22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ) ރެސްޓޯރަންޓްގެ އައުޓްލެޓެއް މި ރޭ ރަސްމީކޮށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 15
ކޭއެފްސީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 6
އޮޑެގައްލާގެ "ކޮފީއަކުން ބުނެލާ"

އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓުގެ މައްޗަށް އޮލަކިރު އަޅަމުންދާއިރު އޭގެން ހިތެއް، ދޫންޏެއް ނުވަތަ މަލެއް ސިފަވާ ގޮތް ހަދާލުމަކީ ބަރިސްތާއަކަށް މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ކެފޭތަކުން ލާޓޭ ނުވަތަ ކަޕަޗީނޯ ސާވްކުރާ އިރު ކޮފީ ތަށީގެ މަތިން އެފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ އެވެ. އަހަރެމެން އަވަސް ވެގެންނަނީ ފޮޓޯއެއް ނަގާށެވެ. އެކަމަކު...

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

22 ޖޫން

June 22, 2018 4
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ހުޅުވައިފި

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ ނޯތު ހާބަރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، "ފީސްޓް ކެފޭ ބިސްޓްރޯ" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 13
ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ވަގުތާއި މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ވަގުތުތައް ބަދަލުކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 29
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 6
އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހުކުރު ދުވަހު އަލުން ހުޅުވަނީ

އެމްޕީއެލް އިން ނޯތު ހާބަރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަން ބީލަމަށް

އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ނޭޗާ ޕާކްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 28, 2018 10
ދަ ކިޗަންގެ ރޯދަ ވީއްލުން، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް!

މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދަ ކިޗަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. ރޯދަ މަހު މިތަނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޚާއްސަ، ފުރިހަމަ...

26 މެއި

May 26, 2018
ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މިއުޒިކުގެ އަޑާއި އޯޑަރާ ގުޅުމެއްވޭ

ކާން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ދާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކު ކާން ތި ދެވެނީ މިއުޒިކް ޖަހާ ރެސްޓޯރަންޓެކަށް ނަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭ ތަންކޮޅެއް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 18
ގޮތް ދޫކުރާނެ ޒުވާނުންނެއް ނޫން، ނަތީޖާ ވެސް ފޮނި!

ދޮރު ހުޅުވާފައި އެތެރެއަށް ވަދެ ހިނގައިގަތް ތަނުން ވަދެވުނީ ތެޅިގަލުން ރާނައިގެން ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފޮށިގަނޑެއް ވަރުގެ ކޮޓަރިއަކަށެވެ. އެއީ ތިރީހަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ދުވަސްވީ ގޭގެ ކޮޓަރިއެކެވެ. ގޭތެރޭގެ އޮނިގަނޑު އިހު ޒަމާނުގެ ގޮތްގަނޑާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. އަތް ފޯރާފަށުގައި ހުރި ބޮތްކަކުން މުޅި ކޮޓަރި ދިއްލާލަ އެވެ....

22 މެއި

May 22, 2018 20
ހޮޓާ ހިންގުމުގައި ވަހީދުގެ "ކުއީން" އަކީ އަންހެނުން!

އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އަކީ ޕިޔޯނެކެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ވެސް އެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އެވެ. އެކަމަކު ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައި ކުދިން ލިބެން ފެށުމުން، އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. އެހިސާބުން އޭނާ ވަނީ ސައި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށެވެ. އަންހެނުންގެ ގޭގެ...

20 މެއި

May 20, 2018 17
ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރިއްޖެ، އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި

މިހާރުގެ ރޯދަ ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބޭރުން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުން މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

May 20, 2018 36
ކޮފީ ހަރަދު ހޯދަން ފެށި މަސައްކަތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް

އެ މީހުންގެ އާންމު އުސޫލަކީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ކޮފީއަކުން ބައްދަލުވެލުމެވެ. އެއީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތް ރަހުމަތްތެރި ކަމެކެވެ. އަލީ މަޝާރު، 23، އާއި އަލީ ހަމީޒް، 24،...

17 މެއި

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 9
ފިހާރަތައް ހުޅުވާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަސް ނިމެންދެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 53
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ނުބޮވޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ނެންގެވި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯލަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 1
ޗުއްޓީ ހަދަން ޖައްވަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ

ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ވާހަކަ ވަކިން ހާއްސަ އެވެ. ކަނޑުއަޑީގެ ފަސްތަރީގެ ހޮޓާތަކުގައި ކަނޑު އަޑީގެ ހިތްގައިމުކަން ތަޖުރިބާކޮށްލައި، ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، ދެން އޮތީ ޖައްވަށް ޗުއްޓީ ހަދާލަން ދިއުމެވެ. އެކަން މިހާރު އޮތީ މާ ދުރަކު ނޫނެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 73
ނުހުޅުވަނީސް ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫއެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގައި މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުން، އެތަނަށް ވަންނަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.