15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
ކެނެޑާ މީހާ އަށް ޗައިނާ އިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 15) - ޑްރަގު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާ މީހަކަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ޖަސްޓިން ބީބާ ފަސް ވަނަ އަލްބަމް އަންނަނީ

ދާދި ފަހުން ކައިވެނިކުރި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އައު އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
"ދިލްބަރު" އިން ކެރިއާ ބަދަލުކޮށްލި: ނޯރާ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގައި ހިމެނޭ އައިޓަމް ލަވަ "ދިލްބަރު" އަކީ ކެރިއަރު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި ލަވައެއް ކަމަށްވާ ބަތަލާ ނޯރާ ފަހެތީ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 5
ކާދަރު ޚާން މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކާދަރު ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ކާދަރޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި، ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަހުއްސިއްޔަތުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކާދަރު ހާން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އާންމު ނަމުން "ކާދަރޭ"ގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ކެނެޑާގެ ދެ މީހުން ޗައިނާ އިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއަކު ކެނެޑާގައި ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ކެނެޑާގެ އިސް ދެ މީހަކު ޗަައިނާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018 3
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018
މެމޮގްރަފީ ހަދާނެތޯ ނިންމާއިރު ބަލިމީހާ އެދޭގޮތް ބަލަނީ

މެމޮގްރަފީ ހަދައިދޭންވާނީ ވަކި އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އަންހެނަކު އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވެސް އެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ވާވޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 12) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 3
ވާވޭގެ ވެރިޔާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހާމަކޮށްފި

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 2
ވާވޭ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރެއް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 9) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ދޫކޮށްލުމަށް ޗައިނާ އިން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 6
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ އީރާނާއެކު ވިޔަފާރި ކޮށްގެން

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 8) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް އީރާނާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބޭއްވުމުން ކަމަށް ކެނެޑާގެ ކޯޓެއްގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 5
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ސިޔާސީ ކަމެއް ނެތް

އޮޓާވާ (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ނޯތު އެމެރިކާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް އާކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާއިން އާ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
އެމެރިކާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވާގިނެތޭ ބައްޔެއް ޖެހެނީ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕޯލިއޯ ކަހަލަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޒޭވިއާ ޑައުންޓަން މިހާރު ހުރީ ގޭގަ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެނބުރި ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކެނެޑާގެ އޮންޓަރިއޯގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ޒޭވިއާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒޭވިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅުނު މީހާ ކެނެޑާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 27) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތް މަސް ވަންދެން ދިރިއުޅުނު ސީރިއާ މީހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 5
ކެނެޑާގެ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް އަތުލި ފުރަތަމަ މީހަކަށް ސޫކީ

އޮޓާވާ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ކެނެޑާ އިން އަރުވާފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރި ފުރަތަމަ މީހަކަށް މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ނޯރާ ފަތެހީ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަން ފަށާފައިވާ ބަތަލާ ނޯރާ ފަތެހީގެ އޭނާގެ ލަވަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ވެސް ފޭނުންނަށް ދައްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 4
ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލަން ކެނެޑާގެ ޕާލަމެންޓުން ވޯޓުދީފި

އޮޓާވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް ކެނެޑާ އިން ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 8
"ފިޔަވަޅު އެޅިއަސް ސައުދީގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން"

އޮޓާވާ (އޮގަސްޓް 9) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
ސައުދީ މީހުން ކެނެޑާ އިން ބޭސްކުރުން މަނާކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 8) - ސައުދީ ރައްޔިތުން ކެނެޑާ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.