29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
ފުޑް ހަބް ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ލަންކާ އަށް ވެސް!

ފުޑް ހަބަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން މިހާރު ދިވެހިންނަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭގެ ބޭނުން ހިފާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ބިޒީކޮށް އުޅެމުން ކާން ބޭނުންވާ އެެއްޗަކަށް އޯޑަރު...

August 29, 2016 11
ބުރުގާ އަޅާތީ ޚިދުމަތްދޭން ރެސްޓޯރެންޓުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކަށް ޚިދުމަތް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވުމާ އެކު އެތައް ބަޔަކު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ކެފޭ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ މަރާލައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 27) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެފޭއަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ 22 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 4
ބައި ޑޮލަރު ނާރާ ބިލަކަށް 500 ޑޮލަރުގެ ޓިޕެއް

އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހަމައެކަނި ފެން ބުއި ކަސްޓަމަރަކު އޭނާގެ ބިލަށް އެރި 37 ސެންޓުގެ ބިލް އަދާކުރި އިރު ހިދުމަތް ދިން ވެއިޓަރަށް ޓިޕްގެ ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދީފި އެވެ. ކުޑަކުޑަ ބިލަކަށް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނީ ވެއިޓަރު އެހެން ދުވަހަކު ކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައިކަން އެނގުނީ މާފަހުންނެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
އަގު ބޮޑު، އެކަމަކު ރެސްޓޯރަންޓުތައް ފުރި ބާރުވެފައި

ރޯދަމަސް ކައިރިވާ ވަރަކަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކުރާ އެއް ކަމަކީ ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަނެއް ހޯދުމެވެ. ގޭގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބަދަލުގައި މާހައުލު ބަދަލުކޮށް ލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދާށެވެ. ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގެ ރޯދަ މެނޫ ހޯދައި، ދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެއް ކަނޑައަޅަ އެވެ. އެކި މީހުންނަށް ކަމުދަނީ އެކި ތަނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
އެލައިޑުން ރޯދަ މެނޫތައް ފޯނަށް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އީޓް.އެމްވީއާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގެ ރޯދަ މެނޫތައް ބަލާލެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
މިފަހަރު ރޯދަ ވީއްލަން ދާނީ ކޮން ތާކަށް؟

ދިވެހިންނާއި ކާތަކެއްޗާ އޮންނަނީ އާދައިގެ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. އޮފީސް ގަޑިތަކުގައި ވައި ޖައްސާލައި، ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހިޔާރު ކުރަނީ ކެފޭތަކެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ފޫހި ފިލުވާލުމުގެ ގޮތުން ވެސް ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތައް ފަޅު ފިލުވާލަދޭ އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ އަދަދު ވަކި މަދެއް ނުވާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ގަދަ އަލީގައި ކެއުމަކީ ހިކެން އެހީއަކަށް ވެދާނެ

ހިކެން މަސައްކުރާ މީހުންނަށް ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކެއުން ވެސް ވަނީ ބިރުވެރި ކަމަކަށެވެ. އެއީ އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ކާ ނަމަ ޑައެޓް ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ދަތިވާތީ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
ރޯދަމަހު ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި، އަންނަ ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފަރަތަމަ ހަތް ދުވަހު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި އެވެ.