28 މާޗް

March 28, 2018 19
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ހަޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި މާދަމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 51
މާލޭގައި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 23
ޕެވިލިއަނަށް ދިވެހި އާ ނަމެއް: "ފަވީލާ"

ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން އަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީ އިން އާ ލަފުޒެއް ދީފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 20
ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަން އަށް 4 ބްރޭންޑެއް ގެންނަނީ

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ ޕެވިލިއަން އަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަތަރު ފްރެންޗައިސްއާ އެކު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 33
ޕެވީލިއަން އަންނަ މަހު ހުޅުވޭނެ: މުއިއްޒު

ރަސްފަންނުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ޕެވީލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 72
އޮކިއުޕައިސައިހޮޓާ: އަންހެންވެރިން ހޮޓާތަކަށް!

ދިވެހި އަންހެނުން އާންމު ސައިހޮޓާތަކަށް ނުވަންނާނެ އެވެ. އެ މީހުން ދާނީ ރެސްޓޯރަންޓް ނޫނީ ރީތި ކެފޭތަކަށެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތެވެ. އެކަމަކު މި އާދައާ މެދު، ޓްވިޓާގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 17
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގެ ބިޑް 19 ފަރާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި ފުޑް ކޯޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 19 ފަރާތަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 11
ބައެއް ފުޑްކޯޓުތައް އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ފުޑް ކޯޓުގެ ބައެއް ކެފޭތައް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 3
މަހުޖަނަކު ފަގީރަކަށް ހެދިގެން ބަޔަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ، މުއްސަންޖެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ޕާސިން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ވެއިޓަރުން ފަގީރުންނާ މެދު އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ހާއްސަ ސޭންޑްވިޗްތަކުގެ މީރުކަމެވެ. ޕޭސްޓްރީގެ ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެކި ރަހަތަކުގެ ކެއުންތަކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 53
ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ރާއްޖެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ "ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް، ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިޓަލީގެ އެޗްއެމްއެސް ހޮސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލްއާ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 6
ހާބަރު ފުޑްކޯޓުތަކަށް 29 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑްކޯޓްގެ ކެފޭތައް ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވައިލުމުން 29 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 32
އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހުރި ތިން ރެސްޓޯރަންޓް ހުސްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހިންގާ ތިން ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
އެނބޫދޫފަޅުގައި ދިވެހި އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު

ތައިލެންޑުގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި "ކްރޮސް ރޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން ޚާއްސަ ފޯރަމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން އެދެފި

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެދެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 22
ފުޑްކޯޓުގެ ކެފޭއެއްގެ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓެއް 53ރ.

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލިއިރު، އަކަފޫޓެއް 53ރ. ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 32
އާ ހާބަރު ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 1
ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ކާންދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް!

މި އަހަރު ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް އާއި އިޓަލީގެ ނޭޕްލްސްގައި މުޅިން އާ ދެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ކަމަށްވާ މަސީމޯ ބޮޓޫރާ ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މުއްސަނދި މީހުންނަކަށް މި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނެ އެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ހިލޭ ކާންދޭން ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކެކެވެ....

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
މުމްބައިގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ހިދުމަތް ދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް

ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އިންޑިއާގެ މުމްބައިގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފި އެވެ.