14 މެއި

May 14, 2020 4
ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހަކު ދިން އެހީ ބަލައެއް ނުގަތް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ހާލުޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން "ނޯ ހަންގްރީ ކިޑް" އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަށް އެމެރިކާގެ ރެޕާއަކު ހަދިޔާކުރި 200،000 ޑޮލަރު ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް...

May 13, 2020 3
ޓިކްޓޮކުން އުރްވަޝީ ހޯދި 5 ކްރޯޑް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް

ޓިކްޓޮކްގައި ހިންގާ ޑާންސް ކްލާސްތަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އުރްވަޝީ ރޮޓޭލާ އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހޭދަކުރަން ހުޅުވި ފަންޑްތަތަކަށް...

11 މެއި

May 11, 2020 21
އައްޑު އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާގެ އިތުރު އެހީތައް

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނުމާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަކެތި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

10 މެއި

May 10, 2020 6
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ސުވާދިވުން 300 މާސްކް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް، ހިތަދޫގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ރޭ މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 2
ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން ގްރެޓާގެ 100،000 ޑޮލަރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 100،000 ޑޮލަރު، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

May 05, 2020
ޑިޒްނީން މާސްކް ވިއްކައިގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އެކި ކެރެކްޓާތަކުގެ މޫނު ސިފަވާ ގޮތަށް ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކޮށް، އެ އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކުރަން...

04 މެއި

May 04, 2020
ޖޭކޭ ރޯލިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބުނު އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާ، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
މައިކް ޓައިޒަން އަލުން ބޮކްސިން ރިންގަށް

ބޮކްސިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަން އަލުން ބޮކްސިން ރިންގަށް އަރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

May 02, 2020 3
ހިނގައިގެން އެއްކުރި ފައިސާ އިން ރެކޯޑް ފޮތަށް

ފައިސާ އެއްކުރަން އެކަނިމާއެކަނި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޗެރިޓީ ވޯކާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޓޮމް މޯ އަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 2
"ގިވްއަވޭ": ހަދިޔާ ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިޔާ

ބޭނުންކޮށް ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ހުއްޓަސް ގިނަ ފަހަރަށް އެ އެއްޗެހި އުކާލަނީ އެވެ. ކުންޏަށް ހަދައި، އެ އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން ބޭނުން ހިފާނެ ބަޔަކަށް އެ އެއްޗެއް ހަދިޔާކުރުން މުހިއްމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ހައްލެއް މިހާރު އެބަ އޮތެވެ: "ގިވްއަވޭ" ފޭސްބުކް ޕޭޖެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
އަކްޝޭގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް 2 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު މުމްބާއީގެ ފުލުހުންނަށް ދެ ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އެހީއެއް ހޯމަ ދުވަހު ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ސެމްސަންގުން ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ފޯނު ހިލޭ ހަދައިދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރުުގައި ގައުމުތަކުގައި ގުރުބާންވަމުން އަންނަނީ ސިއްހީ އެހީތެރިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ހިދުމަތަކީ އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ހިދުމަތްތަކަތެކެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 4
އެހީ ދިނަސް އެކަން ހާމައެއް ނުކުރާނަން: ޖޯން

ޚައިރާތަށް ދޭ އެހީގެ ވާހަކަ އަމިއްލަ އަށް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އެހީއެއް ދިނަސް އެކަން ބާއްވަން ބޭނުން ވަނީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އެހީވާން ޕަލްޓްރޯގެ އޮސްކާގެ ހެދުމެއް ވިއްކައިލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ވިނިތު ޕަލްޓްރޯ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ބޭނުންކުރި ހެދުމެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އަކްޝޭ އަކީ ދެއްކުންތެރިއެކޭ ނުބުނަން

ބައެއް މީހުން ހައިރާތަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ ދިން އިންޓަވިއުގައި 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަދިޔާކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް ނިސްބަތްކޮށް...

April 20, 2020
99 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު މިދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ އެކަކީ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ހިދުމަތްކުރި 99 އަހަރު މީހެކެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
އެންމެ ޑޯނަޓަކަށް ކަސްޓަމަރެއްގެ 1،000 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ބޭކަރީއެއްގެ ރެގިއުލާ ކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ޑޯނަޓަކަށް 1،000 ޑޮލަރު ދީ، ބޭކަރީގެ ވެރިޔާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 5
ދެ މިލިއަން އަލުވި ހިލޭ ބަހާލަނީ

ފާއިތުވި ހައެއްކަ މަހު ހެއްދި ދެ މިލިއަން އަލުވީގެ ޑިމާންޑް ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވެއްޓި، ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ހިލޭ ބަހާލަން އެމެރިކާގެ ދަނޑުޔވެރިކަންކުރާ ކުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 2
ހެރީގެ ދެކަބަނލުންގެ ފަރާތުން 112،000 ޑޮލަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަންގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެރިޓީއަކަށް 112،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 5
ބައެއް މީހުން މާލީ އެހީ ދެނީ ދެއްކުންތެރިކަމަށް: ސަތަރޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ފަންޑްތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީ ދެމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް މީހުން އެކަން ކުރަނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން މިކަން ނަގަނީ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ، ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝަތުރުގަން ސިންހާ (ސަތަރޭ) ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
ވިއެޓްނާމްގައި ހާލުގައިޖެހޭ މީހުންނަށް ހަނޑޫ އޭޓީއެމް

އޭޓީއެމުން ހިންގަނީ ސީދާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކަމަށް ވިޔަސް، ވިއެޓްނާމްގައި މި ދުވަސްވަކޮޅު އެންމެ ބާރު ބޮޑީ ހަނޑޫ "އޭޓީއެމް" ތަކަށެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި، އެންމެ ބޮޑަށް އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވިއެޓްނާމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ވަނީ ހިލޭ ހަނޑޫ ލިބޭ "އޭޓީއެމްތަކެއް"...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
ޓިކްޓޮކުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް 250 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކުން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 7
އަކްޝޭގެ ފަރާތުން އިތުރު ތިން ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުޅުއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް (4 މިލިއަން ޑޮލަރު)...

April 12, 2020 1
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ރިލީފް ފަންޑްތަކަކަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަންހެނުން އަމާލް ކްލޫނީގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން...