27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅުނު މީހާ ކެނެޑާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 27) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތް މަސް ވަންދެން ދިރިއުޅުނު ސީރިއާ މީހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 5
ކެނެޑާގެ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް އަތުލި ފުރަތަމަ މީހަކަށް ސޫކީ

އޮޓާވާ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ކެނެޑާ އިން އަރުވާފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރި ފުރަތަމަ މީހަކަށް މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ނޯރާ ފަތެހީ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަން ފަށާފައިވާ ބަތަލާ ނޯރާ ފަތެހީގެ އޭނާގެ ލަވަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ވެސް ފޭނުންނަށް ދައްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 4
ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލަން ކެނެޑާގެ ޕާލަމެންޓުން ވޯޓުދީފި

އޮޓާވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް ކެނެޑާ އިން ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 8
"ފިޔަވަޅު އެޅިއަސް ސައުދީގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން"

އޮޓާވާ (އޮގަސްޓް 9) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
ސައުދީ މީހުން ކެނެޑާ އިން ބޭސްކުރުން މަނާކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 8) - ސައުދީ ރައްޔިތުން ކެނެޑާ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 5
ޓޮރޮންޓޯއަށް ސައުދީ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 7) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ކެނެޑާއާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މައްސަލަތަކުގައި ސައުދީ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތައް ޓޮރޮންޓޯ އަށް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 12
ކެނެޑާ ސަފީރު ސައުދީން ފޮނުވާލަނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުންނަ ކެނެޑާ ސަފީރު ފޮނުވާލުމަށް ފަހު އެ ގައުމާ އެކު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ފްރީޒް ކުރަން ރިޔާޒުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 7
ވޭނަކުން ޖައްސައި، ކެނެޑާގައި 10 މީހުން މަރާލައިފި

ޓޮރޮންޓޯ (އެޕްރީލް 24) - ކެނެޑާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޓޮރޮންޓޯގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނަކުން، ދުވާރު މަތިން ދިޔަ ބައެއްގެ ގައިގައި ޖައްސާ 10 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
މިސްކިތުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެ

ކިއުބެކް ސިޓީ (މާޗް 29) - ކެނެޑާގެ ކިއުބެކް ސިޓީގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މީހާ ކޯޓުގައި ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2018
އައިސްކްރީމް ވިރުން ލަސްކޮށްލަން ދޮންކެޔޮ ތޮށި

އައިސް ކްރީމް ވިރޭލެއް އަވަސްކަމުން އަވަސްއަވަހަށް އެ ބޮއެ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިސްކޯނެވެ. އެހެންވެ، އައިސްކްރީމެއް ބޯލައިގެން ލިބެން ޖެހޭ އުފާ ނުލިބޭ ފަހަރު ވެސް...

05 މާޗް

March 05, 2018
ވަގު ކަލޭގެ އަތުލައިގަތުމަށް ފަހު ދިނީ ކޮފީއެއް

ވަގަކު އަތުލައިގަނެވިއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކަށް އަނިޔާކުރުން ނުވަތަ ލަދުގަންނަވާލުމަކީ އާންމުކޮށް ހިންގާ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު ކެނެޑާގައި މަގުމަތިން ދިޔަ މީހެއްގެ ވޮލެޓް ޖަހައިގަނެގެން ފިލަން ދުވި މީހަކު އަތުލައިގަތުމަށް ފަހު ކަންތައް ދިމާވީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓްރޫޑޯއާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 29
ދިވެހިންނަށް: ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ އާއި ކެނެޑާގެ ޑިމޮކްރެސީ

އަހަރެން ކެނެޑާ އަށް ބަދަލުވިކަން އެނގުނީމާ އުތުރިގަތް ފޭސްބުކް ރައްޓެހިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމެވެ! ފުރަތަމަ، ތި އެންމެން ލޯބިވާ ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަތަކެއް މީގައި ހުރެދާނެ އެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް، ޓްރޫޑޯއާ ބައްދަލުވެވިދާނެ ކަހަލަ ފުރުސަތެއް ދޫކޮށްލައިފީމެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 15
ކިއުބެކުގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިފި ނަމަ ޚިދުމަތުން މަހްރޫމް

ކިއުބެކް ސިޓީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ކެނެޑާގެ ކިއުބެކް ޕްރޮވިންސްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 7
ތާލިބާނުން ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު މަރާލާފައި: ރަހީނުން

ޓޮރޮންޓޯ (އޮކްޓޯބަރު 14) - ތާލިބާނުން ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ފަސް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު މަރާލާ އަދި އަންހެނުން ރޭޕްކޮށްފައި ކަމަށް ސަލާމަތްވި ކެނެޑާގެ ރަހީނު ޖޮޝުއާ ބޯއިލް ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
ޓްރޫޑޯގެ ފޮޓޯގްރާފަރާއި ޕްރިންސް ހެރީ ވައްތަރުތަ؟

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް، އޭނާއާ ވައްތަރު މީހަކު ކެނެޑާ އިން ފެނިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެއީ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ ފޮޓޯގްރާފަރެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 14
ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަނަށް ޔޫކޭ، ކެނެޑާގެ ފާޑުކިޔުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކެނެޑާއިން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

އޮޓާވާ (ޖުލައި 18) - ކެނެޑާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކުން އާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 2
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކުއްޖާއާ ބޮޑު ވަޒީރު ބައްދަލުކޮށްފި

އޮޓާވާ (ޖޫން 16) - ކެނެޑާ އަށް ހިޖުރަ ކުރި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އެ މީހުން ވަނީ ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ ނަންދީފަ އެވެ. ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނަމުން ނަންދިނީ ޓްރޫޑޯ އަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރަންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 1
އެއާ ކެނެޑާގެ ބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓަކުން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ސެން ފްރެންސިސްކޯ (ޖުލައި 14) - ސަތޭކަ ސާޅީސް މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އެހެން ބޯޓްތަކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައިފާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.