނދި މީހުންނަކަށް މި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނެ އެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ހިލޭ ކާންދޭން ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކެކެވެ....

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
މުމްބައިގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ހިދުމަތް ދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް

ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އިންޑިއާގެ މުމްބައިގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 14
އެއާޕޯޓުގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަން ތިން ފަރާތެއް

ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓާއި ކެފޭ ބްރޭންޑްތަކަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހުޅުވާލުމުން ތިން ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 35
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޕާކްގައި ކެފޭ ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އޮންނަ ޕާކްގައި ކެފޭއެއް ހެދުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 7
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 17
އެއާޕޯޓުގައި ހަދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 11
ރަސްފަންނުގެ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ދެ ފަރާތެއް!

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތަރައްގީކުރާ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ދެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 8
ރަސްފަންނުގެ ޕެވިލިއަން ހިންގުން އަލުން ބިޑަށް!

ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން ހިންގަން ބްރަދާސް ކޭޓަރިންއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލައި، އަލުން ބިޑަށް ލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ބާބެކިއު ނޭޝަންގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބާބެކިއު ރެސްޓޯރެންޓް ޗެއިންގެ، ރެސްޓޯރެންޓެއް، ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން، މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 17
މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 42
އެމްޕީއެލް ކެފޭގެ ކުއްޔަށް މަހަކު 200،000ރ.

ނޯތު ހާބާރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކެފޭގެ ޕާޓްނަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަދުވެގެން 200،000ރ. ދައްކަން އެމްޕީއެލް އިން ޝަރުތުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 7
ޗިލެކްސް ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލައިފި

މާލޭގެ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 8
އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ގުޅިގެން ނޯތް ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 72
ހަމަ އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތް!

ބައެއް ފަހަރު މީޑިއާގައި ހުންނަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ބޯ އަނބުރައި ގަންނަ ގޮތް ވެ އެވެ. އެފަދަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ހިތަށްއަރަ އެވެ. މިއީ ކޮން މިސްރާބަކަށް ހިންގާ ސަރުކާރެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަމެއް ކުރަން ނިންމާއިރު އެ ކަމެއްގެ ދެކޮޅު ބަލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޕްލޭން ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑެތި ސިންގާ ކަންކަން އިއުލާން...

11 ޖޫން

June 11, 2017 8
ޗިލެކްސް ހުސްކުރަނީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްގައި އޮއްވާ

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ކޯޓު ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ހުސް ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން އެ ތަން ބަންދުކުރީ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އޮއްވާ ކަމަށް ޗިލެކްސް ހިންގާ...

June 11, 2017 25
ކާނިވަލުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓެއް ބަންދުކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 22
ކާނިވަލުގެ ޗިލެކްސް ކެފޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ކެފޭ "ޗިލެކްސް" ފުލުހުން ގޮސް މިއަދު ހަވީރު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 17
މޫވެންޕިކް އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު އައިސްކްރީމް ވިއްކާ މޫވެންޕިކްގެ އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 3
ސަލްސާ އާމިރު އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ސަލްސާ އަކީ މާލޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. ސަލްސާއޭ ބުނާއިރަށް އެތަނުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާމިރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭނެ އެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާ އެކު ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ކަންކަން ގިނަ ފަހަރަށް އޮންނާނީ ނުދައްކާ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.