12 ޖޫން

June 12, 2017 72
ހަމަ އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތް!

ބައެއް ފަހަރު މީޑިއާގައި ހުންނަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ބޯ އަނބުރައި ގަންނަ ގޮތް ވެ އެވެ. އެފަދަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ހިތަށްއަރަ އެވެ. މިއީ ކޮން މިސްރާބަކަށް ހިންގާ ސަރުކާރެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަމެއް ކުރަން ނިންމާއިރު އެ ކަމެއްގެ ދެކޮޅު ބަލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޕްލޭން ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑެތި ސިންގާ ކަންކަން އިއުލާން...

11 ޖޫން

June 11, 2017 8
ޗިލެކްސް ހުސްކުރަނީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްގައި އޮއްވާ

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ކޯޓު ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ހުސް ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން އެ ތަން ބަންދުކުރީ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އޮއްވާ ކަމަށް ޗިލެކްސް ހިންގާ...

June 11, 2017 25
ކާނިވަލުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓެއް ބަންދުކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 22
ކާނިވަލުގެ ޗިލެކްސް ކެފޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ކެފޭ "ޗިލެކްސް" ފުލުހުން ގޮސް މިއަދު ހަވީރު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 17
މޫވެންޕިކް އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު އައިސްކްރީމް ވިއްކާ މޫވެންޕިކްގެ އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 3
ސަލްސާ އާމިރު އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ސަލްސާ އަކީ މާލޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. ސަލްސާއޭ ބުނާއިރަށް އެތަނުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާމިރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭނެ އެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާ އެކު ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ކަންކަން ގިނަ ފަހަރަށް އޮންނާނީ ނުދައްކާ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ތަލަޝިރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީ

މިއީ ކުކުޅު މަހާއި ބަތް ކުޅިކޮށްކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޯދަ ހަދިޔާ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުމަކަށް ތަލަޝީރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީވާނެކަން ޔަގީނެވެ. މިއީ "ލޭންޑް އޮފް ސްޕައިސިސް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓް އިން ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުކޮށްފައިވާ...

26 މެއި

May 26, 2017 35
ކެފޭ ބަންދުކުރީ މަހަކު 400،000ރ. ގެއްލުންވާތީ

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގާ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދުކުރަން ޖެހުނީ މަހަކު 400،000ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާތީ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި...

May 26, 2017 18
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ބަންދުކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

އެމްޕީއެލް އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގާ ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދުކޮށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 42
މުސްލިމް ނޫން މީހުން ރޯދަމަހު ކާނެ 36 ތަނެއް

މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް މި ފެށޭ ރޯދަމަހު ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން 36 ތަނަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 10
ބާސެލޯސްގެ މީރު، މަޑުމަޑު ކުކުޅު

ގަބޫލުކުރަމާ ހިނގާށެވެ! އަގު ކިތަންމެ ބޮޑަސް، މާލެ އިން އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ކާއެއްޗެހީގެ ފެންވަރު ދަށެވެ. އެކަމަކު، ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް ފައްކާކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ ކޮންސެޕްޓްތަކާއި އަލަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފްރެންޗައިޒްތަކާ އެކު، މާލޭގެ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރީގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިފަހަރު މި އޮތީ...

18 މެއި

May 18, 2017 49
ފިހާރަ އާއި ކެފޭތައް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން ފިހާރަ އާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް މިރެއިން ފެށިގެން ބަންދުކުރާ ގަޑި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 7
މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުން އެއާޕޯޓަށް ޝައުގުވެރި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 2
ބެންކޮކްގެ މަގުމަތީގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

ސްޓްރީޓް ފުޑް ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބާޒާރެއް އޮންނަނީ ތައިލެންޑުގެ ވެރިކަށް ބެންކޮކްގައި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި މަގުބޫލު ބާޒާރު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 4
ކާޅަށް ހާއްސަ ކެފޭއެއް ލަންޑަނުގައި ހުޅުވައިފި

ކާޅަށް ހާއްސަކޮށް ދުނިޔޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ކެފޭ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ޕެވިލިއަން ލަސްވަނީ ފްރެންޗައިޒް މިންގަނޑަށް ގެންނާތީ

ރަސްފަންނުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ އެކު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕެވިލިއަންގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ އެތަނުގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތަން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ޕެވިލިއަން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 5
ބާވެފައިވާ މަތިންދާބޯޓެއް ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ބާވެގެން އެއްލާލާފައި އޮތް އޭ320 އެއާބަސް މަތިންދާބޯޓެއް އިންޑިއާގައި ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 19
ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ސީފުޑަށް ހާއްސަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑް، ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އެއާޕޯޓްގައި އިތުރު ފްރެންޗައިޒަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އިތުރު ފްރެންޗައިޒް ބްރޭންޑެއްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ނުވަތަ ކެފޭއެއް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 3
ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑް ކޯޓު ހުރި ތަނުގައި ހިންގާ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޭ އެންގުމަށް ފަހު، އެ އެންގުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރަނީ

ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑްކޯޓު ހިންގިތަނުގައި ހުންނަ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
އެންމެ ބޮޑެތި ފާސްޓް ފުޑް ފްރެންޗައިޒްތައް އެއާޕޯޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ފްރެންޗައިޒް ބްރޭންޑުތައް ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.